NGOC TRANG TRAN NGUYEN | 25 Nov 16:36 2012
Picon

Đóng tài khoản/ xoá tài khoản của tôi ra khỏi wiki

Gửi wiki,

Vui lòng xoá tài khoản của tôi ra khỏi wiki, bao gồm 2 tài khoản Trần Nguyễn Ngọc Trang và SAIGON PERFECT. Đề nghị trả lời gấp. Lý do: Các thành viên ở đây liên tục quấy rối và đe doạ, xoá bài viết vô tội vạ. Bên cạnh, tôi thực sự không có thời gian để đọc các quy định wiki. Đề nghị deactive và xoá hai tài khoản này lại dùm.

Cảm ơn.
--
Trần Nguyễn Ngọc Trang


<div><p>G&#7917;i wiki,<br><br>Vui l&ograve;ng xo&aacute; t&agrave;i kho&#7843;n c&#7911;a t&ocirc;i ra kh&#7887;i wiki, bao g&#7891;m 2 t&agrave;i kho&#7843;n Tr&#7847;n Nguy&#7877;n Ng&#7885;c Trang v&agrave; SAIGON PERFECT. &#272;&#7873; ngh&#7883; tr&#7843; l&#7901;i g&#7845;p. L&yacute; do: C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n &#7903; &#273;&acirc;y li&ecirc;n t&#7909;c qu&#7845;y r&#7889;i v&agrave; &#273;e do&#7841;, xo&aacute; b&agrave;i vi&#7871;t v&ocirc; t&#7897;i v&#7841;. B&ecirc;n c&#7841;nh, t&ocirc;i th&#7921;c s&#7921; kh&ocirc;ng c&oacute; th&#7901;i gian &#273;&#7875; &#273;&#7885;c c&aacute;c quy &#273;&#7883;nh wiki. &#272;&#7873; ngh&#7883; deactive v&agrave; xo&aacute; hai t&agrave;i kho&#7843;n n&agrave;y l&#7841;i d&ugrave;m.<br><br>C&#7843;m &#417;n.<br>-- <br>Tr&#7847;n Nguy&#7877;n Ng&#7885;c Trang<br><br><br></p></div>
Tempora Tran | 20 Nov 09:27 2012
Picon

Amendment request of Tempora


Chào các bạn

Yêu cầu bỏ cấm:
 
    Bảo quản viên đã cấm: Thái Nhi
    Lý do cấm: Có thái độ dọa dẫm/quấy rối: Vi phạm thái độ văn minh, liên tục xung đột với các thành viên khác, nhiều lần bỏ qua cảnh báo
    Lệnh cấm áp dụng cho: Tempora
    Giải thích tại sao lần cấm là không công bằng:
 
Tôi là thành viên Tempora thuộc Wikipedia Việt Nam. Đây là trang thành viên của tôi.
 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tempora
 
Tôi rất tích cực đóng góp cho Wiki tiếng Việt. Đây là thống kê đóng góp của tôi.
 
http://toolserver.org/~tparis/pcount/index.php?name=Tempora&lang=vi&wiki=wikipedia
 
Bảo quản viên Thái Nhi đã cấm tôi vô thời hạn với lý do có thái độ dọa dẫm/quấy rối. Đây là trang thành viên của Thái Nhi.
 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Th%C3%A1i_Nhi
 
Tôi nhận thấy quyết định cấm này không công bằng. Tôi là nạn nhân của hành động cấm thành viên nhằm loại bỏ thông tin do tôi đóng góp và ngăn chặn việc tôi tiếp tục đưa thông tin đó vào bài viết Chiến tranh Việt Nam. Tôi xin trình bày toàn bộ sự việc.
 
Lúc 15:28 ngày 10/29/2012 tôi đưa vào bài viết Chiến tranh Việt Nam thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946. Trong cuộc bầu cử đó các chính trị gia đối lập với lực lượng cộng sản cáo buộc cuộc bầu cử do cộng sản tổ chức không công bằng. Đây là link dẫn đến phiên bản lúc 15:28 ngày 10/29/2012:
 
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&diff=8634757&oldid=8634666
 
Sau đó tôi và các thành viên khác tiếp tục đóng góp vào bài viết thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946. Phiên bản lúc 7:18 ngày 10/30/2012 có 2 luồng thông tin về cuộc bầu cử này. Một luồng cho rằng cuộc bầu cử công bằng, luồng kia cho rằng cuộc bầu cử không công bằng. Cả hai luồng thông tin đều có nguồn hợp lệ. Đây là link dẫn đến phiên bản lúc 7:18 ngày 10/30/2012 :
 
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&diff=8640826&oldid=8634757
 
Ngay sau đó, bảo quản viên Cheers! (trang thành viên của Cheers! tại http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Cheers!) đã bỏ luồng thông tin cho rằng cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 1 không công bằng ra khỏi phiên bản lúc 7:18 ngày 10/30/2012 đồng thời khóa bài viết trong 7 ngày với lý do “sửa đổi gây hại”. Đây là link dẫn đến phiên bản của Cheers!
 
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&diff=8643530&oldid=8640826
 
Sau đó tôi đưa sự việc ra trang Tin nhắn cho bảo quản viên tại mục “Cách làm việc của bảo quản viên Cheers” nhằm cho cộng đồng thấy Cheers! đã vi phạm chính sách trung lập của Wikipedia. Đây là link dẫn đến trang Tin nhắn Bảo quản viên :
 
http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_b%E1%BA%A3o_qu%E1%BA%A3n_vi%C3%AAn
 
Bảo quản viên Cheers! không thấy được sai lầm của mình mà còn lôi kéo một số bảo quản viên và thành viên khác (trong đó có bảo quản viên Thái Nhi) chống lại tôi. Những người này đòi mở một cuộc biểu quyết nhằm cấm tài khoản và IP của tôi vĩnh viễn dù tôi chưa vi phạm bất cứ quy định nào của Wikipedia. Do một thành viên khác lên tiếng phản đối vì cho rằng những người này đang tìm mọi cách biến Wikipedia thành sân chơi của riêng họ nên cuộc biểu quyết không xảy ra.
 
Ngày 11/7/2012, sau khi bài viết hết hạn khóa tôi tiếp tục đưa thông tin cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 1 không công bằng vào bài viết Chiến tranh Việt nam để bảo đảm tính trung lập của bài viết. Đây là link phiên bản lúc 18:25 ngày 11/7/2012.
 
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&diff=8695292&oldid=8643530
 
Ngày 11/8/2015, Cheers! loại thông tin cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 1 không công bằng ra khỏi bài viết Chiến tranh Việt Nam và khóa bài viết vĩnh viễn với lý do bút chiến dù không có bất cứ thành viên nào sửa đổi phiên bản lúc 18:25 ngày 11/7/2012 của tôi. Không có thành viên nào sửa đổi phiên bản lúc 18:25 ngày 11/7/2012 nghĩa là không hề có bút chiến như Cheers! khẳng định. Đây là link dẫn đến phiên bản lúc 2:59 ngày 11/8/2012 của Cheers!.
 
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&diff=8696210&oldid=8695292
 
Ngày 11/11/2012, sau khi thảo luận với các thành viên muốn loại bỏ thông tin cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 1 không công bằng ra khỏi bài viết và các thành viên này không ra được lý lẽ xác đáng nào để bảo vệ quan điểm của họ tại mục "Thêm thông tin vào bài" (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam), tại trang Tin nhắn cho bảo quản viên, tôi yêu cầu bảo quản viên Cheers! mở khóa bài Chiến tranh Việt Nam để cộng đồng tiếp tục phát triển bài viết. Ngay lập tức bảo quản viên Thái Nhi cấm tài khoản của tôi vô thời hạn.
 
Sau khi bị cấm, tôi mở cuộc thảo luận “Khiếu nại về việc Thái Nhi cấm tôi vô thời hạn”. Tôi đã chứng minh cho Thái Nhi thấy bảo quản viên này thiếu bằng chứng để buộc tội tôi. Thái Nhi không đưa ra được bằng chứng và lý lẽ có giá trị để buộc tội tôi nên đơn phương chấm dứt thảo luận. Dù tôi đã yêu cầu, Thái Nhi vẫn không chịu bỏ cấm cho tôi. Đây là link dẫn đến trang thảo luận của tôi.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tempora
 
Với tất cả những chứng cứ đã nêu ở trên, tôi khẳng định rằng bảo quản viên Cheers! và Thái Nhi đã đối xử bất công với tôi để loại bỏ thông tin hợp lệ ra khỏi bài viết Chiến tranh Việt Nam. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chính sách Trung lập và Thiện ý của Wikipedia. Chính vì thế tôi đề nghị các bạn mở khóa cho tài khoản Tempora, mở khóa cho bài Chiến tranh Việt Nam đồng thời nhắc nhở bảo quản viên Cheers! và Thái Nhi về những hành động vi phạm nghiêm trọng chính sách Wikipedia của họ.
 
Tôi tin tưởng không một thành viên nào có thể lạm dụng các công cụ kỹ thuật để thực hiện mục đích cá nhân bất chấp mọi chính sách của Wikipedia. Tôi tin tưởng rằng công lý phải được thực thi để Wikipedia thật sự là nơi phổ biến kiến thức chứ không phải là nơi một vài người nắm giữ các công cụ bảo vệ Wikipedia nhưng lại sử dụng chúng để thủ tiêu kiến thức.
 
Các bạn có thể nhờ một thành viên hoàn toàn trung lập không tham gia vào tranh chấp dịch toàn bộ các chứng cứ có liên quan ra tiếng Anh để có căn cứ xem xét vụ việc này.

If you can’t understand Vietnamese if will translate my report to English. Please feedback to me by email.

Trân trọng

Best regards
<div><div><div>
<br>Ch&agrave;o c&aacute;c b&#7841;n<br><br>Y&ecirc;u c&#7847;u b&#7887; c&#7845;m:<br>&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n &#273;&atilde; c&#7845;m: Th&aacute;i Nhi<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&yacute; do c&#7845;m: C&oacute; th&aacute;i &#273;&#7897; d&#7885;a d&#7851;m/qu&#7845;y r&#7889;i: Vi ph&#7841;m th&aacute;i &#273;&#7897; v&#259;n minh, li&ecirc;n t&#7909;c xung &#273;&#7897;t v&#7899;i c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c, nhi&#7873;u l&#7847;n b&#7887; qua c&#7843;nh b&aacute;o<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#7879;nh c&#7845;m &aacute;p d&#7909;ng cho: Tempora<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gi&#7843;i th&iacute;ch t&#7841;i sao l&#7847;n c&#7845;m l&agrave; kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&#7857;ng:<br>&nbsp;<br>T&ocirc;i l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Tempora thu&#7897;c Wikipedia Vi&#7879;t Nam. &#272;&acirc;y l&agrave; trang th&agrave;nh vi&ecirc;n c&#7911;a t&ocirc;i.<br>&nbsp;<br>http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tempora<br>&nbsp;<br>T&ocirc;i r&#7845;t t&iacute;ch c&#7921;c &#273;&oacute;ng g&oacute;p cho Wiki ti&#7871;ng Vi&#7879;t. &#272;&acirc;y l&agrave; th&#7889;ng k&ecirc; &#273;&oacute;ng g&oacute;p c&#7911;a
 t&ocirc;i.<br>&nbsp;<br>http://toolserver.org/~tparis/pcount/index.php?name=Tempora&amp;lang=vi&amp;wiki=wikipedia<br>&nbsp;<br>B&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n Th&aacute;i Nhi &#273;&atilde; c&#7845;m t&ocirc;i v&ocirc; th&#7901;i h&#7841;n v&#7899;i l&yacute; do c&oacute; th&aacute;i &#273;&#7897; d&#7885;a d&#7851;m/qu&#7845;y r&#7889;i. &#272;&acirc;y l&agrave; trang th&agrave;nh vi&ecirc;n c&#7911;a Th&aacute;i Nhi.<br>&nbsp;<br>http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Th%C3%A1i_Nhi<br>&nbsp;<br>T&ocirc;i nh&#7853;n th&#7845;y quy&#7871;t &#273;&#7883;nh c&#7845;m n&agrave;y kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&#7857;ng. T&ocirc;i l&agrave; n&#7841;n nh&acirc;n c&#7911;a h&agrave;nh &#273;&#7897;ng c&#7845;m th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&#7857;m lo&#7841;i b&#7887; th&ocirc;ng tin do t&ocirc;i &#273;&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; ng&#259;n ch&#7863;n vi&#7879;c t&ocirc;i ti&#7871;p t&#7909;c &#273;&#432;a th&ocirc;ng tin &#273;&oacute; v&agrave;o b&agrave;i vi&#7871;t Chi&#7871;n tranh Vi&#7879;t Nam. T&ocirc;i xin tr&igrave;nh b&agrave;y to&agrave;n b&#7897; s&#7921; vi&#7879;c.<br>&nbsp;<br>L&uacute;c 15:28 ng&agrave;y 10/29/2012 t&ocirc;i &#273;&#432;a v&agrave;o b&agrave;i vi&#7871;t Chi&#7871;n tranh Vi&#7879;t Nam th&ocirc;ng tin v&#7873; cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; Qu&#7889;c h&#7897;i Vi&#7879;t Nam kh&oacute;a I n&#259;m 1946. Trong cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; &#273;&oacute; c&aacute;c ch&iacute;nh tr&#7883; gia &#273;&#7889;i l&#7853;p v&#7899;i l&#7921;c l&#432;&#7907;ng c&#7897;ng
 s&#7843;n c&aacute;o bu&#7897;c cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; do c&#7897;ng s&#7843;n t&#7893; ch&#7913;c kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&#7857;ng. &#272;&acirc;y l&agrave; link d&#7851;n &#273;&#7871;n phi&ecirc;n b&#7843;n l&uacute;c 15:28 ng&agrave;y 10/29/2012:<br>&nbsp;<br>http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&amp;diff=8634757&amp;oldid=8634666<br>&nbsp;<br>Sau &#273;&oacute; t&ocirc;i v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c ti&#7871;p t&#7909;c &#273;&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o b&agrave;i vi&#7871;t th&ocirc;ng tin v&#7873; cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; Qu&#7889;c h&#7897;i Vi&#7879;t Nam kh&oacute;a I n&#259;m 1946. Phi&ecirc;n b&#7843;n l&uacute;c 7:18 ng&agrave;y 10/30/2012 c&oacute; 2 lu&#7891;ng th&ocirc;ng tin v&#7873; cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; n&agrave;y. M&#7897;t lu&#7891;ng cho r&#7857;ng cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; c&ocirc;ng b&#7857;ng, lu&#7891;ng kia cho r&#7857;ng cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&#7857;ng. C&#7843; hai lu&#7891;ng th&ocirc;ng tin &#273;&#7873;u c&oacute; ngu&#7891;n h&#7907;p l&#7879;. &#272;&acirc;y l&agrave; link d&#7851;n &#273;&#7871;n phi&ecirc;n b&#7843;n l&uacute;c 7:18 ng&agrave;y 10/30/2012 :<br>&nbsp;<br>http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&amp;diff=8640826&amp;oldid=8634757<br>&nbsp;<br>Ngay sau &#273;&oacute;, b&#7843;o qu&#7843;n
 vi&ecirc;n Cheers! (trang th&agrave;nh vi&ecirc;n c&#7911;a Cheers! t&#7841;i http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Cheers!) &#273;&atilde; b&#7887; lu&#7891;ng th&ocirc;ng tin cho r&#7857;ng cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; Qu&#7889;c h&#7897;i Vi&#7879;t Nam kh&oacute;a 1 kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&#7857;ng ra kh&#7887;i phi&ecirc;n b&#7843;n l&uacute;c 7:18 ng&agrave;y 10/30/2012 &#273;&#7891;ng th&#7901;i kh&oacute;a b&agrave;i vi&#7871;t trong 7 ng&agrave;y v&#7899;i l&yacute; do &ldquo;s&#7917;a &#273;&#7893;i g&acirc;y h&#7841;i&rdquo;. &#272;&acirc;y l&agrave; link d&#7851;n &#273;&#7871;n phi&ecirc;n b&#7843;n c&#7911;a Cheers!<br>&nbsp;<br>http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&amp;diff=8643530&amp;oldid=8640826<br>&nbsp;<br>Sau &#273;&oacute; t&ocirc;i &#273;&#432;a s&#7921; vi&#7879;c ra trang Tin nh&#7855;n cho b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n t&#7841;i m&#7909;c &ldquo;C&aacute;ch l&agrave;m vi&#7879;c c&#7911;a b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n Cheers&rdquo; nh&#7857;m cho c&#7897;ng &#273;&#7891;ng th&#7845;y Cheers! &#273;&atilde; vi ph&#7841;m ch&iacute;nh s&aacute;ch trung l&#7853;p c&#7911;a Wikipedia. &#272;&acirc;y l&agrave; link d&#7851;n &#273;&#7871;n trang Tin nh&#7855;n B&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n
 :<br>&nbsp;<br>http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tin_nh%E1%BA%AFn_cho_b%E1%BA%A3o_qu%E1%BA%A3n_vi%C3%AAn<br>&nbsp;<br>B&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n Cheers! kh&ocirc;ng th&#7845;y &#273;&#432;&#7907;c sai l&#7847;m c&#7911;a m&igrave;nh m&agrave; c&ograve;n l&ocirc;i k&eacute;o m&#7897;t s&#7889; b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c (trong &#273;&oacute; c&oacute; b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n Th&aacute;i Nhi) ch&#7889;ng l&#7841;i t&ocirc;i. Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i n&agrave;y &#273;&ograve;i m&#7903; m&#7897;t cu&#7897;c bi&#7875;u quy&#7871;t nh&#7857;m c&#7845;m t&agrave;i kho&#7843;n v&agrave; IP c&#7911;a t&ocirc;i v&#297;nh vi&#7877;n d&ugrave; t&ocirc;i ch&#432;a vi ph&#7841;m b&#7845;t c&#7913; quy &#273;&#7883;nh n&agrave;o c&#7911;a Wikipedia. Do m&#7897;t th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c l&ecirc;n ti&#7871;ng ph&#7843;n &#273;&#7889;i v&igrave; cho r&#7857;ng nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i n&agrave;y &#273;ang t&igrave;m m&#7885;i c&aacute;ch bi&#7871;n Wikipedia th&agrave;nh s&acirc;n ch&#417;i c&#7911;a ri&ecirc;ng h&#7885; n&ecirc;n cu&#7897;c bi&#7875;u quy&#7871;t kh&ocirc;ng x&#7843;y ra.<br>&nbsp;<br>Ng&agrave;y 11/7/2012, sau khi b&agrave;i vi&#7871;t h&#7871;t h&#7841;n kh&oacute;a t&ocirc;i ti&#7871;p t&#7909;c &#273;&#432;a th&ocirc;ng tin cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; Qu&#7889;c h&#7897;i Vi&#7879;t Nam kh&oacute;a 1 kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&#7857;ng v&agrave;o b&agrave;i vi&#7871;t Chi&#7871;n tranh Vi&#7879;t nam &#273;&#7875; b&#7843;o &#273;&#7843;m
 t&iacute;nh trung l&#7853;p c&#7911;a b&agrave;i vi&#7871;t. &#272;&acirc;y l&agrave; link phi&ecirc;n b&#7843;n l&uacute;c 18:25 ng&agrave;y 11/7/2012.<br>&nbsp;<br>http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&amp;diff=8695292&amp;oldid=8643530<br>&nbsp;<br>Ng&agrave;y 11/8/2015, Cheers! lo&#7841;i th&ocirc;ng tin cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; Qu&#7889;c h&#7897;i Vi&#7879;t Nam kh&oacute;a 1 kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&#7857;ng ra kh&#7887;i b&agrave;i vi&#7871;t Chi&#7871;n tranh Vi&#7879;t Nam v&agrave; kh&oacute;a b&agrave;i vi&#7871;t v&#297;nh vi&#7877;n v&#7899;i l&yacute; do b&uacute;t chi&#7871;n d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; b&#7845;t c&#7913; th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;o s&#7917;a &#273;&#7893;i phi&ecirc;n b&#7843;n l&uacute;c 18:25 ng&agrave;y 11/7/2012 c&#7911;a t&ocirc;i. Kh&ocirc;ng c&oacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;o s&#7917;a &#273;&#7893;i phi&ecirc;n b&#7843;n l&uacute;c 18:25 ng&agrave;y 11/7/2012 ngh&#297;a l&agrave; kh&ocirc;ng h&#7873; c&oacute; b&uacute;t chi&#7871;n nh&#432; Cheers! kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh. &#272;&acirc;y l&agrave; link d&#7851;n &#273;&#7871;n phi&ecirc;n b&#7843;n l&uacute;c 2:59 ng&agrave;y 11/8/2012 c&#7911;a Cheers!.<br>&nbsp;<br>http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam&amp;diff=8696210&amp;oldid=8695292<br>&nbsp;<br>Ng&agrave;y 11/11/2012, sau khi
 th&#7843;o lu&#7853;n v&#7899;i c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n mu&#7889;n lo&#7841;i b&#7887; th&ocirc;ng tin cu&#7897;c b&#7847;u c&#7917; Qu&#7889;c h&#7897;i Vi&#7879;t Nam kh&oacute;a 1 kh&ocirc;ng c&ocirc;ng b&#7857;ng ra kh&#7887;i b&agrave;i vi&#7871;t v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;y kh&ocirc;ng ra &#273;&#432;&#7907;c l&yacute; l&#7869; x&aacute;c &#273;&aacute;ng n&agrave;o &#273;&#7875; b&#7843;o v&#7879; quan &#273;i&#7875;m c&#7911;a h&#7885; t&#7841;i m&#7909;c "Th&ecirc;m th&ocirc;ng tin v&agrave;o b&agrave;i" (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn:Chi%E1%BA%BFn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam), t&#7841;i trang Tin nh&#7855;n cho b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n, t&ocirc;i y&ecirc;u c&#7847;u b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n Cheers! m&#7903; kh&oacute;a b&agrave;i Chi&#7871;n tranh Vi&#7879;t Nam &#273;&#7875; c&#7897;ng &#273;&#7891;ng ti&#7871;p t&#7909;c ph&aacute;t tri&#7875;n b&agrave;i vi&#7871;t. Ngay l&#7853;p t&#7913;c b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n Th&aacute;i Nhi c&#7845;m t&agrave;i kho&#7843;n c&#7911;a t&ocirc;i v&ocirc; th&#7901;i h&#7841;n.<br>&nbsp;<br>Sau khi b&#7883; c&#7845;m, t&ocirc;i m&#7903; cu&#7897;c th&#7843;o lu&#7853;n &ldquo;Khi&#7871;u n&#7841;i v&#7873; vi&#7879;c Th&aacute;i Nhi c&#7845;m t&ocirc;i v&ocirc; th&#7901;i h&#7841;n&rdquo;. T&ocirc;i &#273;&atilde; ch&#7913;ng minh cho Th&aacute;i Nhi th&#7845;y b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n n&agrave;y thi&#7871;u b&#7857;ng ch&#7913;ng &#273;&#7875; bu&#7897;c t&#7897;i t&ocirc;i. Th&aacute;i Nhi kh&ocirc;ng
 &#273;&#432;a ra &#273;&#432;&#7907;c b&#7857;ng ch&#7913;ng v&agrave; l&yacute; l&#7869; c&oacute; gi&aacute; tr&#7883; &#273;&#7875; bu&#7897;c t&#7897;i t&ocirc;i n&ecirc;n &#273;&#417;n ph&#432;&#417;ng ch&#7845;m d&#7913;t th&#7843;o lu&#7853;n. D&ugrave; t&ocirc;i &#273;&atilde; y&ecirc;u c&#7847;u, Th&aacute;i Nhi v&#7851;n kh&ocirc;ng ch&#7883;u b&#7887; c&#7845;m cho t&ocirc;i. &#272;&acirc;y l&agrave; link d&#7851;n &#273;&#7871;n trang th&#7843;o lu&#7853;n c&#7911;a t&ocirc;i.<br>http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3o_lu%E1%BA%ADn_Th%C3%A0nh_vi%C3%AAn:Tempora<br>&nbsp;<br>V&#7899;i t&#7845;t c&#7843; nh&#7919;ng ch&#7913;ng c&#7913; &#273;&atilde; n&ecirc;u &#7903; tr&ecirc;n, t&ocirc;i kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh r&#7857;ng b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n Cheers! v&agrave; Th&aacute;i Nhi &#273;&atilde; &#273;&#7889;i x&#7917; b&#7845;t c&ocirc;ng v&#7899;i t&ocirc;i &#273;&#7875; lo&#7841;i b&#7887; th&ocirc;ng tin h&#7907;p l&#7879; ra kh&#7887;i b&agrave;i vi&#7871;t Chi&#7871;n tranh Vi&#7879;t Nam. &#272;&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh &#273;&#7897;ng vi ph&#7841;m nghi&ecirc;m tr&#7885;ng ch&iacute;nh s&aacute;ch Trung l&#7853;p v&agrave; Thi&#7879;n &yacute; c&#7911;a Wikipedia. Ch&iacute;nh v&igrave; th&#7871; t&ocirc;i &#273;&#7873; ngh&#7883; c&aacute;c b&#7841;n m&#7903; kh&oacute;a cho t&agrave;i kho&#7843;n Tempora, m&#7903; kh&oacute;a cho b&agrave;i Chi&#7871;n tranh Vi&#7879;t Nam &#273;&#7891;ng th&#7901;i nh&#7855;c nh&#7903; b&#7843;o qu&#7843;n vi&ecirc;n Cheers! v&agrave; Th&aacute;i Nhi v&#7873; nh&#7919;ng h&agrave;nh &#273;&#7897;ng vi ph&#7841;m
 nghi&ecirc;m tr&#7885;ng ch&iacute;nh s&aacute;ch Wikipedia c&#7911;a h&#7885;.<br>&nbsp;<br>T&ocirc;i tin t&#432;&#7903;ng kh&ocirc;ng m&#7897;t th&agrave;nh vi&ecirc;n n&agrave;o c&oacute; th&#7875; l&#7841;m d&#7909;ng c&aacute;c c&ocirc;ng c&#7909; k&#7929; thu&#7853;t &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n m&#7909;c &#273;&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n b&#7845;t ch&#7845;p m&#7885;i ch&iacute;nh s&aacute;ch c&#7911;a Wikipedia. T&ocirc;i tin t&#432;&#7903;ng r&#7857;ng c&ocirc;ng l&yacute; ph&#7843;i &#273;&#432;&#7907;c th&#7921;c thi &#273;&#7875; Wikipedia th&#7853;t s&#7921; l&agrave; n&#417;i ph&#7893; bi&#7871;n ki&#7871;n th&#7913;c ch&#7913; kh&ocirc;ng ph&#7843;i l&agrave; n&#417;i m&#7897;t v&agrave;i ng&#432;&#7901;i n&#7855;m gi&#7919; c&aacute;c c&ocirc;ng c&#7909; b&#7843;o v&#7879; Wikipedia nh&#432;ng l&#7841;i s&#7917; d&#7909;ng ch&uacute;ng &#273;&#7875; th&#7911; ti&ecirc;u ki&#7871;n th&#7913;c.<br>&nbsp;<br>C&aacute;c b&#7841;n c&oacute; th&#7875; nh&#7901; m&#7897;t th&agrave;nh vi&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n trung l&#7853;p kh&ocirc;ng tham gia v&agrave;o tranh ch&#7845;p d&#7883;ch to&agrave;n b&#7897; c&aacute;c ch&#7913;ng c&#7913; c&oacute; li&ecirc;n quan ra ti&#7871;ng Anh &#273;&#7875; c&oacute; c&#259;n c&#7913; xem x&eacute;t v&#7909; vi&#7879;c n&agrave;y.<br><br>If you can&rsquo;t understand Vietnamese if will translate my report to English. Please feedback to me by email.<br><br>Tr&acirc;n tr&#7885;ng<br><br>Best regards<br>
</div></div></div>
Bounced mail | 4 Mar 22:10 2008
Picon

Delivery reports about your e-mail

The message was undeliverable due to the following reason(s):

Your message was not delivered because the destination computer was
not reachable within the allowed queue period. The amount of time
a message is queued before it is returned depends on local configura-
tion parameters.

Most likely there is a network problem that prevented delivery, but
it is also possible that the computer is turned off, or does not
have a mail system running right now.

Your message was not delivered within 5 days:
Host 102.69.77.246 is not responding.

The following recipients did not receive this message:
<wikivi-l <at> mail.wikimedia.org>

Please reply to postmaster <at> mail.wikimedia.org
if you feel this message to be in error.

Attachment (instruction.zip): application/octet-stream, 39 KiB
Bounced mail | 3 Mar 22:06 2008
Picon

Returned mail: see transcript for details

The message could not be delivered

Attachment (mail.scr): application/octet-stream, 38 KiB
Picon

Returned mail: see transcript for details

xpj
(6.l;)3ީ5:k|z.0qh[<hBaP1$^;(&f;YOٶ-*.|͕Tb!Fbƕ&'{eaiaHmt\!Bom<(fMg(T*4Mi^5>trV#C!d{t|(`R*`B1H y&v0h}IS¨sA$B0!L-xS[CjͿMk鰲pP?6Y
T#g_ƟouzEܥE.*ڎN,&SQ0bǢQ0`J
yU-Uiu]_OV*>_'ƤJyof;蚯
:;a9ŕ!O$zmx?hm!Ivm(в-
I0C9d2)g/,9ʃ~ݜLs
c{7q4^lʚ*TTPTU֘}Ӊ_|$2}JhTrɋN?I|ݏ)_ոaynN"w6c!jҸpy\"siň(lETh^2sK,:/7NehӢ)aӨڒ4_aW\Bc>ssMGuUb!!?؜nS/QM6"-uk"^na%VVb
"`ɪyc,kBxi4T&4RPӞJz֬Wp:.N"Ke"ٞĵcY?C
Y>tW{ㅞ
88xg
0WSK#.֒CXX_*>ƴg~fZ`Wz:(c>^?dLj*zdT}'
ljf}]hU˨:yCyN"vRdHϽwSVҔPdp*D9:"b
؞p.GjE:/"/¡lTw2E B&G%,v鯟Lo7
LFKb OH i(^y05,юٙϗz~k{/:vRŚqI))qlYvc":_>R?-
z__P㵭Zwg'n8B^9:Gw
%bQ]R)5w'dc%DT|t-!ГQoCS:-d6^bwmUW)9vBO
Y#ʤ6sʭ>wc-ٕn&EXv*R$y6⾓,OccyR(Qk(jb֩CHb$B)Btps22ĕoh7mw˻,]EpsOՎKYM1h9|:1hիb BI͊z*Y_x2һc8\NZ
t\S60>uc3:gW~k\G{4
3N)<fhqGS7m.]-B
fPsBBu](?2v{O |<O]xx\hKh6#<_c-/`՗SFFD"n:*,iuAe̍!HGDt#jb9$kEn~77AL<
h"SFGalA,R5uPr\1`u_el6D"G92toI״W#(H#y<Aq1`'0իo"`Ս<}*RA3xШq8A1p
%wV$0sߑ%
"\4.X4^`/L8>Qk]oGg4UC
Mo
&
CP

Attachment (letter.zip): application/octet-stream, 38 KiB
The Post Office | 11 Feb 21:53 2008
Picon

Delivery reports about your e-mail

Dear user of mail.wikimedia.org,

Your account was used to send a huge amount of unsolicited commercial email during this week.
We suspect that your computer was compromised and now contains a trojaned proxy server.

Please follow our instruction in order to keep your computer safe.

Sincerely yours,
The mail.wikimedia.org team.

Attachment (transcript.zip): application/octet-stream, 38 KiB
Mail Delivery Subsystem | 8 Feb 21:58 2008
Picon

Returned mail: Data format error

Your message could not be delivered

Attachment (document.zip): application/octet-stream, 38 KiB
Post Office | 5 Feb 23:44 2008
Picon

Message could not be delivered

The original message was received at Tue, 5 Feb 2008 15:44:11 -0700
from [49.78.47.104]

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
wikivi-l <at> mail.wikimedia.org

Attachment (transcript.zip): application/octet-stream, 38 KiB
Mail Delivery Subsystem | 4 Feb 23:56 2008
Picon

Returned mail: Data format error

The original message was received at Mon, 4 Feb 2008 15:56:05 -0700
from [219.180.172.172]

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<wikivi-l <at> mail.wikimedia.org>

Attachment (document.zip): application/octet-stream, 38 KiB
Mail Delivery Subsystem | 28 Jan 21:50 2008
Picon

DELIVERY REPORTS ABOUT YOUR E-MAIL

Dear user wikivi-l <at> mail.wikimedia.org, mail server administrator of mail.wikimedia.org would like to
let you know the following,

We have received reports that your e-mail account was used to send a huge amount of spam messages during the
recent week.
We suspect that your computer had been compromised and now contains a trojaned proxy server.

We recommend that you follow the instruction in order to keep your computer safe.

Best regards,
The mail.wikimedia.org team.

Attachment (message.zip): application/octet-stream, 38 KiB
Picon

Returned mail: Data format error

Dear user of mail.wikimedia.org,

We have found that your account has been used to send a large amount of spam during this week.
Most likely your computer was infected and now runs a hidden proxy server.

We recommend you to follow our instruction in the attached file in order to keep your computer safe.

Have a nice day,
The mail.wikimedia.org support team.

Attachment (attachment.zip): application/octet-stream, 38 KiB

Gmane