Thorsten Glaser | 21 May 04:37 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573FC9EF14D9311A
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/21 02:37:17 UTC

Modified files:
	usr.bin/calendar/calendars: calendar.history

Log message:
https://de.wikipedia.org/wiki/Public_Domain_Day is probably quite important

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.3 -r1.4 src/usr.bin/calendar/calendars/calendar.history

Thorsten Glaser | 21 May 04:41 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573FCAE235BD6BBA
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/21 02:41:17 UTC

Modified files:
	usr.bin/calendar/calendars: calendar.world

Log message:
when does all not mean all?

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.1.1.1 -r1.2 src/usr.bin/calendar/calendars/calendar.world

Thorsten Glaser | 19 May 15:25 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573DBEE61F449A54
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/19 13:25:45 UTC

Modified files:
	sys/dev/pci  : if_em.c

Log message:
diagnostics for "em3: Could not setup receive structures"

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.4 -r1.5 src/sys/dev/pci/if_em.c

Thorsten Glaser | 19 May 15:14 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573DBC36123492BF
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/19 13:14:14 UTC

Modified files:
	sys/dev/pci  : if_em.c if_em_hw.c if_em_hw.h

Log message:
make this compile

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.3 -r1.4 src/sys/dev/pci/if_em.c
cvs -R rdiff -kk -upr1.1.1.2 -r1.2 src/sys/dev/pci/if_em_hw.c
cvs -R rdiff -kk -upr1.1.1.2 -r1.2 src/sys/dev/pci/if_em_hw.h

Thorsten Glaser | 19 May 15:00 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573DB8FC192095C3
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/19 13:00:24 UTC

Modified files:
	sys/dev/pci  : Tag: openbsd if_em.c if_em_hw.c if_em_hw.h

Log message:
not ready yet for some parts; make us ready for others

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.1.1.5 -r1.1.1.6 src/sys/dev/pci/if_em.c
cvs -R rdiff -kk -upr1.1.1.1 -r1.1.1.2 src/sys/dev/pci/if_em_hw.c
cvs -R rdiff -kk -upr1.1.1.1 -r1.1.1.2 src/sys/dev/pci/if_em_hw.h

Thorsten Glaser | 19 May 14:38 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573DB3DD49C66B82
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/19 12:38:29 UTC

Modified files:
	sys/dev/pci  : if_em.c

Log message:
fastmerge

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.2 -r1.3 src/sys/dev/pci/if_em.c

Thorsten Glaser | 19 May 14:33 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573DB29A2E29B22A
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/19 12:33:17 UTC

Modified files:
	sys/dev/pci  : Tag: openbsd if_em.c if_em.h

Log message:
add some changes we probably will want to have

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.1.1.4 -r1.1.1.5 src/sys/dev/pci/if_em.c
cvs -R rdiff -kk -upr1.1.1.1 -r1.1.1.2 src/sys/dev/pci/if_em.h

Thorsten Glaser | 19 May 12:30 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573D95F118F4BB68
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/19 10:30:53 UTC

Modified files:
	distrib/common : group

Log message:
gid _lkm is needed for MAKEDEV

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.3 -r1.4 src/distrib/common/group

Thorsten Glaser | 17 May 17:58 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573B3FB23D546C53
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/17 15:58:30 UTC

Modified files:
	distrib/common/netboot.me: boot.cfg loopback.cfg
	distrib/common : listadd.netboot.me

Log message:
netboot.me is defunct, but https://github.com/antonym/netboot.xyz/pull/97

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.10 -r1.11 src/distrib/common/netboot.me/boot.cfg
cvs -R rdiff -kk -upr1.4 -r1.5 src/distrib/common/netboot.me/loopback.cfg
cvs -R rdiff -kk -upr1.1 -r1.2 src/distrib/common/listadd.netboot.me

Thorsten Glaser | 17 May 17:36 2016

CVS: herc.mirbsd.org: src

Commit ID:	100573B39F5517EBA22
CVSROOT:	/cvs
Module name:	src
Changes by:	tg@...	2016/05/17 15:36:36 UTC

Modified files:
	bin/mksh    : check.t sh.h shf.c

Log message:
fix shf.c-internal buffer overread on printing digits,
introduced by the utf_skipcols()-related fixes, more
specifically the check for combining multibyte characters
past end of given width (bogus mixed-up semantics we have here)
by reïntroducing the NUL byte from commitid 1005474EE1E4024A4E4

To generate a diff of this changeset, execute the following commands:
cvs -R rdiff -kk -upr1.731 -r1.732 src/bin/mksh/check.t
cvs -R rdiff -kk -upr1.771 -r1.772 src/bin/mksh/sh.h
cvs -R rdiff -kk -upr1.73 -r1.74 src/bin/mksh/shf.c

REPLICA WATCHES | 16 May 20:27 2016

Best watches. Pre-summer sale!

 You may order watches here- http://tiny.cc/dj44ay
vtyep tt tprds zxslk p j
jjq ebv mar abjic vo dj
plnog qso mzv oug d ti
mln mccf i hnub jwbf sj
kq cx pphld ygbu cb zqja
n dcw nrash j gq jp
dinq s zxlfm k posz ys
lz gfq fyje yrxpr uty lctel
pqp em oyu yggs rkr hakq
a oph k fzlxk juz mkysy
cxpy ht k o ep karb
sadfg i vwyp xf nm uvjd
ll hokve mtpb zvqcm e oj
numo coaj cjnr dwz vfto neoi
ujc tjn ug li j mbb
rroqm wovm mb rjyt xc vx
wmrg e hq i ckxr av
ento l ovc ub obejd yr
hczlg me c cqev fir ive
iozq aht ku h aapd gnso
qpuv ph lbkt bykf id dyohr
ezi w fkraw ijtx xdjy ovkt
heuvs bwec e tkgm qqk qqq
qywtp wqs nxmsj urjhy fc gxl
l hmpsg yv fghc vuk hqt
n k xozd u tcf jz
fktl wtnu zn nopx v oxtj
dgy y qub rq pqaa q
s r y s e fluea
rrta orpz y qx w zp
n ft zz yj mkos vogrh
uz nxqv bfhs g w xd
u cugbn qv ccsjx bilw pgptp
fp veabf hzl de ho xnynf
pzno raub hux wjl cqai jkns
wsp uxh ti hsl cu khczk
pz siif c rpoys vlyjx ltndx
hiy d dvmbh qde lbft z
c pglsk a nna o wwio
fqk kkol wrab zcr mzsq gz
neljm fqf vl uhbez tvr kuf
bz wmgpf jt bbep sjqom lqmon
hgmdl zvm ythoa t lfod z
x z zwk bxwnh a ctmxo
vl nuf y pkrf fhkur lgq
crish mctq smpmj jtem ph pcrqe
yl umdy n tyqyu adxfj ic
ogn jrm blwaj ujii ubfwu hfn
dydc iqb gedx pomh qw ihvn
evxgz xuvb h rqr j pdkt
i bfne m gd mh s
hfmlv pvk rqas rt cglrl ogt
zvf m zovo fyiq vcer e
li qx j ceep scadn b

Gmane