Vadim A. Misbakh-Soloviov | 31 Dec 02:21 2013

broken multicast in 3.12.6 (and probably 3.12.5)

Hi, list!

I've updated my virtual network (in Xen) to 3.12.6 few days ago and start 
encountering strange behaviour: random machins lose access via IPv6 ULA 
addresses to random others, until the moment, while losed machine itself 
pinged machine that search for it. IPv4 and link-local addresses worked okay.

I've downgraded all of them to 3.12.5 and all going to work properly until 
tonight: two machines mutually losed each other (even mutual ping doesn't 
help) until I rebooted both of them.

So,
1) I guess it can be some bug in 3.12 or hardened patches for it
2) Doesn't enybody else experienced same behaviour?

--

-- 
Best regsrds,
mva
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-admin" in
the body of a message to majordomo <at> vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

terry white | 31 Jul 08:28 2013

(unknown)

... ciao:

   i've started seeing, 824 so far, the following in my log.

  "Jul 30 22:10:23 yossarian kernel: icmpv6_send: no reply to icmp error"

   this new, today, within the time domain of my logs.

   have NO idea, what, if anything, it means ...

... it's not what you see ,
   but in stead , notice ...
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-admin" in
the body of a message to majordomo <at> vger.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

exam | 11 Jun 01:24 2013
Picon

Gioi thieu Phan mem Ke toan/ Ban hang/ Quan ly AccomNET- Thiet lap nhanh chong nhat

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Quản lý 
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Ngoài ra, thân tặng quý vị lịch bloc để treo trên máy tính tại <http://www.maygioroi.com>
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1
exam | 11 Jun 01:28 2013
Picon

Gioi thieu Phan mem Ke toan/ Ban hang/ Quan ly AccomNET- Thiet lap nhanh chong nhat

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Quản lý 
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Ngoài ra, thân tặng quý vị lịch bloc để treo trên máy tính tại <http://www.maygioroi.com>
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1
exam | 27 May 07:14 2013
Picon

Phần mềm Kế toán/ Bán hàng/ERP AccomNET- Cực kỳ phong phú, đa ngôn ngữ

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Hệ thống ERP
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1
exam | 27 May 07:18 2013
Picon

Phần mềm Kế toán/ Bán hàng/ERP AccomNET- Cực kỳ phong phú, đa ngôn ngữ

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Hệ thống ERP
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1
exam | 24 Mar 07:33 2013
Picon

Không thể bỏ qua: Phần mềm Kế toán- ERP AccomNET

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Quản lý 
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Ngoài ra, thân tặng quý vị lịch bloc để treo trên máy tính tại <http://www.maygioroi.com>
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1
exam | 24 Mar 07:31 2013
Picon

Không thể bỏ qua: Phần mềm Kế toán- ERP AccomNET

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Quản lý 
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Ngoài ra, thân tặng quý vị lịch bloc để treo trên máy tính tại <http://www.maygioroi.com>
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1
exam | 17 Mar 04:56 2013
Picon

AccomNET- Phần mềm có nhiều ưu điểm nhất

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Quản lý 
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Ngoài ra, thân tặng quý vị lịch bloc để treo trên máy tính tại <http://www.maygioroi.com>
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1
exam | 10 Mar 14:01 2013
Picon

Cùng quản lý doanh nghiệp với phần mềm AccomNET

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Quản lý 
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Ngoài ra, thân tặng quý vị lịch bloc để treo trên máy tính tại <http://www.maygioroi.com>
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1
exam | 10 Mar 14:10 2013
Picon

Cùng quản lý doanh nghiệp với phần mềm AccomNET

Hãy cải tiến quản lý với Phần mềm Kế toán AccomNET, Bán hàng hoặc Quản lý 
- Đa ngôn ngữ, có thể truy cập qua internet.
- Cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ lập trình mạnh và hiện đại nhất: SQL Server 2008 R2, Visual
Basic 2008.
- Hệ thống Menu phong phú, đặc biệt, có thể tự qui định theo ý người dùng
- Tự động cập nhật báo cáo, cảnh báo theo thời gian thực, gửi email cho nhà quản lý
- Phần mềm Kế toán
- Phần mềm Bán hàng
- Phần mềm Siêu thị
- Phần mềm Nhà hàng
- Phần mềm Nhà hàng, Cafe
- Phần mềm Khách sạn
- Phần mềm Quản lý Nhân sự
Xem demo online (kế toán) : <http://www.accomnet.net/remotewinform.htm>
Website : <http://www.phanmemketoan.org>   Email: accom.vn <at> gmail.com
Địa chỉ: 36/2D Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Tel : (08)38412537 - 0909269199
Trân trọng kính mời
Ngoài ra, thân tặng quý vị lịch bloc để treo trên máy tính tại <http://www.maygioroi.com>
Thành thật xin lỗi nếu email này làm phiền quý vị. Nếu không muốn nhận mail, xin vui
lòng gửi mail với tiêu đề REMOVE về: accom.vn <at> gmail.com. Cám ơn.


A1

Gmane