anat | 20 May 15:29 2006
Picon

Fw: FW: מונדיאל לפראיירים בלבד- תעבירו הלאה

 
 
-------Original Message-------
 
Date: 05/17/06 15:25:20
To: mrdan-KndQ6Ac43bDc3gOQVGmKjw@public.gmane.org; zur.bar-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org; ayelet_d2-MwYPzc5+820AvxtiuMwx3w@public.gmane.org; frilan <at> zahav.net.il; reutri-XgcMedQSbuTk1uMJSBkQmQ@public.gmane.org; www.galaxia-QPTCsZt4d47SdJUZql30VQ@public.gmane.org; doroti111-MwYPzc5+820AvxtiuMwx3w@public.gmane.org; danimaoz-Re5JQEeQqe8AvxtiuMwx3w@public.gmane.org; HABOUBA1-KndQ6Ac43bDc3gOQVGmKjw@public.gmane.org; co_hezi-MwYPzc5+820AvxtiuMwx3w@public.gmane.org; yegerh-MwYPzc5+820AvxtiuMwx3w@public.gmane.org; madar54 <at> netvision.net.il; meir_b <at> bezeqint.net; meirsand <at> netvision.net.il; Michael.Ganot <at> unilever.com; md-jJqN6d+L8QYnK+7n/hFagA@public.gmane.org2.il; noa_li-KndQ6Ac43bAc9PTY3P8KDg@public.gmane.orgl; zbar-iFojG9Q6SSmPNYHs8UtSMg@public.gmane.org; itzhak-gc5wqaaKa3ZBDgjK7y7TUQ@public.gmane.org; RONBM-KndQ6Ac43bDc3gOQVGmKjw@public.gmane.org; roni-NHPqt/4U6gHRNpEZXGUFxA@public.gmane.org; sara1987-QPTCsZt4d47SdJUZql30VQ@public.gmane.org
Subject: Fw: FW: מונדיאל לפראיירים בלבד- תעבירו הלאה
 


<drorim-2TTT+QGTgQ1mR6Xm/wNWPw@public.gmane.org>
FW: מונדיאל לפראיירים בלבד- תעבירו הלאה
 

YAHOO! GROUPS LINKS


Martin Wilke | 22 May 23:08 2006
Picon
Picon

scientific publications on democratic schools

Hi all,

Is anyone of you aware of any scientific studies/publications that deal 
specificly with the democratic structure, the judicial system and/or the 
freedom aspects of democratic schools?

I'm going to write my diploma thesis in political sciences on this 
subject. Right now I'm drafting a research design and thus need to know 
if anything similar has been done before.

thanks for your help

Martin Wilke from Berlin

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
You can search right from your browser? It's easy and it's free. See how.
http://us.click.yahoo.com/_7bhrC/NGxNAA/yQLSAA/5bOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/democratic-schools-israel/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  democratic-schools-israel-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

Martin Wilke | 23 May 15:11 2006
Picon
Picon

Re: [AEROlistserve] scientific publications on democratic schools

Dana Matthew Bennis wrote:

> Hi Martin - when you say "scientific," what do you mean? Do you mean
> anything that is a formal study, or specifically quantitative,
> empirical studies? 

Preferably qualitative comparative or case studies of individual 
democratic schools. For the purpose of my thesis I want to focus an 
individuals rights and freedoms of students in democratic schools, on 
the democratic structure and on the judicial systems. Aspects like the 
benefit of play, age-mixing, learning theories etc. will not be part of 
my work. However I'd be interested in them personally anyway, just not 
for the thesis.

> There are very few of either, especially the
> latter. I'll describe here what I know, including my own research
> which I have just completed, 

Your description below sounds interesting. I'd be happy to read your 
thesis. You can send it to me off-list.

> and I urge others to mention other
> studies. This message goes a bit long, but there is much to say and I
> believe it is important to focus more on research.
> 
> Certainly you know about the two Sudbury books, Todd mentioned one of
> them in a previous post. 

I suppose you mean "The Legacy of Trust" and "The Pursuit of Happiness". 
And have both of them.

> Peter Gray is a professor who has also done
> several formal studies on Sudbury Valley that have been published in
> journals. You will find links to several of these articles by
> searching for "gray sudbury valley" at http://scholar.google.com/. 

Thank you that was helpful. I didn't know of scholar.google.com. I'll 
see what I can find there.

Martin Wilke

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives
http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/5bOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/democratic-schools-israel/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  democratic-schools-israel-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/

anat | 24 May 23:05 2006
Picon

Fw: Please,send a donation for medicine and food convoy to Palestinians

 
 
-------Original Message-------
 
Date: 05/24/06 20:34:33
Subject: Please,send a donation for medicine and food convoy to Palestinians
 

פרטים לישראלים  במסר נפרד

 

Help Israeli coalition of peace groups

 bring aide to the Palestinians

-besieged, boycotted, occupied-

 

 

At the urgent call of our Palestinian contacts Israel peace groups got together.  Something must be done against the collective punishment of the Palestinian people for how they voted in their democratically held elections. 

 

We begin our protest June 3, in Tel-Aviv, in the week that the occupation enters it's 40th year. A week later, June 10, we will go with a convoy of food and medicines in the direction of besieged Nablus. On that same day Physicians for Human Rights will get medicines to Palestinian hospitals elsewhere.

 

You can help us by taking part in the effort financially.

 

In the U.S., Canada, U.K., Holland and Germany tax-exempted donations can be made to Gush Shalom - reply to this mail for the details and don't forget to, earmark it for 'Coalition Campaign Medicines and Food for Palestinians'.

Or make your  earmarked donation through Physicians for Human Rights-Israel - see attachment - but please, inform us that you did it.

Donations to PHR-I are enjoying  tax-exemption in Israel and abroad.

 

We will soon pass on to you in Hebrew, English and Arabic a

statement of the new Coalition Against Boycott and Siege, including a list of participating organizations.

 

GUSH SHALOM p.o.b. 3322 Tel Aviv 61033     

 Your donation helps make our voice heard

Please, send checks in your own currency – for confirmation of receipt include email address

In several countries tax-exemption can be obtained by donating through local charities

 info <at> gush-shalom.org For information, write to

w  w  w  w  ,  g  u  s  h  - s  h  a  l  o  m  -  o  r  g

 

 

YAHOO! GROUPS LINKS


22 May 2006 

øåôàéí ìæëåéåú àãí

Physicians for Human Rights-Israel

 

***á÷ùä ãçåôä ìçáøé åúåîëé äòîåúä***

***Urgent Appeal to our Members, Friends and Supporters***

***Appel urgent à nos membres, amis et sympathisants****

 

 [English and French Follow the Hebrew]

 

 

***á÷ùä ãçåôä ìçáøé åúåîëé äòîåúä***

 

÷øéàä ìúøåí òáåø ñéåò ìáúé äçåìéí äôìñèéðéí

 

äîöå÷ä äëìëìéú îîðä ñåáìú äøùåú äôìñèéðéú áò÷áåú äôñ÷ú äñéåò äáéðìàåîé åä÷ôàú ëñôé äîñéí îöéãä ùì éùøàì, äùôéòä áàåôï çîåø òì äàåëìåñééä äôìñèéðéú áùèçéí äëáåùéí åäáéàä ìîçñåø øöéðé áöøëéí áñéñééí, ëâåï úøåôåú åàåëì.

 

îñôø áúé çåìéí ôìñèéðéí áâãä äîòøáéú åøöåòú òæä ôðå àìéðå áòîåúú "øåôàéí ìæëåéåú àãí" áá÷ùä ìñééò ìäí áäùâú îñôø úøåôåú åöøëéí øôåàééí äðçåöéí ìúô÷åã äéåîéåîé ùì àåúí áúé çåìéí. ááé÷åøéí ùòùéðå áçì÷ îáúé çåìéí àìä ðåëçðå ìøàåú úîåðä ÷ùä áéåúø ùì îçñåø áúøåôåú îöéìåú çééí åöéåã øôåàé ìùéîåù áçãøé äðéúåç.

 

øåôàéí ìæëåéåú àãí, áùéúåó îñôø úðåòåú ùìåí åàøâåðé æëåéåú àãí éùøàìééí, äçìä áâéåñ úøåîåú òì îðú ìñééò ìàæåøéí äôìñèéðééí ùðôâòå áàåôï ÷ùä áéåúø ëúåöàä îäîùáø äëìëìé, åìñô÷ ëëì éëåìúðå çì÷ îäöøëéí äøôåàééí äãçåôéí ìáúé äçåìéí äôìñèéðéí, àúí àðå á÷ùø îæä ùðéí øáåú.

 

áðåñó, àðå îèôìéí áôðéåú ùì çåìéí îï äùèçéí äëáåùéí àùø àéðí î÷áìéí äéúøé ëðéñä ìèéôåìéí çéåðééí áéùøàì, àå ùáùì äîùáø äëìëìé, àéï äøùåú îîîðú àú äèéôåìéí ùìäí. ôòéìåú æå ëøåëä âí äéà áäåöàåú îùôèéåú.

 

øåôàéí ìæëåéåú àãí çùä çåáä ìúîåê áòîéúéðå òåáãé îòøëú äáøéàåú äôìñèéðéú àùø áú÷åôä ÷ùä æå, òåùéí ëì àùø àì éãí òì îðú ìäòðé÷ àú îéèá äùéøåú äøôåàé ìàåëìåñééä äôìñèéðéú åìñééò ìçåìéí åìöååúé äøôåàä äðåùàéí áúåöàåú äîùáø äëìëìé ä÷ùä.

 

àðå ôåðéí àìéëí áá÷ùä ãçåôä ìúøåí ìôòéìåú æå ìôé îéãú éëåìúëí. ìðåëç ãçéôåú äòðééï àðå îá÷ùéí îàìä àùø áéëåìúí ìúøåí, ìéöåø ÷ùø áä÷ãí, òì îðú ùðåëì ìäòáéø ñéåò áàåôï îééãé. áëååðú äòîåúä ìäúçéì ìàøâï îùìçåú ëáø áéîéí ä÷øåáéí.

 

àðå îá÷ùéí îëí ìäòáéø äåãòä æå ìòåã àðùéí, áú÷ååä ëé éòðå ìá÷ùúðå ìäöèøó ìîáöò ñéåò æä.

 

ìôøèéí ðåñôéí ìâáé äîùáø áùèçéí äëáåùéí: àáøàäéí çáéá, 054-7577696

 

áàúø äàéðèøðè ùì äòîåúä ðéúï ìîöåà îéãò òì äîùáø: http://www.phr.org.il/

ëéöã ìúøåí:

ëì äôòéìåú ùì òîåúú "øåôàéí ìæëåéåú àãí" ðùòðú òì úøåîåú ùì àøâåðéí åùì áåããéí. äòîåúä îåëøú ëîåñã öéáåøé ìöåøê ôèåø îîñ ìúøåîåú áàøõ. úøåîåú ôèåøåú îîñ îçå"ì éú÷áìå ãøê ,"ä÷øï äçãùä ìéùøàì".

àôùø ìùìåç äîçàåú ìøåôàéí ìæëåéåú àãí, âåìåîá 52 úì àáéá 66171

àå ìéöåø ÷ùø òí îùøãé äòîåúä òì îðú ìúàí äòáøä áð÷àéú. éù ìôðåú ìøåéú áèìôåï: 03-6873718, ô÷ñ 03-6873029 àå àéîééì ravit <at> phr.org.il

 

***Urgent Appeal to our Members, Friends and Supporters***

 

Call for Donations to Aid Palestinian Hospitals

 

The financial crisis affecting the Palestinian Authority (PA) due to the stoppage of international aid and the freezing of the tax revenue by the state of Israel, has had a grave impact on the Palestinian population in the occupied territories and has led to an acute shortage of basic needs, such as medicines and food.

 

A number of Palestinian hospitals in the West Bank and Gaza Strip have asked us at Physicians for Human Rights-Israel to assist them in acquiring a number of medicines and medical equipment needed for the daily functions of the hospitals. During visits we have conducted to several hospitals we witnessed the harsh reality of a scarcity of life saving medicines and medical equipment to be used in the operating rooms.

 

Physicians for Human Rights-Israel, together with several Israeli peace and human rights groups, began a campaign to raise funds in order to aid the Palestinian areas that were hardest hit as a result of the financial crisis, and to provide, as best we can, some of the urgent medical needs of the Palestinian hospitals, with whom we have been in contact for many years.

 

Additionally, we are handling individual cases of patients from the occupied territories who have not received permits needed to enter Israel for urgent treatment, or patients that the PA is not paying for their treatment, due to the financial crisis. This activity also involves legal costs.

 

Physicians for Human Rights-Israel feels obligated to support our colleagues working in the Palestinian health system, who in this difficult time are doing all they can in order to grant the best medical service to the Palestinian population, and to aid patients and medical teams who are carrying the burden of this difficult crisis.

 

We turn to you with this urgent appeal asking that you donate to this activity according to your ability. In light of the urgency of the matter, we ask that those who are able to donate contact us as soon as possible, so that we can begin to transfer the aid immediately. Physicians for Human Rights-Israel plans on organizing shipments within the upcoming days.

 

We kindly request that you pass this message on to others, with the hope that they will answer our request and join us in this aid mission.

 

For more information regarding the crisis in the occupied territories:

Ibrahim Habib, Fieldwork Director, +972-54-7577696

Shabtai Gold, Public Outreach, +972-54-4860630

 

More information about the crisis is available on our website: www.phr.org.il

 

How to donate:

All of Physicians for Human Rights-Israel’s activities are supported by donations from individuals and organizations. Inside Israel, donations to the organization are recognized as tax deductible. From outside Israel, tax deductible donations can be made through the New Israel Fund.

For more information regarding donations please contact: Daniel Hasson, +972-3-687-3718

 

mail <at> phr.org.il

www.phr.org.il

 

 

***Appel urgent à nos membres, amis et sympathisants****

 

Demande de dons pour aider les hôpitaux palestiniens

 

La crise financière qui affecte l’Autorité palestinienne suite à l’arrêt de l’aide financière et au gel par Israël des revenus de taxes, a un grave impact sur la population palestinienne dans les territoires occupés et a abouti à un déficit aigu de besoins de base tels que les médicaments et la nourriture.

 

Plusieurs hôpitaux palestiniens en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza nous ont demandé à nous, Physicians for Human Rights-Israel (PHR-Israel) de les aider en obtenant plusieurs médicaments et équipements médicaux essentiels au déroulement quotidien des hôpitaux. Lors des visites que nous avons menées dans un nombre d’hôpitaux, nous avons été témoins de la réalité très difficile du au manque de médicaments qui peuvent sauver la vie et d’équipements médicaux utilisés dans les salles d’opérations.

 

Physicians for Human Rights –Israel avec d’autres groupes israéliens pour les droits humains et la paix ont commence une campagne pour recueillir des fonds afin d’aider les régions palestiniennes les plus durement touchées suite à la crise financière et pour apporter, du mieux que nous le pouvons, une aide médicale urgente aux hôpitaux palestiniens avec lesquels nous sommes en contact depuis des années.

 

De plus, nous nous occupons de cas individuels de patients des territoires occupés qui n’ont pas reçu de permis pour entrer en Israël pour des soins urgents ou de patients pour lesquels l’Autorité palestinienne ne paie plus leur traitement à cause de la crise financière. Cette activité entraîne aussi des frais obligatoires.

 

PHR-Israel se sent moralement obligé de soutenir nos collègues  qui travaillent au sein du système de santé palestinien et qui, dans ces temps difficiles, font tout ce qu’ils peuvent pour apporter le meilleur service médical à la population palestinienne et d’aider les patients et les équipes médicales qui doivent supporter le fardeau de cette difficile crise.

 

Nous nous tournons vers vous avec cet appel urgent pour vous demander de faire un don à cette activité selon vos possibilités. A la lumière de l’urgence de ce problème, nous demandons à ceux qui peuvent faire un don de nous contacter dès que possible afin que nous puissions commencer à transférer immédiatement l’aide. PHR-Israel prévoit d’organiser des envois dans les jours à venir.

 

Nous vous demandons de bien vouloir faire passer ce message à d’autres dans l’espoir qu’ils répondront à notre demande et nous rejoindront dans cette mission d’aide.

 

Pour plus d’information concernant la crise dans les territoires occupés :

Ibrahim Habib, enquêteur sur le terrain : +972 54 757 7696

Shabtai Gold, relations publiques : +972 54 486 0630

 

Plus d’information sur la crise est disponible sur notre site web: www.phr.org.il

 

Comment donner :

Toutes les activités du PHR-Israel sont soutenues par des dons de particuliers et d’organisations.

En Israël, les dons à l’organisation sont déductibles d’impôts. A l’étranger, les dons déductibles d’impôts peuvent se faire en passant par le « New Israel Fund ».

Pour plus d’informations sur les dons, contactez Daniel Hasson : +972 3 687 3718

 

mail <at> phr.org.il

www.phr.org.il

 

 

--
To unsubscribe, send mail to 

intl-request@... 

and write the word unsubscribe in the subject line.

In some programs it is enough to use the following link:

mailto:intl-request@...?subject=unsubscribe
--NB: IN CASE THE AUTOMATIC UNSUBSCRIBE FUNCTION FAILS:
send it again but now to info@... and we will do it manually 

If you got this forwarded and you want to subscribe, send mail to 

intl-request@... 

and write the word subscribe in the subject line.
...or use the link

mailto:intl-request@...?subject=subscribe
--

For assistance: info@...

Burkhard Langemann | 31 May 12:46 2006
Picon
Picon

Democracy in education

Hello everybody,
I am a student at the (so called) free university of Berlin, and am curently writing on my diploma-thesis.

The working title is:
"Democracy in education - an integral perspective"

It deals with a multiperspective view on different approaches to the field, using the meta-theory of the
integral approach (represented by the works of Ken Wilber).

One of the aims of this effort is to integrate the different, but relevant aspects that major perspectives
have to offer on a topic - in my case, of democracy and education.
Therefore I try to include appoaches as different as citizenship education, democratic education,
holistic education, moral developement, transformative learning etc. etc.

I would be vey thankful for any form of discussion and exchange about the topic.

sending you the best wishes

Burkhard Langemann

Berlin, Germany
B.Langemann@...
0049 - 177 - 786 24 21

-- 

Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
   Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer

-- 

Der GMX SmartSurfer hilft bis zu 70% Ihrer Onlinekosten zu sparen!
   Ideal für Modem und ISDN: http://www.gmx.net/de/go/smartsurfer

------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
Everything you need is one click away.  Make Yahoo! your home page now.
http://us.click.yahoo.com/AHchtC/4FxNAA/yQLSAA/5bOolB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/democratic-schools-israel/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  democratic-schools-israel-unsubscribe@...

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
  http://docs.yahoo.com/info/terms/


Gmane