Picon

Re: Rasa jeung PersepsiJero pisan hade euy... ngolah rasa jeung raga memang hese pisan.

Ayeuna weh ngalaksanakeun jeung ngajalankeun Bismillahirohmanirohim, Gusti nu maha welas tur maha asih... weh hese kacida kualatan rasa jeung persepsi tea.

Aya ngewa amarah sedih jrrd kadang sok nutupan hate.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On May 5, 2015 4:17 PM, "Ahmad Hazairin don_febi <at> yahoo.de [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Perasaan jeung Persepsi
=======================

Batin urang ngabogaan komponen anu cukup loba, misalna: ngewa, melekat, yakin, tekad, bungah, perasaan, persepsi, jeung masih loba keneh komponen batin lainna. Komponen batin ieu dina munculna ngahiji sasuai kondisi terus ngabentuk agregat anu sacara umum disebut pikiran.

Kuring ayeuna rek ngabahas dua komponen batin anu penting pisan ku urang dipiharti jeung ditalungtik kalawan waspada.  Kulantaran dua komponen batin ieu bisa loba nipu diri urang lamun urang teu wasapada.  Dua komponen batin ieu nyaeta rasa (perasaan) jeung persepsi.

Rasa bisa dibagi kana 5 bagian: ngeunah (batin), nyeri (batin), ngeunah (fisik), nyeri (fisik), normal (teu nyeri tapi oge teu ngeunah - asupna dina batin. Lamun fisik urang anggap lamun teu nyeri berarti ngeunah).

Persepsi nyaeta ingetan dina batin urang anu geus ngagambarkeun karakteristik atawa nilai hiji objek atawa fenomena. Lamun objek atawa fenomena anu mirip atawa sarua muncul deui dina pikiran maka pikiran urang geus langsung boga nilai (judgement) ngeunaan eta objek/fenomena ngadasar kana pangalaman saencana.  Jadi persepsi anu aya dina memori pikiran urang teh hasil interkasi pikiran jeung objek/fenomena dina waktu-waktu anu geus kaliwat.  Persepsi bisa robah ku pangalaman interaksi jeung objek/fenomena anu sarua tapi ku pamanggih (pangalaman) anyar.  Misalna: urang pernah panggih jeung hiji jelema beungeutna gahar, serem. Kulantaran pangalaman hirup urang yen tampang kitu teh biasana jelema jahat maka urang boga persepsi kitu ngeunaan jelema eta.  Tapi urang manggihan yen jelema eta teh someah, sok tutulung, budi basa na alus, atuh persepsi urang robah ngeunaan jelema eta kulantaran urang manggihan fakta anyar, pangalaman anyar ngagantikeun (ngoreksi) persepsi lila anu aya dina memori pikiran urang.

Dua komponen ieu, nyaeta rasa jeung persepsi loba nangtukeun reaksi diri urang dina kahirupan.  Malahan nangtukeun sikep, kayakinan jeung jalan hirup.

Ngeunaan rasa, biasana jelema (sato oge), mere reaksi ngadasar kana rasa.  Lamun ngeunah bakal ditarima, lamun nyeri/sangsara bakal ditolak. Lamun ku urang ieu ditengetkeun sing tarapti, urang bakal sadar yen sikep urang sapopoe, reaksi urang sapopoe dipangaruhan ku rasa gede pisan. Hal anu paling leutik, contona: suku urang titajong, karasa nyeri.  Nyeri eta sabenerna karasa dina suku, misalna dina indung suku.  Tapi sacara gancang dada urang karasa nyedek, karasa jiga rek ambek, teu suka yen indung suku karasa nyeri.  Padahal fakta awalna anu nyeri teh indung suku, tapi gancang pisan, teu kakontrol, sacara otomatis batin urang ngarasa oge nyeri, nyaeta kaayaan batin nolak kana kanyeri anu kaalaman ku indung suku.  Urang nganggap indung suku teh bagian ti diri urang. Urang sacara teu sadar geus melekat pisan kana indung suku. Komo lamun lain titajong, misalna indung suku kajejek batur, otomatis dada urang ambek, mata urang molotot/moncorong kanu ngajejek indung suku. Padahal fakta awalna anu kajejek teh indung suku, karasa nyeri dina indung suku, tapi otomatis gancang pisan dada urang ngilu susah, jadi ambek, malahan mata urang ngilu molotot/muncereng kanu ngajejek indung suku urang.

Naha jiga carita di luhur perlu dipikiran?  Pan kabeh jelema geus nganggap nu kitu teh wajar jeung geus umum.  Memang umum pisan.  Tapi bisi aya anu hayang nalungtik kumaha cara gawe pikiran/batin urang, sok talungtik sing rajin.  Tadi indung suku anu memang bagian tina diri.  Ayeuna misalna motor/mobil anu dipikanyaah ku urang, meunang hese meulina oge, kagores ku batur atawa kaserempet nepi ka bared. Anu bared teh mobil fakta awalna mah, tapi batin urang gancang pisan teu suka jeung mere reaksi ambek.

Rasa suka, teu suka, gancang pisan nangtukeun sikep urang. Malahan ngabentuk pribadi urang.  Sok atuh geura ajaran talungtik; lamun hiji waktu suku urang nyeri, tong antep otomatis batin urang ngilu teu suka (ngilu nyeri), amati heula... sadar yen anu nyeri teh suku... dina pikiran kalawan sadar nyaho pisan yen suku nyeri... terus sadar yen batin urang mah teu nyeri, anu nyeri mah suku.  Keun suku memang faktana nyeri,eta mah geus kajadian, tapi kalawan sadar urang merhatikeun reaksi batin urang, kalawan sadar nyaho yen batin urang sabenerna bisa teu ngilu nyeri.  Salila ieu lamun suku nyeri terus batin otomatis ngilu  nyeri eta karna kabiasaan urang teu sadar. teu eling. Cing lamun eling, sadar bener yen suku nyeri teh teu kudu disusul ku batin nolak. Batin bisa narima yen memang nyeri eta suku tapi batin moal ngilu nyeri....

Kitu oge persepsi, bisa beurat oge lamun latihan bisa sadar jeung leupas tina persepsi otomatis. Misalna jalma ngajejek jempol suku urang, biasana urang langsung boga persepsi yen jelema teh kurang ajar, goblog. Eta otomatis. Tapi lamun dilatih, urang bisa sadar yen faktana aya jelema ngajejek indung suku urang, bisa dihaja bisa teu dihaja. Lamun teu dihaja, nya pantes pisan urang teu ambek teh da ngarana oge teu kahaja. Lamun dihaja, nya urang oge pan bisa ngahampura, teu ngilu ambek. Naha batur nu ngahaja ngajejek (sikep salah) kudu disusul ku urang reaksi ambek (sikep salah). Urang ngalatih sadar yen batur ka urang bisa sikep salah, tapi urang embung kabawa salah. Kulantaran sikep salah harita keneh geus nanem benih (bibit) kasalahan anu pasti bakal ngabuah dina hiji waktu.

Geus mah anu nyeri teh indung suku, lain batin, terus anu salah oge batur, atuh batin urang teu kudu ngilu nyeri.  Lamun eling urang bisa boga sikep kitu kalawan sadar.

Hese pisan urang nalungtik jeung merhatikeun rasa jeung persepsi. Hese kulantaran salila ieu reaksi batin urang serba otomatis, urang teu pernah eling. Nu aya urang ngilu kana reaksi batin anu terus jalan ti waktu ka waktu. urang teu pernah merhatikeun batin urang terus nanya naha batin jeung diri urang teh sarua? Urang nganggapna naon anu muncul dina batin eta teh diri urang, jadi otomatis urang ngiluan terus ngabentuk rante (runtuyan) batin anu nyieun reaksi ti waktu ka waktu.  Jarang pisan jalma anu diuk merhatikeun cara gawe batin.  Kumaha reaksina, kumaha kabiasaanana; naha euweuh alternatif pikeun batin nyieun reaksi kana hiji objek/fenomena anu muncul jeung katangkep ku pikiran (cognition context).

Anu ku kuring ditulis teh conto-conto leutik. Sok geura sadari kumaha urang ningali bangsa lain (misalna Yahudi, Arab, Amerika, China) kalawan urang boga persepsi.  teu jarang persepsi eta lain tina pangalaman lansung tapi saukur tina dongeng atawa carita batur. tapi eta teu karasa geus babentuk pribadi urang. Sabeneran ampir kabeh hirup urang geus kabeulit ku persepsi jeng rasa; ti mimiti bentukan anu dianggap wajar jeung anu dianggap geus teu wajar.

Anu wajar misalna.... aya anderok awewe nyingsat, atuh kuring salaku lalaki anu ningali langsung aya 'serrr' dina batin. naha bet aya 'serrr'? Padahal faktana aya daging anu tutupna (anderok) ngingkap/muka, saukur daging, tapi bet aya 'serrr'. Kulantaran dina diri kuring aya persepsi anu geus katanem malahan sacara genetik (ti mana coba persepsi genetik lalaki beuki ka awewe? ti dituna atawa ti pangalaman hirup saencana he he he balik deui ka tema eta). Coba lamun anderok nyingsat teh dipakena ku waria/banci, kuring dina batin langsung ngarasa geuleuh, padahal anu nyingkap teh sarua anderok, anu katempo sarua daging; tapi persepsi sacara otomatis nangtukeun reaksi urang.....

Conto lain. Di jalan aya anu moyok (ngumpat) ka kuring, misalna: "ah ieu si Febi anu goblog teh ngaliwat euy..." otomatis kuring bakal muncereng teu narima. Malahan bisa aya dendam dina diri kuring ka jelema anu ngumpat tadi.  Tapi lamun dibejaan yen anu ngumpat teh jelema gelo anu sok sare sisi jalan, ngadadak weh ambek teh leungit, komo rasa dendam mah euweuh weh teuing ka mana.  Padahal faktana sarua, nyaeta aya jelema ngumpat. kadenge ku ceuli. Pikiran langsung teu suka; eta kahiji. Kadua persepsi maen. Lamun anu ngumpat teh jeleme normal, urang ambek malahan dendam; tapi lamun anu ngumpat jelema gelo urang teu ambek, komo demdam mah teu perlu.  Kumaha atuh batin urang bisa kakontrol, yen ngumpat saukur gelombang suara. Gelombang suara memang ngabogaan semantik, ngabogaan arti dina sosial.  Tapi naha kuring jadi kudu riweuh boga reaksi negatif kana gelombang suara? 

Mung sakitu heula; panjang keur milist mah; tapi angger weh karasa heureut jang nuangkeun maksud pikiran kuring sorangan.  Mugi aya mangpaat kanggo sabagien anu maca.


Salam


Febi
====
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Waduk Jatigede Digenangi Bencana Sedunia <at> Kompasianahttp://sosbud.kompasiana.com/2015/05/25/waduk-jatigede-digenangi-bencana-sedunia-747460.html

Sudah banyak para ahli geologi dari mulai Ir. Sobirin Ahli Geologi dan Bendungan dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) tahun 2010 sampai ke yang terbaru di tahun 2015 Dr. Ir. Emi Sukiyah, MT, Ahli Geologi UNPAD menyampaikan tentang potensi ancaman ambrolnya Waduk Jatigede oleh Sesar Aktif Baribis. Dr. Ir. Emi Sukiyah, MT menyampaikan bahwa Infrastruktur sebesar Waduk Jatigede dengan volume bendungan 1 Milyar m3 (setara 1000 kali Situ Gintung) tidak seharusnya dibangun di Jatigede karena tektoniknya aktif dan berada di episentrum gempa. Dr. Ir. Emi Sukiyah, MT juga menyampaikan bahwa pemerintah seharusnya transparan terhadap resiko Waduk Jatigede.

Waduk Jatigede Rentan Ambrol

Secara kasat mata tanpa pengetahuan tentang ilmu geologi pun sebenarnya kita bisa melihat tentang potensi bahaya Waduk Jatigede. Tanah dan jalan di sekitar Sesar Aktif Baribis yang sangat dekat dengan Waduk Jatigede banyak yang tiba-tiba ambles sedalam satu meter atau lebih. Anehnya pemerintah seolah tutup mata dengan keadaan tersebut dan mengabaikan terhadap potensi bencana yang akan terjadi akibat digenanginya Waduk Jatigede. Pemerintah tetap melanjutkan Waduk jatigede dan berencana memulai penggenangan pada akhir Juni 2015 ini.

Jalan Proyek Jatigede Ambles

Apabila kita bersedia berselancar di internet dapat dengan mudah kita temukan informasi bahwa ternyata Lempeng- lempeng bumi ini saling berkaitan satu sama lainnya dan di Jawa Barat ada tiga Sesar Utama yang saling berkaitan yaitu Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri. Sesar Baribis membentang dari Purwakarta, Subang, Sumedang, Majalengka dan sampai ke Jawa Timur, Sesar Lembang berada di perbukitan Lembang Bandung, dan Sesar Cimandiri sesar yang membentang dari laut selatan Sukabumi, Cianjur, sampai ke Padalarang. Pergerakan Sesar Aktif Baribis dapat menghidupkan Sesar Utama lainnya dan yang lebih mengerikan adalah dapat membangunkan Sunda Mega Thrust, Lempeng Sunda yang membentang dari Burma sampai ke mendekati Australia sepanjang lebih dari 5000 km. Menurut para ahli geologi bagian Selatan Jawa Barat serta Selat Sunda sudah lama energinya tidak dilepaskan sehingga tersimpan energi sangat besar dan tentu saja apabila bangun energi yang dilepaskan akan besar. Menurut Pak Rovicky Ahli Geologi potensi gempa-nya lebih dari 8 Skala MMI, sebagai gambaran Gempa Nepal tahun 2015 yang membuka mata dunia adalah 7.4 Skala MMI, menewaskan lebih dari 8000 Jiwa. Tsunami Aceh 26 Desember 2004 adalah contoh nyata bangunnya Sunda Mega Thrust yang menewaskan lebih dari 200.000 jiwa.

Sesar Aktif Cimandiri Lembang Baribis Berkaitan

Secara Spiritual Potensi Bencana Sedunia akibat digenanginya Waduk Jatigede sudah tersuratkan dalam Uga Jatigede, "Jatigede Dikeueum Ngahudangkeun Keuyeup Bodas Anu Bakal Ngabobol Bendungan", Jatigede Digenangi Membangunkan Kepiting Putih yang akan menjebol waduk dan Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya, Kawasan Lemah Sagandu Diganggu Bencana Sedunia. Apabila melihat peta ternyata bentuk Sunda Mega Thrust mirip dengan badan Kepiting. Lemah Sagandu adalah kawasan Kabuyutan Cipaku Sumedang yang berupa kawasan lembah subur yang dibatasi sebelah barat Gunung Sangkanjaya/ Gunung Padang, sebelah Utara Bukit Pareugreug (Sesar Baribis), sebelah Selatan Gunung Cakrabuana, dan sebelah Timur Gunung Jagat. Di Kawasan Lemah Sagandu terdapat banyak situs- situs cagar budaya yang sudah ada sejak jaman pra sejarah, menurut para ahli sejarah adalah peninggalan jaman Megalitikum berupa punden berundak dan makam kuno, lebih dari 33 Situs tersebar di Kawasan Lemah Sagandu. Sebagian besar kawasan Lemah Sagandu saat ini kelestariannya terganggu oleh adanya Waduk Jatigede dimana 5 kecamatan dan lebihd dari 20 desa terancam akan ditenggelamkan, termasuk didalamnya 33 situs cagar budaya.

Keuyeup Bodas ~ Sunda Mega Thrust

Menurut leluhur Kawasan Lemah Sagandu Diganggu Bencana Sedunia, seperti kita ketahui saat ini Pembangunan Waduk Jatigede sedang mengusik keberadaan Kawasan Lemah Sagandu. Secara faktual dan ilmiah Para Ahli Geologi mengatakan bahwa Waduk Jatigede dibangun di daerah episentrum gempa dan Sesar Aktif Baribis, membahayakan. Apabila kita korelasikan antara Uga dan Fakta Ilmiah tersebut maka dapat kita pahami bahwa Uga Jatigede tersebut bukanlah omong kosong, potensi bencana sedunia akibat penggenangan Jatigede itu nyata di depan mata. Apabila Jatigede digenangi akan membangunkan Sesar Baribis yang menjebol waduk dan Sunda Mega Thrust yang akan menciptakan Bencana Sedunia! Apabila kita mebuka mata hati melihat contoh nyata Bencana Gempa di Nepal baru- baru ini dan Tsunami Aceh tahun 2004 maka dampaknya sangat mengerikan.

GambaranTsunami Akibat Jebolnya Waduk Jatigede

Pemerintah seharusnya tidak menutup mata dengan potensi bencana yang akan terjadi karena dampaknya akan luar biasa terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Secara teknologi pemerintah ketika membangun Waduk Jatigede sudah memasang robot atau alat untuk mendeteksi pergerakan tanah, namun apagunanya robot- robot tersebut apabila kemudian gempa besar merusak mendadak terjadi dimana sebelumnya tidak ada indikasi adanya retakan tanah. Saat ini tidak ada teknologi yang mampu mendeteksi kapan gempa akan terjadi namun sudah dipastikan di daerah yang pernah terjadi gempa atau di kawasan Sesar Aktif pasti akan terjadi gempa. Secara historis sudah terjadi bencana akibat gempa merusak di kawasan Sesar Aktif Baribis sehingga seharusnya pemerintah lebih membuka mata hati nuraninya terhadap potensi bencana  yang akan datang.

Lebih parahnya potensi bencana akibat Penggenangan Waduk Jatigede pun menurut Uga tidak hanya mengancam Hilir dan Hulu Waduk Jatigede namun juga seluruh dunia. Pemerintah seharusnya lebih bijaksana untuk segera mengkaji kembali Waduk Jatigede dengan mengundang Tim Ahli Geologi dan Bendungan yang kompeten dan bersih (integritasnya baik) untuk mengevaluasi keamanan dan keselamatan Waduk Jatigede. Pemerintah harus segera menghentikan rencana penggenangan Waduk Jatigede yang rencananya akan dilakukan Akhir Juni 2015 dan menjadikan Waduk Jatigede sebagai Monumen Konservasi dan Lingkungan menunjukan bahwa pemerintah peduli terhadap kelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan, Budaya, dan Potensi Bencana yang akan terjadi.

Berikut ini Liputan Khusus Kompas Tahun 2011 yang membahas tentang Bencana Mengancam Indonesia.

https://books.google.co.id/books?id=uiRCgtidUwAC&lpg=PR15&ots=9H8Zx3bAui&dq=sesar%20baribis&hl=id&pg=PA30#v=onepage&q=sesar%20baribis&f=false__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [Urang Sunda] Kita Hidup di Cincin Api!Amiiin yra hanupis Wa, Mamang mah teu ketot2 ngadu'a ka Nu Kawasa sangkan nu dibarendo dibukakeun panto hate na, supaya bisa ninggali leuwih bengras.

Sok kadang mah peuting2 aya anu ngahudangkeun kapikiran wae ngeunaan Jatigede teh, sabab lamin tea kajadian nepika jebolna teu kabayang rongkahna bencana anu bakal kaalaman.

Mudah2an nu dibarendo tarapti jeung taliti samemeh ngambil keputusan!

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On May 22, 2015 11:28 AM, "'tito.suryanaad47' tito.suryanaad47 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

MK cikeneh uwa ngobrol jeung dani hilman masalah jatigede, cenah urang ngado'a sugan aya kaajaiban pikeun gagal sabab para ahli msh ngan saukur ngabejaan bshayana ari kaputusan aya di nu di bendo

"Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:

 

Wah manstap WT, mudah-2an info lawas ti Kang Danny bisa muka pikiran pamarentah nya... masalahna geus lain urusan ganti rugi atawa ganti untung deui! Tapi cik pastikeun tah Waduk Jatigede teh kumaha soalna pan Ahli Geologi ti UNPAD oge nu laina mempertanyakeun malahan nyebutkeun Infrastruktur sagede Jatigede teu meunang dibangun didinya!

Pada 22 Mei 2015 10.48, 'tito.suryanaad47' tito.suryanaad47 <at> gmail.com [urangsunda] <urangsunda <at> yahoogroups.com> menulis:
 

geus lawad teu panggih jeung bang dani sobat tah MK

"Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:

 

Article Lawas dari Kang Danny (Dr. Danny Hilman Natawidjaja), yang masih uptodate apalagi melihat kondisi terakhir Gempa Nepal yang menewaskan >8000 jiwa :(.

Berdasarkan pemetaan pendahuluan regional yang sudah dilakukan, di daratan Jawa terdapat cukup banyak jalur patahan aktif yang berpotensi menghasilkan gempa merusak. Patahan aktif yang sudah cukup dikenal umum adalah Patahan Cimandiri–Lembang dan Patahan Baribis. Meskipun demikian, katanya, potensi bencananya belum banyak dipelajari dan mendapat perhatian serius.

Selain peta patahan aktif, Danny menjelaskan, laporan-laporan kuno dan catatan sejarah gempa bumi di daratan Pulau Jawa sejak pertengahan abad 19 juga menunjukkan sudah banyak terjadi gempa-gempa merusak di masa lalu. Dari laporan kerusakan atau intensitas gempa-gempa tersebut yang wilayah kerusakannya lokal dapat disimpulkan bahwa sumber gempanya adalah patahan-patahan aktif yang berdekatan dengan wilayah kerusakannya. Bukan berasal dari gempa besar Zona Subduksi yang jauh di bawah lautan di Selatan Jawa.

Kamis, 11 November 2010

Kita Hidup di Cincin Api!

Kerawanan Bencana Indonesia Sangat Tinggi

Sumber: http://aingkumaha.blogspot.com/2010/11/kita-hidup-di-cincin-api.html

 
Wilayah Indonesia telah lama dikenal sebagai rawan terhadap bencana gempa dan juga letusan gunung berapi. Tidak heran memang, karena Indonesia berada di zona cincin api atau ring of fire yang di dalamnya berderet gugusan gunung berapi dan juga lempeng yang sangat aktif. 

Setidaknya, ada empat lempeng tektonik bumi aktif yang berada di wilayah nusantara. Lempeng Lautan Hindia dan Australia, yang bergerak ke utara sekitar 50 – 70 mm/tahun dan menunjam di bawah palung laut dalam Sumatra–Jawa sampai ke barat Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sepanjang tepian Lempeng Kepulauan dari Pulau Timor ke arah__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: Issue Waduk Jatigede Masuk POLRIAmiiin ya robbal alamin,
Semoga Pemerintahan Jokowi lebih arif bijaksana sebelum mengambil keputusan yang membahayakan.

Para Ahli Gempa dan Geologi yg independent dapat diundang untuk melakukan kajian secara ilmiah oleh Pemerintahan Jokowi.

Sebagai informasi menurut Senior Teknik Sipil di ITB, Amerika sudah tidak lagi membangun bendungan dengan teknik Urugan Batu, mereka membangun dengan Beton PreStress, beberapa bendungan urugan batu dihancurkan dan diganti dengan Bendungan Beton PreStress. Amerika juga melapisi tanah dengan lapisan antibocor sehingga bendungan tidak mudah bocor.

Malah demi merevitalisasi Sungai Amerika menghancurkan 850 bendungan.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On May 22, 2015 10:58 AM, "Gatot Rianto" <gatot <at> ylbhi.or.id> wrote:
Dear Mang Aska Ybk,

Terima kasih untuk share informasinya. Warga masyarakat khususnya 4 komunitas yang selama ini berdimisili di wilayah rencana genangan waduk jatigede dan kita semua tentunya sangat berharap agar Pemerintah dan segenap Pimpinan serta personil Polri berlaku arif dalam merespon aspirasi masyarakat ini, serta segera mengambil langkah-langkah yang diorientasikan bagi kepentingan penyelamatan dan keberlanjutan fungsi lingkungan dari potensi bencana ekologi yang dimungkinkan terjadi dari pembangunan dan pengoperasian waduk jatigede dimaksud.

Semoga Allah SWT senantiasan melindungi serta menyadarkan kita semua dan segenap pemimpin bangsa di negeri ini atas amanah yang dibebankan kepada kita semua untuk selalu menjaga dan merawat sebaik mungkin bumi ini...Aamiin YRA.
 

Salam hangat,

Gatot RiantoPada 22 Mei 2015 10.22, Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com> menulis:
Terima kasih POLRI, alhamdulillah Berita Tentang Masalah Jatigede sudah masuk ke Website POLRI, masalah terbesar Waduk Jatigede sekarang bukan lagi masalah Ganti Rugi atau Ganti Untung tapi Pemerintah Harus Transparan tentang RESIKO/ Potensi Bencana Waduk Jatigede karena dibangun di atas Episentrum Gempa dan Lempeng Tektonik Baribis!

#SaveJatigede, Save The World, Menyelamatkan Jatigede, Menyelamatkan Dunia karena lokasi Waduk Jatigede berada di Sesar Aktif Baribis dan Sesar Aktif Baribis dapat membangunkan Sunda Mega Thrust, Lempeng Sunda yang panjangnya 5500Km memanjang dari Burma sampai ke Mendekati Australia http://en.wikipedia.org/wiki/Sunda_megathrust . Sesuai Kearifan Lokal Uga Jatigede, Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya!

“Sebetulnya dari tatanan geologi tidak memungkinkan infrastruktur sebesar itu dibangun di situ (Jatigede). Tektoniknya aktif (di tempat tersebut),” kata  Dr Ir Emi Sukiyah MT, dosen di Fakultas Teknik Geologi (FTG) Unpad, Selasa (7/4). http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/07/nmfgvy-waduk-jatigede-dibangun-pada-daerah-episentrum-gempa Waduk Jatigede memiliki Resiko Besar dan selama ini pemerintah tidak transparan kepada Masyarakat terutama di Hilir Bendungan. Apabila jebol sudahkah masyarakat siap dengan ancaman bencana tersebut?

Semoga POLRI bisa mencegah terjadinya bencana sebelum digenangi harus dicek dan dipastikan Waduk Jatigede tidak membahayakan! Undang Tim Audit Independent yang bersih dan punya integritas tinggi untuk mengecek Waduk Jatigede!

BRAVO POLRI!

Sejumlah Elemen Warga Tolak Waduk Jatigede
POLRES SUMEDANG, Wednesday, 20 May 15 09:08 | Dilihat sebanyak: 9 | 0 Komentar
- See more at: http://humas.polri.go.id/berita/Pages/Sejumlah-Elemen-Warga-Tolak-Waduk-Jatigede.aspx#sthash.fuQ0O7xi.dpuf

DARMARAJA,Sejumlah elemen warga di Jatigede seperti Komunitas Keuyeup Bodas, Paguyuban Save Jatigede, Kabuyutan Cipaku dan warga lainnya mendeklarasikan penolakan secara total Waduk Jatigede.
Mereka menegaskan pernyataan tersebut di makam keramat Prabu Aji Putih, Dusun Cipeueut, Desa Cipaku, Keca­matan Darmaraja, Minggu (17/­5). Hadir dalam acara itu, Dewan Kebudayaan Sumedang, mahasiswa UIN Jakarta dan YLBHI.
Dalam deklarasinya, warga dari berbagai elemen itu membubuhkan tanda tangan pada kain putih berukuran besar.
Rudi Bratamanggala dari Ko­munitas Keuyeup Bodas me­negaskan, aksi itu merupakan sikap keprihatinan masyarakat menyikapi keberlangsungan Wa­duk Jatigede selama ini.
Dikatakan, aksi menolak Wa­duk Jatigede kian menguat di kalangan masyarakat. “Buk­tinya masyarakat mulai sadar dan kini terus mulai menyu­ara­kan menolak Waduk Jatigede,” tegas Rudi di lokasi makam keramat Prabu Aji Putih.
Asep Indra dari komunitas Kabuyutan menyebutkan, niat aksi menolak Waduk Jatigede adalah isi dari hati nurani ma­syarakat yang sesungguhnya.
Dia mengatakan, dari berbagai tinjauan keberadaan Waduk Jatigede sudah bermasalah dari awal perencanaan. Dari sisi kajian ilmiah juga banyak ditutup-tutupi.
Dicontohkan dia, seperti dari segi geologi, seperti yang dinyatakan oleh berbagai ahli geologi, Waduk Jatigede dibangun di sentrum gempa dan patahan baribis yang rentan ambrol.“Kami sering berdiskusi dengan ahli geologi, justru Waduk Jatigede itu akan membaha­yakan karena secara letak ada di patahan lempengan bumi,” tutur dia.
Berdasarkan kajian ilmiah itulah, makanya, sambung Asep, tak salah kalau masyarakat menolak pembangunan Waduk Jatigede.
Sementara itu, tokoh warga Cipaku, Sahdi Supendi tegas bahwa masyarakat sudah dizalimi berpuluh-puluh tahun.
Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak tidak didapat. Itu dirasakan warga karena di desa wilayah tergenang tidak boleh membangun infrastruktur. Dia menyebutkan dari mulai sekolah, jalan, fasilitas kesehatan minim dirasakan warga.
“Berapa puluh tahun desa kami tidak boleh membangun infratruktur. Kami semua me­rasa dizalimi,” katanya.
Dia menyebutkan, banyak warga yang miskin akibat dari pembangunan Waduk Jatigede. Hal itu seharusnya jadi kajian pemerintah sejak dulu. Sebab seyogyanya masyarakat dari dulu juga menolak adanya Wa­duk Jatigede. Namun karena tidak bisa protes, akhirnya war­ga menyimpan kekesalan yang terpendam. “Kini jaman sudah berubah kami bisa menyua­rakan apa­pun,” katanya.
Warga bersama elemen dan komunitas yang hadir menandatangani kain putih sebagai tanda menolak Waduk Jatige­de. - See more at: http://humas.polri.go.id/berita/Pages/Sejumlah-Elemen-Warga-Tolak-Waduk-Jatigede.aspx#sthash.fuQ0O7xi.dpuf__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: Kita Hidup di Cincin Api!Amiiin YRA semoga ya Pak pemerintah juga semua pihak baik Para Ahli Geologi dan Bendungan terbuka hati nuraninya. Jangan sampai potensi bencana dibiarkan begitu saja. Kita lihat gempat Nepal dahsyat sekali, jangan sampai terjadi di Indonesia. Masalahnya bukan lagi berapa ganti rugi atau ganti untung untuk masyarakat tapi Apakah Waduk Jatigede tersebut Aman untuk Wilayah di Hilir Bendungan?

Waduk Jatigede, Sesar Aktif Baribis, Sunda Mega Thrust! Tiga hal penting itu harus dipikirkan secara matang oleh Pemerintah!

Pada 22 Mei 2015 11.02, Gatot Rianto <gatot <at> ylbhi.or.id> menulis:
Dear Mang Aska Ybk,

Terima kasih untuk share artikel Peta Zonasi Gempa Indonesia yang direlease oleh Kang Danny Hilman Natawidjaja ini.
Semoga hal ini akan mencerahkan alam fikiran positif kita semua dan seganap pemimpin bangsa di negeri ini...Aamiin YRA...

Salam hangat,

Gatot Rianto


Pada 22 Mei 2015 09.56, Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com> menulis:

Article Lawas dari Kang Danny (Dr. Danny Hilman Natawidjaja), yang masih uptodate apalagi melihat kondisi terakhir Gempa Nepal yang menewaskan >8000 jiwa :(.

Berdasarkan pemetaan pendahuluan regional yang sudah dilakukan, di daratan Jawa terdapat cukup banyak jalur patahan aktif yang berpotensi menghasilkan gempa merusak. Patahan aktif yang sudah cukup dikenal umum adalah Patahan Cimandiri–Lembang dan Patahan Baribis. Meskipun demikian, katanya, potensi bencananya belum banyak dipelajari dan mendapat perhatian serius.

Selain peta patahan aktif, Danny menjelaskan, laporan-laporan kuno dan catatan sejarah gempa bumi di daratan Pulau Jawa sejak pertengahan abad 19 juga menunjukkan sudah banyak terjadi gempa-gempa merusak di masa lalu. Dari laporan kerusakan atau intensitas gempa-gempa tersebut yang wilayah kerusakannya lokal dapat disimpulkan bahwa sumber gempanya adalah patahan-patahan aktif yang berdekatan dengan wilayah kerusakannya. Bukan berasal dari gempa besar Zona Subduksi yang jauh di bawah lautan di Selatan Jawa.

Kamis, 11 November 2010

Kita Hidup di Cincin Api!

Kerawanan Bencana Indonesia Sangat Tinggi

Sumber: http://aingkumaha.blogspot.com/2010/11/kita-hidup-di-cincin-api.html

 
Wilayah Indonesia telah lama dikenal sebagai rawan terhadap bencana gempa dan juga letusan gunung berapi. Tidak heran memang, karena Indonesia berada di zona cincin api atau ring of fire yang di dalamnya berderet gugusan gunung berapi dan juga lempeng yang sangat aktif. 

Setidaknya, ada empat lempeng tektonik bumi aktif yang berada di wilayah nusantara. Lempeng Lautan Hindia dan Australia, yang bergerak ke utara sekitar 50 – 70 mm/tahun dan menunjam di bawah palung laut dalam Sumatra–Jawa sampai ke barat Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sepanjang tepian Lempeng Kepulauan dari Pulau Timor ke arah timur dan terus memutar ke utara berlawanan arah jarum jam menuju wilayah perairan Maluku. Terakhir, Lempeng Benua Australia yang menabrak dengan kecepatan - 70 mm/tahun.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pakar Gempa Danny Hilman Natawijaya mengatakan, banyaknya kejadian gempa bumi serta aktifnya sejumlah gunung berapi akhir-akhir ini, menandakan semakin aktifnya pergerakan di kawasan cincin api ini. Ditandai dengan gempa besar berkekuatan 7.7 pada skala Richter di barat daya Pulau Pagai Selatan, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatra Barat, meletusnya Gunung Merapi yang sampai saat ini masih belum merada, selain juga aktifnya sejumlah gunung berapi lainnya di wilayah Indonesia. 

Bahkan, menurut Danny, gempa di Mentawai sama sekali tidak mengurangi potensi gempa besar Mentawai, yang diprediksi mempunyai akumulasi tekanan bumi sampai 8,8 pada SR tersebut. "Kalau dilihat dari sepuluh tahun terakhir bisa dikatakan cincin api ini sedang aktif. Walaupun sebenarnya cincin api ini selalu bergerak setiap saat," kata Danny yang ditemui di ruang kerjanya Senin (8/11).

Indonesia, katanya, memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi, setara dengan Jepang, Taiwan, dan Amerika. Bahkan, bisa dikatakan lebih rawan karena infrastruktur Indonesia masih sangat kurang, jika dibandingkan dengan negara lain. "Akan tetapi, semua kerawanan tersebut sebetulnya bisa dipetakan sehingga bahaya getaran gempa di daerah, yang dilalui patahan aktif bisa diminimalisasi," katanya.

Di Indonesia, kata Danny, kejadian gempa bumi besar dan merusak umumnya terjadi pada wilayah batas tiga lempeng besar dan jalur patahan aktif utama, yang terbentuk di bagian interior lempeng kepulauan Indonesia.Sebagian patahan aktif tersebut, berada di daratan yang dekat dengan populasi penduduk dan sebagian lagi berada di bawah laut sehingga berpotensi tsunami.

Kecuali di wilayah Sumatra, data patahan aktif sumber gempa bumi baik pada zona batas lempeng-lempeng besar maupun di dalam interior lempeng sa-ngat terbatas. Pengetahuan sumber gempa yang ada umumnya, hanya sebatas pada pengetahuan dasar dalam skala regional saja tanpa pengetahuan detail yang memadai, sehingga jauh dari mencukupi untuk dapat diimplementasikan dalam usaha mitigasi bencana. 

Untuk wilayah Jawa, menurut Danny, potensi gempa bumi dan tsunami umumnya belum banyak diketahui. Seperti halnya di Sumatra, di Jawa pun sumber patahan gempanya ada yang di daratan dan juga di bawah lautan di Selatan Jawa, yaitu sumber gempa bumi dari sistem patahan batas lempeng dari zona subduksi Jawa.

Berdasarkan pemetaan pendahuluan regional yang sudah dilakukan, di daratan Jawa terdapat cukup banyak jalur patahan aktif yang berpotensi menghasilkan gempa merusak. Patahan aktif yang sudah cukup dikenal umum adalah Patahan Cimandiri–Lembang dan Patahan Baribis. Meskipun demikian, katanya, potensi bencananya belum banyak dipelajari dan mendapat perhatian serius. 

Patahan aktif lainnya yang sudah teridentifikasi di antaranya adalah patahan naik di wilayah Semarang–Brebes dan patahan di sebelah timur Gunung Muria, di mana akan dibangun reaktor nuklir pembangkit listrik. Kemudian, di Jawa Timur terdapat jalur lipatan Kendeng yang aktif pada zaman kuarter dan mungkin masih aktif sampai sekarang. "Semburan lumpur di Porong yang banyak memakan korban, lokasinya berada di ujung timur jalur lipatan ini," ujarnya.

Selain peta patahan aktif, Danny menjelaskan, laporan-laporan kuno dan catatan sejarah gempa bumi di daratan Pulau Jawa sejak pertengahan abad 19 juga menunjukkan sudah banyak terjadi gempa-gempa merusak di masa lalu. Dari laporan kerusakan atau intensitas gempa-gempa tersebut yang wilayah kerusakannya lokal dapat disimpulkan bahwa sumber gempanya adalah patahan-patahan aktif yang berdekatan dengan wilayah kerusakannya. Bukan berasal dari gempa besar Zona Subduksi yang jauh di bawah lautan di Selatan Jawa. 

"Dari rekaman seismik dalam kurun waktu empat puluh tahun terakhir, belum pernah terjadi gempa dangkal yang berkekuatan skala magnitudo 7 atau lebih. Meskipun demikian, dari rekaman seismik yang pendek ini belum dapat disimpulkan bahwa patahan-pa-tahan aktif di Jawa tidak ada yang berpotensi untuk mengeluarkan gempa dengan kekuatan sampai magnitudo 7 atau lebih," ujarnya. 

Dari aspek tenaga tektonik, menurut Danny, bagian Indonesia Timur mempunyai potensi ancaman bencana gempa bumi dua kali lipat dibandingkan dengan yang di bagian barat. Namun, dari aspek kerentanan, bagian barat Indonesia (Sumatra dan Jawa) lebih rentan terhadap bencana gempa bumi, karena populasi penduduknya lebih padat dan infrastrukturnya sudah lebih berkembang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa potensi ancaman gempa di daratan Pulau Jawa, memang lebih kecil diban-dingkan dengan di daratan Sumatra, yaitu di sepanjang Patahan Sumatra. Meskipun demikian, karena populasi di Jawa lebih padat dibandingkan Sumatra juga infrastruktur dan kota-kota besar sudah lebih berkembang di Jawa, maka risiko bencananya belum tentu lebih kecil dari wilayah di sepanjang Patahan Sumatra.

Danny mengatakan, memetakan lokasi jalur patahan dengan seakurat mungkin adalah hal yang pokok untuk dapat melakukan tindakan pencegahan bencana. Sebab, pada prinsipnya pencegahan bencana patahan aktif dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian lokasi di sepanjang jalur patahan. "Terutama jangan digunakan untuk perumahan, bangunan-bangunan, dan infrastruktur lain sebisa mungkin."

Standar manajemen bencana alam memerlukan biaya yang tidak sedikit dan melibatkan banyak pemangku kepen- tingan. Oleh karena itu, ketersediaan peta-peta dengan standar yang baik adalah suatu keharusan, karena kalau tidak maka usaha yang dilakukan akan tidak tepat dan efisien."Dan mungkin bisa berakibat lebih banyak korban, karena kesalahan dalam membuat kebijakan dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan," ujarnya. (Nuryani/"PR")***

 http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=163627

__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Issue Waduk Jatigede Masuk POLRITerima kasih POLRI, alhamdulillah Berita Tentang Masalah Jatigede sudah masuk ke Website POLRI, masalah terbesar Waduk Jatigede sekarang bukan lagi masalah Ganti Rugi atau Ganti Untung tapi Pemerintah Harus Transparan tentang RESIKO/ Potensi Bencana Waduk Jatigede karena dibangun di atas Episentrum Gempa dan Lempeng Tektonik Baribis!

#SaveJatigede, Save The World, Menyelamatkan Jatigede, Menyelamatkan Dunia karena lokasi Waduk Jatigede berada di Sesar Aktif Baribis dan Sesar Aktif Baribis dapat membangunkan Sunda Mega Thrust, Lempeng Sunda yang panjangnya 5500Km memanjang dari Burma sampai ke Mendekati Australia http://en.wikipedia.org/wiki/Sunda_megathrust . Sesuai Kearifan Lokal Uga Jatigede, Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya!

“Sebetulnya dari tatanan geologi tidak memungkinkan infrastruktur sebesar itu dibangun di situ (Jatigede). Tektoniknya aktif (di tempat tersebut),” kata  Dr Ir Emi Sukiyah MT, dosen di Fakultas Teknik Geologi (FTG) Unpad, Selasa (7/4). http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/04/07/nmfgvy-waduk-jatigede-dibangun-pada-daerah-episentrum-gempa Waduk Jatigede memiliki Resiko Besar dan selama ini pemerintah tidak transparan kepada Masyarakat terutama di Hilir Bendungan. Apabila jebol sudahkah masyarakat siap dengan ancaman bencana tersebut?

Semoga POLRI bisa mencegah terjadinya bencana sebelum digenangi harus dicek dan dipastikan Waduk Jatigede tidak membahayakan! Undang Tim Audit Independent yang bersih dan punya integritas tinggi untuk mengecek Waduk Jatigede!

BRAVO POLRI!

Sejumlah Elemen Warga Tolak Waduk Jatigede
POLRES SUMEDANG, Wednesday, 20 May 15 09:08 | Dilihat sebanyak: 9 | 0 Komentar
- See more at: http://humas.polri.go.id/berita/Pages/Sejumlah-Elemen-Warga-Tolak-Waduk-Jatigede.aspx#sthash.fuQ0O7xi.dpuf

DARMARAJA,Sejumlah elemen warga di Jatigede seperti Komunitas Keuyeup Bodas, Paguyuban Save Jatigede, Kabuyutan Cipaku dan warga lainnya mendeklarasikan penolakan secara total Waduk Jatigede.
Mereka menegaskan pernyataan tersebut di makam keramat Prabu Aji Putih, Dusun Cipeueut, Desa Cipaku, Keca­matan Darmaraja, Minggu (17/­5). Hadir dalam acara itu, Dewan Kebudayaan Sumedang, mahasiswa UIN Jakarta dan YLBHI.
Dalam deklarasinya, warga dari berbagai elemen itu membubuhkan tanda tangan pada kain putih berukuran besar.
Rudi Bratamanggala dari Ko­munitas Keuyeup Bodas me­negaskan, aksi itu merupakan sikap keprihatinan masyarakat menyikapi keberlangsungan Wa­duk Jatigede selama ini.
Dikatakan, aksi menolak Wa­duk Jatigede kian menguat di kalangan masyarakat. “Buk­tinya masyarakat mulai sadar dan kini terus mulai menyu­ara­kan menolak Waduk Jatigede,” tegas Rudi di lokasi makam keramat Prabu Aji Putih.
Asep Indra dari komunitas Kabuyutan menyebutkan, niat aksi menolak Waduk Jatigede adalah isi dari hati nurani ma­syarakat yang sesungguhnya.
Dia mengatakan, dari berbagai tinjauan keberadaan Waduk Jatigede sudah bermasalah dari awal perencanaan. Dari sisi kajian ilmiah juga banyak ditutup-tutupi.
Dicontohkan dia, seperti dari segi geologi, seperti yang dinyatakan oleh berbagai ahli geologi, Waduk Jatigede dibangun di sentrum gempa dan patahan baribis yang rentan ambrol.“Kami sering berdiskusi dengan ahli geologi, justru Waduk Jatigede itu akan membaha­yakan karena secara letak ada di patahan lempengan bumi,” tutur dia.
Berdasarkan kajian ilmiah itulah, makanya, sambung Asep, tak salah kalau masyarakat menolak pembangunan Waduk Jatigede.
Sementara itu, tokoh warga Cipaku, Sahdi Supendi tegas bahwa masyarakat sudah dizalimi berpuluh-puluh tahun.
Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak tidak didapat. Itu dirasakan warga karena di desa wilayah tergenang tidak boleh membangun infrastruktur. Dia menyebutkan dari mulai sekolah, jalan, fasilitas kesehatan minim dirasakan warga.
“Berapa puluh tahun desa kami tidak boleh membangun infratruktur. Kami semua me­rasa dizalimi,” katanya.
Dia menyebutkan, banyak warga yang miskin akibat dari pembangunan Waduk Jatigede. Hal itu seharusnya jadi kajian pemerintah sejak dulu. Sebab seyogyanya masyarakat dari dulu juga menolak adanya Wa­duk Jatigede. Namun karena tidak bisa protes, akhirnya war­ga menyimpan kekesalan yang terpendam. “Kini jaman sudah berubah kami bisa menyua­rakan apa­pun,” katanya.
Warga bersama elemen dan komunitas yang hadir menandatangani kain putih sebagai tanda menolak Waduk Jatige­de. - See more at: http://humas.polri.go.id/berita/Pages/Sejumlah-Elemen-Warga-Tolak-Waduk-Jatigede.aspx#sthash.fuQ0O7xi.dpuf


__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Kita Hidup di Cincin Api!Article Lawas dari Kang Danny (Dr. Danny Hilman Natawidjaja), yang masih uptodate apalagi melihat kondisi terakhir Gempa Nepal yang menewaskan >8000 jiwa :(.

Berdasarkan pemetaan pendahuluan regional yang sudah dilakukan, di daratan Jawa terdapat cukup banyak jalur patahan aktif yang berpotensi menghasilkan gempa merusak. Patahan aktif yang sudah cukup dikenal umum adalah Patahan Cimandiri–Lembang dan Patahan Baribis. Meskipun demikian, katanya, potensi bencananya belum banyak dipelajari dan mendapat perhatian serius.

Selain peta patahan aktif, Danny menjelaskan, laporan-laporan kuno dan catatan sejarah gempa bumi di daratan Pulau Jawa sejak pertengahan abad 19 juga menunjukkan sudah banyak terjadi gempa-gempa merusak di masa lalu. Dari laporan kerusakan atau intensitas gempa-gempa tersebut yang wilayah kerusakannya lokal dapat disimpulkan bahwa sumber gempanya adalah patahan-patahan aktif yang berdekatan dengan wilayah kerusakannya. Bukan berasal dari gempa besar Zona Subduksi yang jauh di bawah lautan di Selatan Jawa.

Kamis, 11 November 2010

Kita Hidup di Cincin Api!

Kerawanan Bencana Indonesia Sangat Tinggi

Sumber: http://aingkumaha.blogspot.com/2010/11/kita-hidup-di-cincin-api.html

 
Wilayah Indonesia telah lama dikenal sebagai rawan terhadap bencana gempa dan juga letusan gunung berapi. Tidak heran memang, karena Indonesia berada di zona cincin api atau ring of fire yang di dalamnya berderet gugusan gunung berapi dan juga lempeng yang sangat aktif. 

Setidaknya, ada empat lempeng tektonik bumi aktif yang berada di wilayah nusantara. Lempeng Lautan Hindia dan Australia, yang bergerak ke utara sekitar 50 – 70 mm/tahun dan menunjam di bawah palung laut dalam Sumatra–Jawa sampai ke barat Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sepanjang tepian Lempeng Kepulauan dari Pulau Timor ke arah timur dan terus memutar ke utara berlawanan arah jarum jam menuju wilayah perairan Maluku. Terakhir, Lempeng Benua Australia yang menabrak dengan kecepatan - 70 mm/tahun.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pakar Gempa Danny Hilman Natawijaya mengatakan, banyaknya kejadian gempa bumi serta aktifnya sejumlah gunung berapi akhir-akhir ini, menandakan semakin aktifnya pergerakan di kawasan cincin api ini. Ditandai dengan gempa besar berkekuatan 7.7 pada skala Richter di barat daya Pulau Pagai Selatan, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatra Barat, meletusnya Gunung Merapi yang sampai saat ini masih belum merada, selain juga aktifnya sejumlah gunung berapi lainnya di wilayah Indonesia. 

Bahkan, menurut Danny, gempa di Mentawai sama sekali tidak mengurangi potensi gempa besar Mentawai, yang diprediksi mempunyai akumulasi tekanan bumi sampai 8,8 pada SR tersebut. "Kalau dilihat dari sepuluh tahun terakhir bisa dikatakan cincin api ini sedang aktif. Walaupun sebenarnya cincin api ini selalu bergerak setiap saat," kata Danny yang ditemui di ruang kerjanya Senin (8/11).

Indonesia, katanya, memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi, setara dengan Jepang, Taiwan, dan Amerika. Bahkan, bisa dikatakan lebih rawan karena infrastruktur Indonesia masih sangat kurang, jika dibandingkan dengan negara lain. "Akan tetapi, semua kerawanan tersebut sebetulnya bisa dipetakan sehingga bahaya getaran gempa di daerah, yang dilalui patahan aktif bisa diminimalisasi," katanya.

Di Indonesia, kata Danny, kejadian gempa bumi besar dan merusak umumnya terjadi pada wilayah batas tiga lempeng besar dan jalur patahan aktif utama, yang terbentuk di bagian interior lempeng kepulauan Indonesia.Sebagian patahan aktif tersebut, berada di daratan yang dekat dengan populasi penduduk dan sebagian lagi berada di bawah laut sehingga berpotensi tsunami.

Kecuali di wilayah Sumatra, data patahan aktif sumber gempa bumi baik pada zona batas lempeng-lempeng besar maupun di dalam interior lempeng sa-ngat terbatas. Pengetahuan sumber gempa yang ada umumnya, hanya sebatas pada pengetahuan dasar dalam skala regional saja tanpa pengetahuan detail yang memadai, sehingga jauh dari mencukupi untuk dapat diimplementasikan dalam usaha mitigasi bencana. 

Untuk wilayah Jawa, menurut Danny, potensi gempa bumi dan tsunami umumnya belum banyak diketahui. Seperti halnya di Sumatra, di Jawa pun sumber patahan gempanya ada yang di daratan dan juga di bawah lautan di Selatan Jawa, yaitu sumber gempa bumi dari sistem patahan batas lempeng dari zona subduksi Jawa.

Berdasarkan pemetaan pendahuluan regional yang sudah dilakukan, di daratan Jawa terdapat cukup banyak jalur patahan aktif yang berpotensi menghasilkan gempa merusak. Patahan aktif yang sudah cukup dikenal umum adalah Patahan Cimandiri–Lembang dan Patahan Baribis. Meskipun demikian, katanya, potensi bencananya belum banyak dipelajari dan mendapat perhatian serius. 

Patahan aktif lainnya yang sudah teridentifikasi di antaranya adalah patahan naik di wilayah Semarang–Brebes dan patahan di sebelah timur Gunung Muria, di mana akan dibangun reaktor nuklir pembangkit listrik. Kemudian, di Jawa Timur terdapat jalur lipatan Kendeng yang aktif pada zaman kuarter dan mungkin masih aktif sampai sekarang. "Semburan lumpur di Porong yang banyak memakan korban, lokasinya berada di ujung timur jalur lipatan ini," ujarnya.

Selain peta patahan aktif, Danny menjelaskan, laporan-laporan kuno dan catatan sejarah gempa bumi di daratan Pulau Jawa sejak pertengahan abad 19 juga menunjukkan sudah banyak terjadi gempa-gempa merusak di masa lalu. Dari laporan kerusakan atau intensitas gempa-gempa tersebut yang wilayah kerusakannya lokal dapat disimpulkan bahwa sumber gempanya adalah patahan-patahan aktif yang berdekatan dengan wilayah kerusakannya. Bukan berasal dari gempa besar Zona Subduksi yang jauh di bawah lautan di Selatan Jawa. 

"Dari rekaman seismik dalam kurun waktu empat puluh tahun terakhir, belum pernah terjadi gempa dangkal yang berkekuatan skala magnitudo 7 atau lebih. Meskipun demikian, dari rekaman seismik yang pendek ini belum dapat disimpulkan bahwa patahan-pa-tahan aktif di Jawa tidak ada yang berpotensi untuk mengeluarkan gempa dengan kekuatan sampai magnitudo 7 atau lebih," ujarnya. 

Dari aspek tenaga tektonik, menurut Danny, bagian Indonesia Timur mempunyai potensi ancaman bencana gempa bumi dua kali lipat dibandingkan dengan yang di bagian barat. Namun, dari aspek kerentanan, bagian barat Indonesia (Sumatra dan Jawa) lebih rentan terhadap bencana gempa bumi, karena populasi penduduknya lebih padat dan infrastrukturnya sudah lebih berkembang.

Secara umum dapat dikatakan bahwa potensi ancaman gempa di daratan Pulau Jawa, memang lebih kecil diban-dingkan dengan di daratan Sumatra, yaitu di sepanjang Patahan Sumatra. Meskipun demikian, karena populasi di Jawa lebih padat dibandingkan Sumatra juga infrastruktur dan kota-kota besar sudah lebih berkembang di Jawa, maka risiko bencananya belum tentu lebih kecil dari wilayah di sepanjang Patahan Sumatra.

Danny mengatakan, memetakan lokasi jalur patahan dengan seakurat mungkin adalah hal yang pokok untuk dapat melakukan tindakan pencegahan bencana. Sebab, pada prinsipnya pencegahan bencana patahan aktif dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian lokasi di sepanjang jalur patahan. "Terutama jangan digunakan untuk perumahan, bangunan-bangunan, dan infrastruktur lain sebisa mungkin."

Standar manajemen bencana alam memerlukan biaya yang tidak sedikit dan melibatkan banyak pemangku kepen- tingan. Oleh karena itu, ketersediaan peta-peta dengan standar yang baik adalah suatu keharusan, karena kalau tidak maka usaha yang dilakukan akan tidak tepat dan efisien."Dan mungkin bisa berakibat lebih banyak korban, karena kesalahan dalam membuat kebijakan dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan," ujarnya. (Nuryani/"PR")***

 http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=163627__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: Pelajaran Stadion Gedebage, Resiko dan Mitigasi Bencana JatigedeSama2 Pak Gatot, baru dapat informasi dari teman ternyata Konsultan Manajemen Konstruksi Proyek Stadion Gedebage yg bermasalah itu dengan Bendungan Jatigede sama ternyata yaitu PT. Indah Karya, beberapa waktu lalu digeledah Bareskrim.

http://m.cnnindonesia.com/nasional/20150520143501-12-54505/bareskrim-geledah-perencana-stadion-gedebage-terkait-korupsi/

Semoga Pemerintahan Jokowi lebih bijaksana ya Pak Gatot jangan sampai kejadian pemerintah menutup mata dengan potensi bencana Bendungan Jatigede yang ada di depan mata.

Semoga Yang Maha Kuasa membukakan mata hati Jokowi untuk segera melakukan audit oleh tim independent yg punya integritas tinggi yang benar2 memegang teguh Pakta Integritas.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On May 20, 2015 8:17 PM, "Gatot Rianto" <gatot <at> ylbhi.or.id> wrote:
Dear Mang Aska ybk.

Terima kasih untuk share informasinya terkait hal ini. Insya'Allah sangat bermanfaat.

Salam hangat,

Gatot Rianto


Pada 20 Mei 2015 12.58, Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com> menulis:
Dear All,
Bravo kepada Bareskrim Polri yang sudah mulai unjuk gigi dalam penanganan kasus Korupsi, mudah-2an saja benar- benar serius tidak akhirnya diselesaikan dengan "86" sehingga penanganan kasus-2 korupsi di Indonesia benar- benar serius dan nyata dilakukan oleh banyak pihak baik KPK maupun Polri.

Salah satu kasus yang lagi mencuat di media adalah kasus Stadion Gedebage yang bangunannya ternyata setelah dibangun oleh kontraktor yang cukup ternama BUMN Indonesia, juga konsultannya pastinya cukup ternama karena tidak mungkin proyek besar seperti itu dikerjakan oleh perusahaan abal- abal. Namun realitanya ternyata tidak sesuai harapan, bangunan yang diharapkan menjadi salah satu kebanggaan Kota Bandung tersebut tidak bisa digunakan karenanya pondasinya ambles sehingga secara Safety / Keselamatan bangunan tersebut menjadi meragukan.

Menurut ahli Geology kawasan Gedebage termasuk dalam kawasan yang SoftGeology, Tanah labil karena merupakan endapan bekas danau purba sehingga tentunya peruntukannya berbeda, rekomendasi DPKLTS justru di Kawasan Gedebage seharusnya dibangun hutan kota atau taman kota, bukan malah dibangun infrastruktur yang Massive dan terbukti pada akhirnya bangunannya tidak sesuai harapan.

Kita semua harus bersyukur bahwa Stadion Gedebage belum menimbulkan korban jiwa, karena amblesnya pondasi diketahui sejak dini, bisa dibayangkan apabila ketika digunakan Stadiun tersebut ambrol berapa korban jiwa yang akan menjadi korb an.

Informasi tentang Kasus Stadion Gedebage, Gubernur Jawa Barat sudah diperiksa sebagai saksi, http://news.detik.com/read/2015/05/15/212835/2916159/10/sudah-13-jam-gubernur-aher-masih-diperiksa-penyidik-bareskrim?nd771104bcj

http://news.detik.com/read/2015/05/20/112748/2919695/10/kasus-stadion-gedebage-penyidik-geledah-kantor-konsultan-perencana?9922032

Stadion Gedebage mengajarkan kita semua untuk jangan tutup mata terhadap potensi resiko yan g akan terjadi akibat kondisi alam yang memang berbeda, Soft Geology, Tanah Labil, Lokasi di Zona Gempa / Episentrum Gempa, dan Lempeng Tektonik Aktif perlu kajian lebih dalam dan tentunya pemerintah harus transparan kepada masyarakat apabila akan membuat proyek infrastruktur yang massive disana.

Contoh kasus adalah Bendungan Jatigede, menurut Dr. Ir. Emi Sukiyah, MT Dosen Geologi UNPAD, infrastruktur sebesar Bendungan Jatigede dengan volume 1 Milyar m3 air seharusnya tidak dibangun disana karena daerah tersebut merupakan pusat gempa/ episentrum dan ada lempeng tektonik aktif/ Sesar Baribis aktif. Jatigede sangat beresiko dan membahayakan apabila terus dilanjutkan bisa menimbulkan bencana dahsyat apabila bendungan sampai ambrol akibat gempa tektonik ataupun akibat pergerakan tanah yang labil.

Pemerintah harus transparan kepada masyarakat jangan sampai ketika bencana terjadi pemerintah hanya cuci tangan saja dan masyarakat yang berada di hilir bendungan pun tidak siap menghadapi resiko yang terjadi. Jangan sampai asumsi yang digunakan salah misalnya Patahan Baribis digolongkan terhadap Sesar tidak aktif, padahal secara geology tidak ada Sesar yang tidak aktif, justru lempeng yang lama tidak aktif menyimpan energi yang dahsyat, suatu saat akan dilepaskan dan itu sangat membahayakan potensi gempa bisa di atas 8 skala MMI. http://news.detik.com/read/2015/05/04/181338/2905369/10/2/dampak-gempa-nepal-pada-indon esia-waspadai-gempa-besar-di-sini

Untuk Proyek Bendungan Jatigede seharusnya Pemerintahan Jokowi jangan mau mengambil resiko dengan terus melanjutkan Proyek Pemerintahan sebelumnya yang bermasalah, Pemerintahan Jokowi seharusnya mengaudit kembali seperti hal nya yang sudah dilakukan di Stadion Gedebage, turunkan Tim Audit Independent untuk memastikan dari mulai Desain Perencanaan, Struktur Tanah, Proses Kontruksi, dan lainnya. Jangan sampai Pemerintahan Jokowi justru kena getahnya akibat tutup mata pada proyek bermasalah yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Secara fakta Bendungan Jatigede adalah Bendungan Terlama Sedunia sudah lebih dari 50 tahun bendungan tidak jadi- jadi tentunya banyak masalah dan peluang untuk terjadinya Korupsi sangat tinggi sekali. Pe merintahan Jokowi dengan Nawacitanya seharusnya memutus jangan mau ikut- ikutan terbawa kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Proyek Bendungan berbeda dengan proyek jalan raya, dan bangunan gedung apabila terjadi permasalahan mungkin korbannya hanya sedikit. Contohnya ketika terjadi kesalahan dalam membangun jalan maka hanya akan menimbulkan kerusakan jalan akibatnya mungkin yang meninggal akibat jalan berlobang hanya satu dua saja tapi bayangkan apabila terjadi kesalahan dalam membangun Bendungan ketika bendungan ambrol berapa nyawa yang akan melayang dan juga berapa kerugian materil juga imateril yang akan terjadi.

Bendungan Jatigede misalnya apabila ambrol tentunya yang akan terkena dampak adalah Kabupaten Sumedang daerah Tomo dan Ujungjaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu. Di keempat kabupaten itu banyak infrastruktur strategis yang sudah terbangun dan posisinya dalam bahaya ketika Jatigede Jebol dari mulai Pabrik Indocement di Majalengka dan Cirebon, Kilang Minyak Balongan, Bandara Kertajati, PLTU Indramayu, Pabrik- pabrik besar milik Swasta, dan lainnya.

Pertanyaannya secara Cost & Benefit Analysis Apakah Pemerintahan Jokowi sudah mengevaluasi apabila Bendungan Ambrol berapa besar kerugian yang terjadi lalu dihitung berapa keuntungan yang diperoleh apabila tidak jebol? Secara kasar saja nilai investasi Bendungan Jatigede hanya Rp. 4 Trilyun, sedangkan kerugian akibat jebolnya Waduk contohnya Kilang Migas Balongan saja nilainya puluhan trilyun. Artinya seb enernya Resiko Bendungan Jatigede itu lebih besar dibandingkan nilai investasi yang sudah ditanamkan. Uang Rp. 4 Trilyun tidak terlalu besar sebenernya dibandingkan dengan hilangnya uang negara akibat BLBI yang mencapai ratusan trilyun menguap tidak jelas kemana. Bendungan Jatigede Rp. 4 trilyun mengahasilkan Fisik Bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi Monumen Konservasi Budaya dan Lingkungan.

Resiko ambrolnya Bendungan Jatigede secara ilmiah sudah banyak yang mengkaji baik dari Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) maupun dari Dosen Geologi UNPAD Dr. Ir. Emi Sukiyah, MT. Secara spiritual Jebolnya Bendungan Jatigede sudah tergambarkan dalam Uga Jatigede, apabila jatigede digenangi maka akan membangunkan Keuyeup Bodas yang akan menjebol ben dungan. Kata kuncinya Jatigede, Keuyeup Bodas, Sesar Aktif Baribis, dan Sunda Mega Thrust. Apabila Jatigede digenangi potensi bencananya tidak hanya di hilir Bendungan Jatigede akan tetapi seluruh dunia. Pergerakan Sesar Aktif Baribis dapat menghidupkan Sunda Mega Thrust yang selama ini menunggu, menurut Pak Rovicky ada Seismic Gap di Selatan Jawa Barat dan Selat Sunda yang sudah lama tidak bergerak, energinya tersimpan lama sehingga apabila bergerak bisa menimbulkan gempa lebih dari 8 skala MMI.

Semoga Pemerintahan Jokowi lebih bijaksana untuk cek dan ricek sebelum memutuskan melanjutkan penggenangan Bendungan Jatigede agar bisa mencegah terjadinya potensi bencana yang akan terjadi akibat penggenangan Bendungan Jatigede. Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya! Bandung Heurin Ku tangtung, Sumedang Ngarangrangan, Kadipaten Kapapatenan, Cirebon Kabongbodasan, Indramayu Kalalayuan, Tomo Totolomoan, Ujung Jaya Ujung Kajayaan, Warung Peti Tempat Mayit.
__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Pelajaran Stadion Gedebage, Resiko dan Mitigasi Bencana JatigedeDear All,
Bravo kepada Bareskrim Polri yang sudah mulai unjuk gigi dalam penanganan kasus Korupsi, mudah-2an saja benar- benar serius tidak akhirnya diselesaikan dengan "86" sehingga penanganan kasus-2 korupsi di Indonesia benar- benar serius dan nyata dilakukan oleh banyak pihak baik KPK maupun Polri.

Salah satu kasus yang lagi mencuat di media adalah kasus Stadion Gedebage yang bangunannya ternyata setelah dibangun oleh kontraktor yang cukup ternama BUMN Indonesia, juga konsultannya pastinya cukup ternama karena tidak mungkin proyek besar seperti itu dikerjakan oleh perusahaan abal- abal. Namun realitanya ternyata tidak sesuai harapan, bangunan yang diharapkan menjadi salah satu kebanggaan Kota Bandung ter sebut tidak bisa digunakan karenanya pondasinya ambles sehingga secara Safety / Keselamatan bangunan tersebut menjadi meragukan.

Menurut ahli Geology kawasan Gedebage termasuk dalam kawasan yang SoftGeology, Tanah labil karena merupakan endapan bekas danau purba sehingga tentunya peruntukannya berbeda, rekomendasi DPKLTS justru di Kawasan Gedebage seharusnya dibangun hutan kota atau taman kota, bukan malah dibangun infrastruktur yang Massive dan terbukti pada akhirnya bangunannya tidak sesuai harapan.

Kita semua harus bersyukur bahwa Stadion Gedebage belum menimbulkan korban jiwa, karena amblesnya pondasi diketahui sejak dini, bisa dibayangkan apabila ketika digunakan Stadiun tersebut ambrol berapa korban jiwa yang akan menjadi korban.

Informasi tentan g Kasus Stadion Gedebage, Gubernur Jawa Barat sudah diperiksa sebagai saksi, http://news.detik.com/read/2015/05/15/212835/2916159/10/sudah-13-jam-gubernur-aher-masih-diperiksa-penyidik-bareskrim?nd771104bcj

http://news.detik.com/read/2015/05/20/112748/2919695/10/kasus-stadion-gedebage-penyidik-geledah-kantor-konsultan-perencana?9922032

Stadion Gedebage mengajarkan kita semua untuk jangan tutup mata terhadap potensi resiko yang akan terjadi akibat kondisi alam yang memang berbeda, Soft Geology, Tanah Labil, Lokasi di Zona Gempa / Episentrum Gempa, dan Lempeng Tektonik Aktif perlu kajian lebih dalam dan tentunya pemerintah harus transparan kepada masyarakat apabila akan membuat proyek infrastruktur yang massive disana.

Contoh kasus adalah Bendungan Jatigede, menurut Dr. Ir. Emi Sukiyah, MT Dosen Geologi UNPAD, infrastruktur sebesar Bendungan Jatigede dengan volume 1 Milyar m3 air seharusnya tidak dibangun disana karena daerah tersebut merupakan pusat gempa/ episentrum dan ada lempeng tektonik aktif/ Sesar Baribis aktif. Jatigede sangat beresiko dan membahayakan apabila terus dilanjutkan bisa menimbulkan bencana dahsyat apabila bendungan sampai ambrol akibat gempa tektonik ataupun akibat pergerakan tanah yang labil.

Pemerintah harus transparan kepad a masyarakat jangan sampai ketika bencana terjadi pemerintah hanya cuci tangan saja dan masyarakat yang berada di hilir bendungan pun tidak siap menghadapi resiko yang terjadi. Jangan sampai asumsi yang digunakan salah misalnya Patahan Baribis digolongkan terhadap Sesar tidak aktif, padahal secara geology tidak ada Sesar yang tidak aktif, justru lempeng yang lama tidak aktif menyimpan energi yang dahsyat, suatu saat akan dilepaskan dan itu sangat membahayakan potensi gempa bisa di atas 8 skala MMI. http://news.detik.com/read/2015/05/04/181338/2905369/10/2/dampak-gempa-nepal-pada-indonesia-waspadai-gempa-besar-di-sini

Untuk Proyek Bendun gan Jatigede seharusnya Pemerintahan Jokowi jangan mau mengambil resiko dengan terus melanjutkan Proyek Pemerintahan sebelumnya yang bermasalah, Pemerintahan Jokowi seharusnya mengaudit kembali seperti hal nya yang sudah dilakukan di Stadion Gedebage, turunkan Tim Audit Independent untuk memastikan dari mulai Desain Perencanaan, Struktur Tanah, Proses Kontruksi, dan lainnya. Jangan sampai Pemerintahan Jokowi justru kena getahnya akibat tutup mata pada proyek bermasalah yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Secara fakta Bendungan Jatigede adalah Bendungan Terlama Sedunia sudah lebih dari 50 tahun bendungan tidak jadi- jadi tentunya banyak masalah dan peluang untuk terjadinya Korupsi sangat tinggi sekali. Pemerintahan Jokowi dengan Nawacitanya seharusnya memutus jangan mau ikut- iku tan terbawa kesalahan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Proyek Bendungan berbeda dengan proyek jalan raya, dan bangunan gedung apabila terjadi permasalahan mungkin korbannya hanya sedikit. Contohnya ketika terjadi kesalahan dalam membangun jalan maka hanya akan menimbulkan kerusakan jalan akibatnya mungkin yang meninggal akibat jalan berlobang hanya satu dua saja tapi bayangkan apabila terjadi kesalahan dalam membangun Bendungan ketika bendungan ambrol berapa nyawa yang akan melayang dan juga berapa kerugian materil juga imateril yang akan terjadi.

Bendungan Jatigede misalnya apabila ambrol tentunya yang akan terkena dampak adalah Kabupaten Sumedang daerah Tomo dan Ujungjaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu . Di keempat kabupaten itu banyak infrastruktur strategis yang sudah terbangun dan posisinya dalam bahaya ketika Jatigede Jebol dari mulai Pabrik Indocement di Majalengka dan Cirebon, Kilang Minyak Balongan, Bandara Kertajati, PLTU Indramayu, Pabrik- pabrik besar milik Swasta, dan lainnya.

Pertanyaannya secara Cost & Benefit Analysis Apakah Pemerintahan Jokowi sudah mengevaluasi apabila Bendungan Ambrol berapa besar kerugian yang terjadi lalu dihitung berapa keuntungan yang diperoleh apabila tidak jebol? Secara kasar saja nilai investasi Bendungan Jatigede hanya Rp. 4 Trilyun, sedangkan kerugian akibat jebolnya Waduk contohnya Kilang Migas Balongan saja nilainya puluhan trilyun. Artinya sebenernya Resiko Bendungan Jatigede itu lebih besar dibandingkan nilai investa si yang sudah ditanamkan. Uang Rp. 4 Trilyun tidak terlalu besar sebenernya dibandingkan dengan hilangnya uang negara akibat BLBI yang mencapai ratusan trilyun menguap tidak jelas kemana. Bendungan Jatigede Rp. 4 trilyun mengahasilkan Fisik Bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi Monumen Konservasi Budaya dan Lingkungan.

Resiko ambrolnya Bendungan Jatigede secara ilmiah sudah banyak yang mengkaji baik dari Dewan Pemerhati Kehutanan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) maupun dari Dosen Geologi UNPAD Dr. Ir. Emi Sukiyah, MT. Secara spiritual Jebolnya Bendungan Jatigede sudah tergambarkan dalam Uga Jatigede, apabila jatigede digenangi maka akan membangunkan Keuyeup Bodas yang akan menjebol bendungan. Kata kuncinya Jatigede, Keuyeup Bodas, Sesar Aktif Baribis, dan Sund a Mega Thrust. Apabila Jatigede digenangi potensi bencananya tidak hanya di hilir Bendungan Jatigede akan tetapi seluruh dunia. Pergerakan Sesar Aktif Baribis dapat menghidupkan Sunda Mega Thrust yang selama ini menunggu, menurut Pak Rovicky ada Seismic Gap di Selatan Jawa Barat dan Selat Sunda yang sudah lama tidak bergerak, energinya tersimpan lama sehingga apabila bergerak bisa menimbulkan gempa lebih dari 8 skala MMI.

Semoga Pemerintahan Jokowi lebih bijaksana untuk cek dan ricek sebelum memutuskan melanjutkan penggenangan Bendungan Jatigede agar bisa mencegah terjadinya potensi bencana yang akan terjadi akibat penggenangan Bendungan Jatigede. Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya! Bandung Heurin Ku tangtung, Sumedang Ngarangrangan, Kadipaten Kapapatenan, Cirebon Kabongbodasan, Indramayu Kalalayuan, Tomo Totolomoan, Ujung Jaya Ujung Kajayaan, Warung Peti Tempat Mayit.__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Re: [Urang Sunda] Tradisi Ngikis Masyarakat Tandatangani Boeh Larang Tolak Waduk JatigedeHehehe weeew ah saur saha Bah teu ti kapungkur?

Ti taun 70an... 80an... 2000an... perjuangan Nolak Jatigede teh tos aya ngan anger weh teu didenge ku pamarentah hehehe.

Tahun 2004 samemeh proyek dibangun DPKLTS geus ngirim surat penolakan ka SBY salaku presiden, proyek ieu anu ngainisiasi JK, JK indit ka China neangan waragadna. Anger weh teu didenge tah surat ti DPKLTS teh... anu nulis suratna oge Mang Ihin, Solihin GP, Jendral jeung Mantan Gubernur Jabar + Dosen Tekim ITB Pak Dr. Mubiar Purwasasmita.

Tanggal surat 26 Okt 2004... dua bulan ti harita... 25 Des 2004... Tsunami Aceh... Lempeng Pasundan / Sunda Mega Thrust Lugay/ Hudang!

FKRJ Forum Komunikasi Rakyat Jatigede oge sarua ngirim surat menta dibatalkeun.

2005 ngirim surat deui tah DPKLTS anger weh teu didenge..

Masyarakat demo geus kamana2 DPR, Komnas HAM, ka Men LH jrrd... anu bener ceunah ngan Men LH jaman Witoelar tea urang Sunda wani ngeureunkeun proyek... ngan nyakitu jadi menterina teu lila dieureunkeun hehehe.

Akhirna nya masyarakat bosen demo caricing weh di lokasi penggenangan... nya nepika ayeuna sanajan rek digenangi ti taun 2013 masyarakat nya caricing wae hehehe. akhirna hayoh wae diundur2 rek dikeueumna hehehe.

Kitu Bah jadi lain karek ayeuna... geus ti baheula... jaman taun 80an nu nolak loba ngan nyakitu pamarentah nyieun panitia 9 nya warga2 anu dicokok ku duit, anu nolak Jatigede diintimidasi dibawa ka Kodim digebugan... nyakiti lah jaman orba harita... ngan alam semesta tetep weh aya jalanna... 82 beledug Galunggung Bitu... Jatigede eureuuuun deui.

Tahun 1996 mulai deui pembebasan tanah tahap ka 2.... eeeh teu lila Suharto lengser... eureuuuun deui proyek teh hehehe.

2004 JK ngarintis deui... nya mejus tah Tsunami Aceh, loba bom... nagara riweuh... nepi ka ayeuna mejuuus juuus.

JK 2009 eleh pilpres mejuuus tah... 2008 dani Setiawan eleh pilgub manehna nyatujuan Jatigede... geus kitu ditewak KPK hehehe.

2014 nepi ka beakna SBY teu wanieun nandatangan Perpres Jatigede!

2014 Hatta Rajasa hohoax rek mempercepat ngeueum jatigede eeeh kacaletot di TV urusan kalpataru mejuuus juuus eleh pilpres padahal harita Hatta geus mingpin survey wkkk.

2014 Bupati Sumedang nyatujuan mindahkeun Situs Cipeueut, kelepek paeh di Jatigede stroke.

2015 Jokowi nandatangan Perpres Jatigede mejuuus juuuus KPK Riweuh, Dollar nepi 13.000... terus pertumbuhan ekonomi meloroooot wkkk. China ayeuna keur mengalami perlambatan ekonomi hehehe.

2015 Bupati Sumedang pengganti anu Stroke ngajedog wae teu nyalametkeun Kabuyutan ditewak Polisi kasus korupsi heubeul hehehe.

2015 Aher hohoax hayang buru2 ngeueum Jatigede... saptu kamari Aher dipariksa Bareskrim urusan Stadiun Gedebage... kusabab Pondasina Ambles bleeees hehehe.

2015 JK masih keukeuh hayang ngeueum Jatigede... beja na mah kamari di Semarang geus ampir2an pas keur Hari Pendidikan anu jeung guru tea.

Tah kitu lalakon anu rek ngarogahala Jatigede mah... Beuki tarik beukit deukeut... lamun teu diwiwirang nya dipanggil ku Nu Kawasa.

Jatigede geus lain masalah Sumedang ayeuna geus asup masalah dunya... Sabab Jatigede dikeueum Bakal Balai / Geunjleung Sajagat.... Koncina ti Jatigede ~ Sesar Baribis ~ Sunda Mega Thrust! Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya!

Tinggali weh kamari Nepal... 8000 jelema... ayeuna nya bayangkeun weh lamun Sunda Mega Thrust Ngamuk kumaha tah kajadian nana.

Urang tinggali wae ka hareup... Jatigede dicaian bakal ngahudangkeun Baribis jeung Sunda Megathrust xixixi... Baribis sok searching di google eta sesar panjang pisan ti purwakarta nepi ka NTT hehehe.

Baribis hudang, Sunda Mega Thrust lugay... bumi goyang.... Runtagna Salaksa tea ceuk Batara Kuncung Putih mah hehehe.

Jokowi, JK, Aher jrrd wayahna lamun hayang salamet kudu Tobat atawa menta dihampura ka Masyarakat jeung ikrar di Cipeueut jangji moal ngaganggu jeung ngaruksak Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku... lamun henteu wayahna wae nagara beuki riweuh bin mejus hehehe.

nuhuuuns,
mang asep kabayan
www.dkabayan.com

On May 20, 2015 7:43 AM, "bas min basminaa14 <at> gmail.com [urangsunda]" <urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
 

Lepatna Mang ASKA saparakanca nya eta naha teu ti kapungkur tuh
ngbelana sememeh aya kaputusan . Sareng ku naon tu aya wakil rayat
DPR/D nu bebela nya .

On 5/19/15, Mang Aska dkabayan <at> gmail.com [urangsunda]
<urangsunda <at> yahoogroups.com> wrote:
> Alhamdulillah Acara Ngikis Tolak Waduk Jatigede dengan mengibarkan Boeh
> Larang yang ditandatangani Masyarakat di Situs Batu Tauhid Cipeueut Aji
> Putih Minggu 17 Mei 2015 berjalan dengan lancar, antusiasmeu masyarakat
> juga luar biasa dihadiri oleh Dewan Kebudayaan Sumedang, Angota DPRD
> Sumedang Komisi B, YLBHI Jakarta, LBH Bandung, Mahasiswa UIN Syarif
> Hidayatullah Jakarta, Komunitas Urang Sunda, Komunitas Kabuyutan, Komunitas
> Save Jatigede, Komunitas Intelektual Muda Se-Jatigede, Paguyuban Keuyeup
> Bodas, perwakilan masyarakat dari berbagai desa, Kuncen Cipaku, dll. Ketika
> Aspirasi Masyarakat yang menolak Bendungan Jatigede karena hanya akan
> membawa bencana dan kemudharatan tidak didengar oleh pemerintah, maka
> kemana lagi kami memohon dan mengadu selain kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
> Gusti Nu Kawasa, Nu Ngersakeun, Nu Maha Murbeng Alam.
>
> [image: IMG_20150517_123237]
> <https://kabuyutancipaku.files.wordpress.com/2015/05/img_20150517_123237.jpg>
>
> Kenapa di Situs Batu Tauhid Cipeueut Aji Putih karena disitulah alam
> semesta dan manusia itu dimulai. Itulah Cikal bakal manusia dan peradaban
> dimulai dari sejak jaman Pra Sejarah, jaman Batara Batari sampai ke
> diciptakannya manusia yg seharusnya menjadi khalifah membawa kebaikan di
> muka bumi ini, malah sebaliknya Pemerintah terutama Gubernur Jabar beserta
> jajarannya yang ingin merusak muka bumi Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku
> menjadikannya SAGARA/ lautan/ bendungan, menenggelamkan 1389Ha hutan,
> 2050Ha sawah subur, 33 Situs Cagar Budaya, Kampung Buhun, dan Tatanan
> Spiritual masyarakat yg harmonis, agamis, menyatu dengan alam.
>
> [image: IMG_20150517_101902]
> <https://kabuyutancipaku.files.wordpress.com/2015/05/img_20150517_101902.jpg>
> Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada Mu pula kami memohon
> pertolongan, panceg dina galur ngajaga lembur cadu mundur najan awak lebur!
> ‪#‎SAVEJATIGEDE‬
> <https://www.facebook.com/hashtag/savejatigede?source=feed_text&story_id=830631973641116>
> Save The World! JATIGEDE ~ SESAR BARIBIS ~ SUNDA MEGA THRUST! Lemah Sagandu
> Diganggu Balai Sadunya! Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku Diganggu Bencana
> Sedunia!
>
> Selengkapnya:
> https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2015/05/19/tradisi-ngikis-masyarakat-tolak-waduk-jatigede/
>
> Agenda Berikutnya Komunitas Kabuyutan #SaveJatigede akan membangun BAHTERA
> NUH (Noah Arc) dari Bambu di Situs Cipeueut Kabuyutan Cipaku, sebagai
> simbolis perjuangan penyelamatan Situs Cagar Budaya. Tidak akan beranjak
> pergi walaupun diairi/ digenangi/ dibanjiri! Batera Nuh nanti akan
> dijangkarkan di Situs Cipeueut sebagai Situs paling Sakral di Kabuyutan
> Cipaku, ketika Bendungan Digenangi maka akan menjadi Bangunan Terapung, dan
> Ketika tidak jadi digenangi akan menjadi Imah Gede, bangunan pusat
> informasi di Kabuyutan.
>
> Untuk rekan- rekan penggiat lingkungan hidup, pecinta budaya dan spiritual,
> penggiat kearifan lokal, dan yang berkenan membantu yuuuu mari kita hayu
> sharing ideas, tenaga, dll... #SaveJatigede, Save The World!
>__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___
Picon

Tradisi Ngikis Masyarakat Tandatangani Boeh Larang Tolak Waduk JatigedeAlhamdulillah Acara Ngikis Tolak Waduk Jatigede dengan mengibarkan Boeh Larang yang ditandatangani Masyarakat di Situs Batu Tauhid Cipeueut Aji Putih Minggu 17 Mei 2015 berjalan dengan lancar, antusiasmeu masyarakat juga luar biasa dihadiri oleh Dewan Kebudayaan Sumedang, Angota DPRD Sumedang Komisi B, YLBHI Jakarta, LBH Bandung, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komunitas Urang Sunda, Komunitas Kabuyutan, Komunitas Save Jatigede, Komunitas Intelektual Muda Se-Jatigede, Paguyuban Keuyeup Bodas, perwakilan masyarakat dari berbagai desa, Kuncen Cipaku, dll. Ketika Aspirasi Masyarakat yang menolak Bendungan Jatigede karena hanya akan membawa bencana dan kemudharatan tidak didengar oleh pemerintah, maka kemana lagi kami memohon dan mengadu selain kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Gusti Nu Kawasa, Nu Ngersakeun, Nu Maha Murbeng Alam.

Kenapa di Situs Batu Tauhid Cipeueut Aji Putih karena disitulah alam semesta dan manusia itu dimulai. Itulah Cikal bakal manusia dan peradaban dimulai dari sejak jaman Pra Sejarah, jaman Batara Batari sampai ke diciptakannya manusia yg seharusnya menjadi khalifah membawa kebaikan di muka bumi ini, malah sebaliknya Pemerintah terutama Gubernur Jabar beserta jajarannya yang ingin merusak muka bumi Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku menjadikannya SAGARA/ lautan/ bendungan, menenggelamkan 1389Ha hutan, 2050Ha sawah subur, 33 Situs Cagar Budaya, Kampung Buhun, dan Tatanan Spiritual masyarakat yg harmonis, agamis, menyatu dengan alam.

Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada Mu pula kami memohon pertolongan, panceg dina galur ngajaga lembur cadu mundur najan awak lebur! ‪#‎SAVEJATIGEDE‬ Save The World! JATIGEDE ~ SESAR BARIBIS ~ SUNDA MEGA THRUST! Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya! Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku Diganggu Bencana Sedunia!

Selengkapnya: https://kabuyutancipaku.wordpress.com/2015/05/19/tradisi-ngikis-masyarakat-tolak-waduk-jatigede/

Agenda Berikutnya Komunitas Kabuyutan #SaveJatigede akan membangun BAHTERA NUH (Noah Arc) dari Bambu di Situs Cipeueut Kabuyutan Cipaku, sebagai simbolis perjuangan penyelamatan Situs Cagar Budaya. Tidak akan beranjak pergi walaupun diairi/ digenangi/ dibanjiri! Batera Nuh nanti akan dijangkarkan di Situs Cipeueut sebagai Situs paling Sakral di Kabuyutan Cipaku, ketika Bendungan Digenangi maka akan menjadi Bangunan Terapung, dan Ketika tidak jadi digenangi akan menjadi Imah Gede, bangunan pusat informasi di Kabuyutan.

Untuk rekan- rekan penggiat lingkungan hidup, pecinta budaya dan spiritual, penggiat kearifan lokal, dan yang berkenan membantu yuuuu mari kita hayu sharing ideas, tenaga, dll... #SaveJatigede, Save The World!


__._,_.___
Posted by: Mang Aska <dkabayan <at> gmail.com>


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]
__,_._,___

Gmane