Ki Hasan | 27 Dec 09:22 2013
Picon

Ajip Rosidi: Urang Sunda Dijadikeun ObyƩk?GOTRA SAWALA;
Urang Sunda Dijadikeun Obyék
Kénging Ajip Rosidi

Kuring narima uleman ti Gubernur Jawa Barat, pikeun nungkulan “Gotra Sawala  West Java: Global Cultural Gathering” nu diayakeun di Bandung tangga. 6 jeung 7 Désémber, 2013.  Séminar  diayakeunana di Hotél Savoy Homann Bidakara, ari pintonan diayakeunana di Gedung Merdéka. Tapi sapoé saméméh séminar, nyaéta dina tanggal 5 Désémber,  diayakeun acara ka “Gunung Padang Archeological Site”, sarta sabada acara “keynote lecture” ku Professor. Anthony Reid langsung diayakeun “Special screening of the gigantic Gunung Padang recent archeological discovery” nu dituluykeun ku pedaran ngeunaan Gunung Padang ku Danny Hilman.  Nimbulkeun kesan yén séminar nu disebut “global culture gathering” mah  diayakeun sotéh pikeun nyimbutan diutamakeunana masalah  Gunung Padang nu keur digali ku sabab  aya nu yakin yén di dinya aya piramid. 

Kuring henteu nyumponan uleman, henteu  nungkulan Gotra Sawala. 

Ari sababna ulemanana nimbulkeun pertanyaan dina haté. Kahiji, ngan ditulis dina basa Inggris, henteu aya basa Indonésiaan, padahal kuring yakin nu diulemna mah lolobana bangsa Indonésia, utamana urang Sunda. Lamun dina Gotra Sawala  nu digunakeunana basa Inggris baé,  hartina Gotra Sawala henteu tuhu kana Undang-undang RI no. 24 taun 2009 ngeunaan Bandéra, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 32 éta Undang-undang unina: “Bahasa Indonésia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasonal di Indonésia”. 

Kadua, dina uleman dibéréndélkeun acara nu baris dibahas jeung dipintonkeun dina Gotra Sawala. Waktu dititénan geuning  méh kabéh nu dipénta  ngajejeran dina séminar umumna urang deungeun, jeung lolobana anu tacan kabandungan aya nulis ngeunaan kabudayaan atawa kasenian Sunda nu dipublikasikeun di urang, boh dina basa Inggris boh dina basa Indonésia atawa basa Sunda. Nu kungsi némbongkeun kaahlianana ngeunaan kasenian Sunda nu kuring  terang ngan Wim van Zanten (urang Walanda ahli tembang Cianjuran) jeung Kathy Foley (urang Amérika Serikat ahli wayang golék, sering ngadalang dina basa Inggris). Wim van Zanten ngamajukeun makalah ngeunaan “Past : Music”. Ari Kathy Foley ngeunaan “Future Dance”.  

Nu matak hémeng nu dipénta méré ceramah utama (“keynote lecture”) téh Prof. Anthony Reid ti ANU (Australian National University, Canberra). Anjeunna mémang Indonésianis sohor, tur geus loba nulis buku ngeunaan  Indonésia, tapi umumna perhatianana kana sajarah Sumatera. Asa tacan manggih tulisanana ngeunaan Jawa Barat  atawa (kabudayan) Sunda. Anjeunna baris sasauran ngeunaan “West Java: Past, Present and Future”. Naha anjeunna ngamimitian neundeun perhatian kana kabudayaan Sunda atawa sajarah Jawa Barat? Tangtu urang kudu bungah lamun enya kitu téh. Hartina Jawa Barat jeung (kabudayaan) Sunda mimiti  jadi perhatian sarjana sohor anu jembar kauningana sarta produktif. Mudah-mudahan  moal lila deui aya  buku medal karyana ngeunaan Jawa Barat atawa sajarah Tatar Sunda.

Di antara nu ngajejeran dina séminar ngeunaan “West Javanese Arts & Culture: Past, Present & Future” salian ti Wim van Zanten  jeung Kathy Foley  aya pangarang Indonésia  nu sohor nyaéta  Remy Sylado, urang Manado  anu cenah bisaeun basa Sunda tapi asa tacan kungsi maca tulisanana nu ngeunaan kasenian atawa kasusastran Sunda. Manéhna baris ngabahas “Arts & Culure”. Ari nu duaan deui, Lucky Hendrawan jeung Benny Johannes kuring mah asa kakara ngadéngé. Tina ngaranna Lucky Héndrawan bisa jadi urang Sunda,  ari Benny Johannes mah kuring teu bisa naksir urang mana-urang manana. Ngan asa tacan  kungsi maca tulisan beunang atawa ngeunaan  maranéhna patali jeung  kabudayaan atawa kasenian  Sunda. Bisa jadi nulis  disertasi ngeunaan kabudayaan atawa kasenian  Sunda di salah sahiji universitas di mancanagara. Kuring henteu nuturkeun kabéh tésis atawa disértasi ngeunaan Sunda atawa Jawa Barat  di sakabéh universitas di sakuliah dunya. Lucky Hendrawan baris ngabahas perkara  “Semiotic  of Sunda Culture”, ari Benny Johannes baris ngabahas “Present Theater”.

Nu baris méré koméntar ngeunaan bahasan-bahasan nu diajukeun ku nu ngajejeran gé,  henteu aya urang Sunda  hiji-hiji  acan. Naha henteu aya ahli urang Sunda anu bisa diasongkeun pikeun milu kana “global cultural gathering”? Naha henteu aya urang Sunda anu pantes milu nyarita dina forum nu jiga kitu? Atawa ahli urang Sunda mah dianggap euweuh? Mangkaning ngeunaan kabudayaan jeung kesenian Sunda!

Atawa ngahaja para ahli urang Sunda mah disina ulah pipilueun dina “global culture gathering”, da dianggap leuwih hadé  ngabandungan kumaha ceuk urang deungeun baé. Sabab  urang deungeun mah dianggap leuwih jembar kauningana jeung  baris loba mujina. Henteu rugi ngadatangkeun urang deungeun ti nagarana gé, ari loba mujina mah. Da ti baheulana urang Sunda mah resep lamun dipuji ku urang deungeun. Da urang Sunda mah kakara ngajénan kasenian atawa kréasi  bangsana lamun geus dipuji ku urang deungeun. 

Nu leuwih matak hémeng, méh kabéh pintonan anu diayakeun dina Gotra Sawala téh karya urang deungeun, ari bangsa urangna mah ngan jadi “in collaboration with” wungkul. Nu dipintonkeun ku urang Sunda baé mah ngan Beluk, Topéng Banjet jeung Topéng Losari. Jiga pisan Gotra Sawala téh diayakeun pikeun méré kasempetan ka urang deungeun anu dialajar kasenian urang mintonkeun kabisana. Dibarengan (“in collaboration with”) ku  para seniman urang, naha maksudna pikeun nuduhkeun yén maranéhna bisa ngatur para seniman urang? Da tangtu dina  éta pintonan téh nu ngaturna urang deungeun lain para seniman urangna, nu hartina  anu dipintonkeun téh lain kasenian Sunda, paling ogé kasenian ciptaan urang deungeun nurutan kasenian Sunda bari dibantuan ku seniman Sunda. Seniman Sundana mah ngan dijadikeun panambah.

Cindekna Gotra Sawala  nu diayakeun ku Gubernur Jawa Barat  téh ngan ngajadikeun urang Sunda jeung kabudayaan Sunda jadi  obyék, da henteu aya ahli urang Sunda anu dipénta ngajejeran acara nu dibahas. Naha dianggap henteu aya urang Sunda anu  ahli ngeunaan kabudayaan jeung kasenian Sunda?  Lamun aya saran-saran pikeun ngamekarkeun kasenian Sunda hasil tina ieu Gotra Sawala, naha ku Pamaréntah Jawa Barat baris dijadikeun cecekelan pikeun ngamekarkeun kasenian Sunda?  Hartina pamaréntah  Jawa Barat ngahaja ménta urang deungeun pikeun ngamekarkeun kasenian jeung kabudayaan Sunda?

Dina jaman dijajah Walanda,  urang Sunda dijadikeun obyék ku nu nyekel kakawasaan  -- urang Walanda. Nyebut alus ka nu disebut alus ku nu nyekel kakawasaan. Nyebut penting ka nu disebut  penting ku nu nyekel kakawasaan. Cindekna urang mah ngan jadi obyék. Henteu (meunang) boga kahayang jeung ajén-inajén sorangan. Sanggeus urang merdéka tina jadi obyék urang jadi subyék. Tapi hal éta téh henteu babari, sabab masarakat Sunda pageuh pisan nyekel kana féodalisme nu saenyana mah datangna  ka urang  téh  sabada urang dijajah Mataram. Geus biasa jadi obyék, tara wani ngamajukeun pamanggih sorangan  da bisi henteu luyu jeung pamanggih nu keur nyekel kakawasaan saluhureun. Sanajan  geus boga Undang-undang Otonomi Daérah, para gubernur jeung nu jareneng di Jawa Barat angger baé ngaheulakeun kahayang urang Jakarta  di pusat manan ngaheulakeun kapentingan rahayat Jawa Barat nu lolobana urang Sunda mah.

Ku diayakeunana Gotra Sawala nu jigana di tukangeunana  mah hayang nedunan kahayang pembantu presidén  anu keukeuh hayang ngagali Gunung Padang da cenah di jerona aya piramid – sanajan lain widangna jeung geus dibantah ku para ahli géologi jeung arkéologi gé.  Nu baris rugi mah Déddi  Mizwar nu anyar diangkat jadi  Wakil Gubernur. Kari-kari manéhna urang Jakarta jadi Wakil Gubernur, Pemda  Jawa Barat ngayakeun Gotra Sawala nu jelas ngajadikeun urang Sunda  jeung kabudayaan  Sunda ngan ukur  obyék bangsa deungeun tur  ahli urang Sunda mah  henteu aya nu  dipénta nyaritakeun pamanggihna dalah ngeunaan kasenianana sorangan.
***
__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 27 Dec 05:36 2013
Picon

Re: [kisunda] "BUDAK ANGON"Jigana Kang Yayan, eta "Budak Angon" teh teu cukup ku ditungguan, tapi kudu diborojolkeun sina lahir. Memeh morojol kudu disayagakeun tegalan pangangonanana. Mun noong nu aya di lembur, boa leuwih cocog ngingu domba tinimbang sapi mah. Kapan geus kasaksian boga varitas Domba Garut tea. Ngan asa can manggih ternak domba dina skala badag nya. Padahal sungut urang Sunda sakitu ranghapna, tangtu konsumsi dagingna ge badag. Tinimbang hayoh wae ngimpor sapi ka luar nagri, naha teu ngaronjatkeun pangangonan domba. 

2013/12/27 Yayan Mulyana <yayan.m <at> gmail.com>
 

Bener pisan ningan budak angon tehh lain ti tatar sunda ti UK tea
ningan. Jadi inget lamun masalah jukut jg pasapian. Basa kuring masih
gawe disalah sahiji parusahaan susu, ceuk cenah mah eta susu
diimportna di selandia baru. Sabab didinya mah jukutna alus keur sapi
matakna kualitas susu na jadi hade. Tah di UK oge jg Tatanggana
Ireland cenah mah import susu nu sok tayangkeu iklan di TV cenah
tidinya. Sok komo mereun sapi padaging. Tah wajah jigana budak angon
moal aya diurang mah. Duka tehh teuing.

--
Yayan Mulyana
Let's Talk About
Trade Marketing and Category Management Specialist
http://papathong.wordpress.com
__._,_.___


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 27 Dec 00:57 2013
Picon

"BUDAK ANGON""BUDAK ANGON"
Ditungguan pirang-pirang taun ku urang Sunda, ari jebul teh geuning ti Inggris. Dumeh di lembur taya deui tegalan pangangonan kitu?

Dina penggalan carita pantun nu sok disebut Wangsit Siliwangi, aya katerangan: [Engké bakal réa nu kapanggih, sabagéan-sabagéan. Sabab kaburu dilarang ku nu disebut Raja Panyelang! Aya nu wani ngoréhan terus, terus, teu ngahiding ka panglarang; ngoréhan bari ngalawan, ngalawan sabari seuri. Nyaéta budak angon;”]

Eta "Budak Angon" teh geuning kalah jebul ti Britania Raya. Meureun di ditu mah cocog keur budak angon. Da lega tegal pangangonan, jeung daraek ngukut ingon-ingon. Bari daria dikokolakeunana.
===

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2526225/Britains-youngest-shepherd-Two-year-old-Arthur-familys-fifth-generation-herder.html
__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 26 Dec 02:58 2013
Picon

Parawan Hamil?

Lain euy kadang sok mikir naha bener kitu Siti Maryam teh parawan keneh terus ujug-2 hamil? 

Cik kumaha tah sugan aya anu leuwih apal boa-2 aya Om-2 salah kamar terus numpakan Siti Maryam? Tah Siti
Maryam na teu sadar da keur sare tibra misalna dianggapna ngimpi padahal mah nyakitu tea?

Ceuk ceunah aya oge awewe anu bisa membuahi / ngahamilan diri sorangan?

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

mang kaby | 25 Dec 20:58 2013
Picon

Re: Dina aspek tutuwuhan asli Re: [Urang Sunda] RE: Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang [1 Attachment]

[Attachment(s) from mang kaby included below]

Wooow hade pisan Kang AD, sapuk tur sepakat euy... Nyakitu sigana urang loba teuing kalandih ku import... Samentawis produk lokalna sorangan kurang dimumule... Subhanalloh geus lila pisan Mamang teu ngadangu kecap ILEUS xixixi. Iyeu baheula mah jaman keur leutik resep pisan euy.

Jaman baheula mah asa loba keneh anu nyieun buntil tina daun taleus tea eusina teh impun laleutik. Pais atawa goreng remis meunang ngala disusukan. Sigana kadaharan baheula leuwih moncer variasi produk lokalna ka belah dieukeun barudak geus hayoh wae diwewelan ku Indomie, PopMie, chiky, jeung sajabana.

Baheula mah sore-2 teh ngulub taleus, sampeu atawa hui, hui ge aya hui boled jeung hui anu ngarambat tea :). Gorengna goreng gadung tea geuning. Jadi peuting teh teu ngadahar sangu da wareg, gula-na make gula beureum disiksikan tea, diawuran parud kalapa, kopina kopi hideung tea meunang ngala jeung nyangray ti kebon. Ududna bako mole meunang asli ti Darmaraja bener-2 finecuts tea xixixi dibeungkeut ku daun kawung beuuuuh ajiiiib.

Ceuk ceunah ayeuna bako rek diganti ku sintetis kimiawi deui anu import nyakitu roko-na pan ayeuna mah roko-2 mild-2an lolobana, anu geus saeutik kandungan lokalna :(. Geus loba import bahan-2na.

Ayeuna keur usum deui yeuh make cangklong susuganan bako mole jeung tampang nanjeur deui.

Jadi memang bener tulisan Jurnal Sosiologi FSRD ITB ti Teh Yeni, anu nuliskeun ngeunaan mithos Keuyeup Bodas Vs Buaya Putih anu di ibaratkeun Jatigede ieu teh mangrupakeun pertarungan antara Kearifan Local Vs Gombalisasi jeung Kapitalisasi raksasa badag anu geus ampir sapat ngalegleg Indonesia :(.

Sigana ayeuna jelema geus euweuh gairah keur ngala belut di sawah teuing tah naha populasi belut teh beuki nyaeutikan atawa garengsi da nyakitu leuwih gaya ngadahar indomie tibatan ngadahar belut hasil ngadamar sorangan xixixi. Goreng simeut hejo atawa beuleum simeut sipedang sigana barudak ayeuna di lembur ge geus moal apal weh.

Matakna heran sabenerna lamun bangsa urang masih keneh aya anu busung lapar, kunaon atuh da di urang mah sagala nyampak dipelak jadi, ngalungkeun siki rambutan, salak, ka buruan imah wae jadi :(. Tah ayeuna tanah di urang anu sakitu legana saha cik anu boga? Hayoooooh weh geura taneuh-2 teh dibeton pating jalegir tah jadina beton-2 raksasa jadi EMOL anu dijual ciiiik perhatoskeun sabaraha persen anu ngandung Local Content? Saha anu dibeungharkeun ku EMOL eta?

Ayeuna weh lah di Jakarta saha anu dibeungharkeun ku ayana Jakarta ayeuna samodel kitu? Urang Jakarta Asli na mah anger weh dipepet terus weh geser ka sisi. PKL-2 anu boga rahayat leutik ge digusuran geuning, padahal didinya sabenerna leuwih manusiawi. Gedung-2 pencakar langit tina beton eta saha anu boga? Aya euweuh anu boga Urang Indonesia? Kamana kauntungan-2 duit hasilna pan paling ge haliber ka luar negeri. Bangsa urang ngan cileupeung weh paling banter ngan saukur jadi pagawe jadi kuli gaji mulai UMR 3 jt nepi ka 20jt meureun level manajer... Lamun pausahaan eta wani ngagaji 20jt berarti kabayang pan untungna eta pausahaan sabaraha, tah eta anu menikmati pisan teh saha?

Ayeuna rahayat leutik kadon hayoh diteken... Bayangkeun rahayat leutik mah dipajegna oge tina OMSET langsung jebred weh 1%. Ari pausahaan badag tina kauntungan bari jeung loba diropea/ diakalan tah!!!

Matakna bener ceuk Resi Guru Darmasiksa, "Cing Saha anu teu bisa ngajaga kabuyutan bakal hina", tah nyakitu meureun anu tadina urang boga tanah sorangan, ngolah sorangan, terus ngahasilkeun hayoh weh tah teu dijaga kadon dijarualan hayoh weh tah siga Jatigede keur nyieun bendungan raksasa keur kapentingan kapitalis nyaian industri-2 badag di cirebon, indramayu, jrrd oge ngahasilkeun listrik industri badag oge tah rahayat leutik kabuyutan cipaku anu baheula bisa hirup mandiri ngeunah dahar, ngeunah sare, jeung ngeunah nge-wungkul xixixi ayeuna dimiskinkeun ku pamarentah!!! Diusir ti kabuyutan nana.

Kamari Mamang kadatangan Urang Surabaya ngarana Pak De Han, manehna Agan Land Rover Club Surabaya beunghar pisan Lenloperna loba manehna, 30 urang gathering di Balong xixixi. Edun nya jauh-2 ti Surabaya ulin ka Balong Kabayan xixixi. Manehna nyarita ceunah bangsa urang teh sigana loba diajab ku Alloh SWT kulantaran nyakitu loba pisan jelema anu teu waleg tah jeung Alloh SWT pan lamun mere bencana teh teu pilih-2 ah jebred-jebred weh... Lamun loba jelema teu aleucreug terus nu balenerna cicing wae nya bencana na teu milihan kabeh weh keuna tinggali weh siga Tsunami Aceh, jegeeeer weh sabaraha ratus rebu jelema maraot. Apal meureun Sundaland tea Benua Sunda anu tilelep tea tah boa-2 eta teh ciciren hiji jaman diganti ku Alloh jelema-2na/ mahlukna di ganti tea. Pan siga grup manusa purba pithecantropus Stop tah teu lanjut manehna berevolusina. Nu aya hirup ayeuna manusa pan Homo Sapiens tea. Asana Wa Sastra dina presentasina GeoSunda nyebutkeun ngeunaan ieu kitu pon oge Darwins anu nyebutkeun aya mising link tea.

Maksud Mamang ulah nepika bangsa urang anu ayeuna masih keneh loba anu balener caricing wae ngantepkeun kondisi bangsa diancur-leburkeun siga kieu teh... Jelema rek dimiskinkeun antep weh siga Jatigede komo deui aya Kabuyutan situs-2 cagar budayana titinggal karuhun. Mikir ah keun wae da itu mah batur nu penting urang weh salamet sorangan. Ulah nepika nyakitu Alloh SWT mere bencana ka urang kabeh Jegeeeer weh tah misalna weh sakabeh gunung di Indonesia meledug da nyakitu pan karuhun weh mere FATWA "Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya" meureun ieu teh ujian ti Alloh SWT naha jelema anu bener teh aya keneh euweuh?

Eh geuning meureunan caricing wae... Padahal aya patok/ simbol aing tah di Cipaku teh aya Batu Tunggal anu nunjukeun eksistensi Aing. Geus euweuh nu malire geuning kalahka sibuk ku urusan sewang-2an... Ciiik ah ku aing dioyageun siah bumina... Ku aing dibere banjir... Longsor... Jrrd. Tuman ceunah... Geus loba ku aing ditunjukeun dina Qur'an ngeunaan Nagri Saba, Banjir Nuh, Al Fiil, pasukan Gajah anu rek ngarogahala Kabuyutan Ka'bah jeung sagala rupa tapi manusa teu daek ngadenge jeung teu daek paduli.

Yuuuu aaah rempug jukung sauyunan... Panceg dina galur ngajaga lembur... Salameteun Kabuyutan, Salametkeun Dunya (y). Save Kabuyutan, Save The World :).

Tong hilap klik like: http://facebook.com/savejatigede/

Ulah nepika urang cicing-2 wae barijeung justru sarua jeung nungguan bencana badag, pasca pajajaran diserang dirogahala Gunung Salak Meledug anu ngarogahala na teu bisa menikmati geuning, Sunda Kalapa direbut urang sunda diparaehan di Pelabuhan Kalapa anu jadi hub-na perdagangan urang sunda ka mancanagara nepi ka ayeuna jadi ngaran Jakarta pan eta kwalat tah Jakarta. Teu lila pan jeger weh tah Jakarta dijajah Walanda hehehe. Jadi nyakitu lah "Lemah Sagandu Diganggu Balai Sadunya".
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: Ahmad Dimyati <ahmaddimyati792 <at> yahoo.com>
Sender: urangsunda <at> yahoogroups.com
Date: Wed, 25 Dec 2013 14:28:26 +0700
To: urangsunda <at> yahoogroups.com<urangsunda <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: urangsunda <at> yahoogroups.com
Subject: Dina aspek tutuwuhan asli Re: [Urang Sunda] RE: Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang

 

Ari dina soal tutuwuhan mah, memang pabalatak conto pepelakan nu lain pituin urang tapi cocok dina taneuh jeung iklim nu aya di dieu. Sabagian di antarana lumayan jadi raja dunia siga kalapa sawit, karet, coklat, kopi, jeung enteh. Malah tiwu ge urang pernah jawarana. Sedengkeun nu asli nusantara mah umumna bubuahan tropik siga kadu, manggu, rambutan, dukuh, pisitan, cau, jeung huhian siga taleus, hui manis, ileus malah kurang dipirosea ti jaman kolonial nepi ka kiwari. Kakara taun 2000 pamarentah ngadegkeun Direktorat Jenderal Hortikultura nu tugasna kaasup ngurus bubuahan, sayuran, kekembangan, jeung pepelakan bahan piubareun. Kitu ge bari kurang dirojong ku dana nu cukup. Kakara taun 2010 katompernakeun diresmikeun undang-undang Hortikultura.
Matak sim kuring rek ngusulkeun supaya Jatigede teu dikeueum pinuh, cukup nepi ka sahandapeun situs nu paling handap, nyaeta situs Ciung Wanara nu luhurna 220 m saluhureun beungeut cai laut. Cai nu katampung teu kudu dipake keur irigasi pare sawah konvensional, cukup sawarehna keur pare sistim SRI nu ditumpang-gilirkeun jeung sayuran atawa buah sausum (melon, samangka) sarta sawarehna keur buah taunan siga buah gedong, sawo, salak, jeung cau. Bendungan nu ngajegir siga sempalan tembok besar Cina bisa jadi monumen kesadaran lingkungan, budaya jeung spiritualitas nu sakalian jeung situs-situsna alus pikeun obyek wisata pendidikan keur masyarakat. Insyaalloh, biaya nu geus kaluar baris kagantian leuwih gancang.
Sok ah geura rojong gerakan kang Kaby dina ngangkat ieu usulan ka pamarentah. Pangrojong ti para inohong Sunda nu sohor jeung nu nyumput keneh kacida diperlukeunana.
Sim kuring siap ngadukung tina sisi konsep pertanianana.

Baktos,

Ahmad Dimyati

Sent from my iPad

On 24 Des 2013, at 15.55, "mj" <jamal <at> itenas.ac.id> wrote:

 

 

Sacara kasajarahan cap cenah, loba hal nu siga nu urang padahal budahal jieunan deungeun atawa estuning kapangaruhan deungeun, nya batur nu datang ka urang.

 

Cenah hiji mangsa aya laksamana londo nganjang ka karaton solo. Barang si laksamana van den baskom (sebut we kitu ngarana) balik, sultan atawa raja gura-giru nyalukan tukang ngaput pagawe karaton

“silaing kudu pangnyieunkeun baju pikeun dewek siga baju si laksamana londo eta.”

 

Teu aneh mun dina acara adat karaton, katenjo tangtara karaton maka papakean tentara model eropa jaman bedil dorlok atawa nu mesiuna bubuk keneh tea. Warisan jaman perang make tombak panah siga dina film braveheart. Gambaran budaya papakean tentara eropa. Jentre oge dipake ku urang baheula.

 

Siga kapal latih Dewa Ruci, make layar kitu siga beunang karuhun urang nu pelaut tea. Sihoreng buatan jerman.

 

Atuh sampeu oge nu siga enya tradisi urang, gening lain pituin, tapi dibawa londo ka urang. Siga enteh kopi jsb. hahaha

 

 

 

From: urangsunda <at> yahoogroups.com [mailto:urangsunda <at> yahoogroups.com] On Behalf Of mang kaby
Sent: Tuesday, December 24, 2013 1:34 PM
To: UrangSunda
Subject: Re: [Urang Sunda] RE: Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang

 Hahahaha sigana kitu Bah, curigana pedah Sumedang geus kapangaruhan ku Cirebon jeung Jawer jadi weh nyieun kareta kancana xixixi.

Ceuk Mamang mah budaya feodal kitu mah ulah dipaliara atuh nya hayooooh weh eta dieuwah-2 weh budaya karaton jrrd. Mani harayang sigana teh make mahkota terus diiring-iringkeun ku balarea siga raja tea... Padahal mun rek di eksplor mah budaya kabuyutan ala kampung buhun leuwih egaliter jeung leuwih merakyat hehehe.

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

Date: 23 Dec 2013 21:39:00 -0800

Subject: [Urang Sunda] RE: Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang

 

 

Mang Kaby, lamun teu salah mah kareta-kareta "kencana" nu aya di karaton-karaton di Pulo Jawa sabenerna mah ti urang walanda (duka  meuli, duka mere). Kareta Naga Paksi oge lamun teu salah mah "buatan" walanda oge, jadi lain warisan ti Pajajaran. Nu ngarekontruksi kareta Naga Paks,i urang Cirebon, sabab di karaton cirebon aya oge kareta nu rada-rada ngaharib-harib (tangtu we sarua meunang walanda .......).

 

Meureun ketang .....

 

 


__._,_.___

Attachment(s) from mang kaby

1 of 1 Photo(s)http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 24 Dec 04:53 2013
Picon

Warisan Pajajaran ka Sumedang Larang [1 Attachment]

<*>[Attachment(s) from mang kaby included below]

Dina warta PR ieu aya tulisan ceunah Museum Geusan Ulun rek ditata, aya anu jadi pertanyaan Mamang euy, naha
bener kitu eta warisan pajajaran ka sumedang larang teh mangrupakeun benda-2 anu teu penting saperti
karena naga paksi hehehe. Geus kitu ditulis deuih ceunah eta kareta aslina tinggal rodana wungkul wkkk.
Terus dijieun replika-na hehehe. 

Kunaon jadi pertanyaan kieu logikana... Pan Pajajaran ngawaris Sumedang Larang teh dina kaayaan darurat
disebutkeun oge dina koran keur diserang ku banten, tah secara logika pasti pajajaran ngirimkeun
warisan teh anu penting-2 lin? Jeung pasti rerencepan keur diserang pan, jadi asa teu mungkin kitu
ngagurudug mamawa kareta / dokar xixixi. Lamun mahkota asa asup akal da hampang, tapi deuih mencurigakan
oge sigana henteu oge meureun xixixi. 

Ceuk Mamang anu diwariskeun teh anu dikirim bareng jeung 4 Panglima-na nyaeta Sasaka Domas, 800 Kabuyutan
Tanah Suci anu wajib dijaga ku Sumedang Larang :). Matakna dina buku sajarah bogor karya Saleh
Danasasmita urang sumedang dituliskeun sangeus pajajaran burak, tah sumedang larang ngirimkeun
pasukan keur ngamankeun jeung ngecek kondisi kabuyutan-2 disakulibeng Tatar Sunda anu dirarusak ku
Pasukan Banten, ceuk buku si Kang Herwig salah sahiji anu dirusak nya eta Arca Purwakalih anu ditigas
beuheungna. Tah pasukan Sumedang miang ngamankeun kabuyutan jeung ngarebut deui wilayah ti Pasukan
Banten. 

Hal ieu sajalan oge jeung Ajaran di Cipaku ngeunaan Elmu Kasumedangan anu eusina nya eta ngamanahkeun 33
Nusa, Bangawan Sawidak Lima oge nya eta pan Sasaka Domas tea alias 800 Kabuyutan Sunda :). 

Matakna Kabuyutan Lemah Sagandu Situs Cipeueut Cipaku nepika ayeuna masih ngadeg tur lengkep
konfigurasina soalna pan kerajaan Sunda terakhir Sumedang Larang tea, walopun geus Islam tapi
maranehna teu wanieun ngauksak da warisan karuhunna. Ngan teuing tah sikap Gegeden Sumedang Larang
ayeuna kumaha, anak-anak jeung incuna Pangeran Kornel jeung tuturunan Geusan Ulun naha masih amanah
dina ngajaga lemah sagandu atawa henteu? Curigana geus poho kana purwadaksina euy xixixi makana
Sumedang mejus wae, da nyakitu kwalat hehehe. 

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

<*>Attachment(s) from mang kaby:

<*> 1 of 1 Photo(s)
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/attachments/folder/1911820299/item/list 
 <*> IMG-20131224-14215.jpg

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

mang kaby | 23 Dec 23:39 2013
Picon

Re: Design Hotel ProdeoHahaha cucok rowo Kang xixixi... Bagus juga euy dibikin kayak aquarium udah gitu kan SD suka bikin acara kunjungan wisata nah sedari kecil kelas 3 SD diajak berkunjung melihat nasib para koruptor di penjara aquarium, KPK harus punya program pencegahan nih xixixi. Kan mengobati lebih susah dari mencegah. Jadi epektip pisan kalo anak-2 SD mulai dikenalkan dgn dampak korupsi ya begonoh jadinya xixixi.

Jadi anak-2 sudah sedari kecil sudah diberikan contoh bahwa kalo korupsi maling uang rakyat begitu nasibnya dikurung dalam aquarium, terus bajunya pake belang-2 hitam putih tea terus kakinya diiket rante dikasi bola besi segede gaban hahaha siga kartun pisan nya xixixi. Nah dijamin sudah pasti kalau sudah besar nanti anak-2 itu pasti moal KABAWA KU SAKABA-KABA xixixi.

Koruptor sekarang belum punya rasa malu Kang, malah bangga euy mereka teh jeung loba gaya... Dasar berekekekek hehehe.
nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com
From: "Bagus T. Nugroho" <bagus_tnugroho <at> yahoo.co.id>
Sender: Senyum-ITB <at> yahoogroups.com
Date: Tue, 24 Dec 2013 05:05:21 +0800 (SGT)
To: Senyum-ITB <at> yahoogroups.com<Senyum-ITB <at> yahoogroups.com>; sinergi-ia-itb <at> yahoogroups.com<sinergi-ia-itb <at> yahoogroups.com>
ReplyTo: Senyum-ITB <at> yahoogroups.com
Subject: [Senyum-ITB] Design Hotel Prodeo

 

Gema Perang Terhadap Korupsi memang Membahana di seantero Nusantara...
tetapi rupanya itu bukan Perang yang mudah...
Musuh menggunakan Taktik Gerilya..Menyusup kemana-mana, menjadi komandan-komandan di Teritorial, masuk ke lobby pembuat Undang-undang, menyebarkan virus "kabawa sakaba-kaba" ..
Wacana hukuman mulai dari upaya Pemiskinan hingga hukuman mati, kemudian potong jari tangan hingga gantung di Monas sempat disuarakan sebagai bentuk KEGERAMAN warga...
Sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi dalam Perang tersebut dari masyarakat berbasis Teknologi Rekayasa...terbetik Ide yang lebih sederhana namun diprediksi bakal ampuh untuk menangkal menyebarnya Virus "KSK" atau Kabawa Sakaba Kaba terutama dikalangan generasi Penerus...
Idenya adalah Mendesign Penjara...
Patron Penjara gaya Klasik adalah Jeruji Besi dengan Gembok Besar...kita ubah menjadi Ruang Kaca 70 % - 90 % transparan...
Untuk selanjutnya..tentang Konstruksi, Tata Letak, Artistik dan lain-lain silakan para Insinyur SI, AR, PL untuk berekspresi...
Yang Penting "Wahana" itu akan dibuka dan dikunjungi oleh UMUM terutama anak sekolah mulai dari TK (taman Kanak-kanak) hingga Taruna dan Remaja...
Selamat berekspresi..

Salam,
Bagus T. Nugroho
FT-80__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
mang kaby | 23 Dec 13:27 2013
Picon

Selamat Natal & Liburan, Bogor Tempat Liburan Tentara Nazi Jerman [3 Attachments]

<*>[Attachment(s) from mang kaby included below]

Keberadaan para tentara Nazi Jerman Kriegsmarine di Jakarta, sebenernya juga memiliki hubungan sangat
erat sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Barat. Apalagi, Nazi Jerman memiliki
kesamaan dengan para pejuang Kemerdekaan Indonesia, bermusuhan dengan Sekutu dan Belanda.

Terlampir foto di koran PR, pemakaman 10 awak kapal selam dan tentara laut Nazi Jerman Kriegsmarine di Desa
Sukaresmi, Kec. Megamendung, Kab. Bogor. Lokasi ini menjadi saksi, kehadiran pasukan Kriegsmarine di
Jawa Barat selama Perang Dunia II pada tahun 1943 - 1945. Bogor dan Sukabumi konon dari dahulu jadi tempat
liburan Tentara Laut Nazi Jerman Kriegsmarine.

Nah berhubung sebentar lagi liburan Natal dan Tahun Baru kalau rekan-rekan semuanya bingung ingin
berlibur kemana bisa mengunjungi Bogor ada banyak tempat wisata yang asik-2 n' seru pastinya :). Nah
kalau ke Bogor jangan lupa mampir ke Balong Mamang hehehe bisa berendem di kolam pemandian alami tanpa
kaporit, mancing seru-2an buat update profil Pesbuk xixixi, terapi ikan alami yg dijamin bikin ketawa
ngakak, n' relaksasi di saung sambil menikmati sepoy-2 udara di kaki gunung salak :). Balong Kabayan
tidak menawarkan kemewahan hanya fasilitas sederhana, apa adanya dan jauh dari kata sempurna tapi
semoga bisa memberikan keceriaan dan kegembiraan bagi keluarga yg dapat menikmatinya :).  
Mamang beserta keluarga mengucapkan Selamat Merayakan Natal untuk rekan-2 Umat Nasrani dan selamat
menikmati liburan bersama keluarga untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan
barokah dari Alloh SWT. 

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

<*>Attachment(s) from mang kaby:

<*> 3 of 3 Photo(s)
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/attachments/folder/535988164/item/list 
 <*> IMG-20131223-14206.jpg
 <*> IMG-20131223-14207.jpg
 <*> balong_kabayan.jpg

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

mang kaby | 23 Dec 13:06 2013
Picon

PLTA Saguling Terancam <at> PikiranRakyat [1 Attachment]

<*>[Attachment(s) from mang kaby included below]

Tingginya laju sedimentasi dan pencemaran di Sungai Citarum membuat umur Waduk Pembangkit Listrik
Tenaga Air Saguling berkurang 15 tahun. Dari desain awal pembangunan 1979 - 1980, umur waduk mencapai 50
tahun. Kini, umur PLTA Saguling diperkirakan hanya 35 tahun.

Terlampir juga berita Jatigede di PR sayang masih membahas seputar ganti rugi :( padahal ada issue yang
jauh lebih penting sebenernya yaitu keberadaan Situs-2 Cagar Budaya n' Spiritual yang merupakan
bagaian dari rangkaian 800 tanah suci/ Sasaka Domas di Tatar Sunda yaitu Situs Cipeueut Lemah Sagandu
Kabuyutan Cipaku dimana disana terdapat simbol monotheismeu nusantara purba yg sudah ada sejak jaman
pra sejarah jauh lebih tua dari Situs Gunung Padang. 

Situs Cipeueut dikenal juga Panitisan Urang Cipaku begitu juga Kanekes Banten memiliki teori yang mirip
tentang penciptaan alam semesta jauh sebelum para ahli fisika menemukan BigBangTheory, yaitu mereka
menyampaikan bahwa penciptaan alam semesta itu ibarat proses penyadapan gula aren dimana dari yang
tadinya suwung/ hampa/ kosong/ tidak ada menjadi ada melalui cara tangkai dahan dipotong kemudian
dipukul-2 lalu kemudian menetes air niranya, setelah seharian dikumpulkan lalu diambil dan diproses
dengan cara dipanaskan dalam kuali, nira tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena bisa basi, lalu
setelah dipanaskan sambil di aduk sampai kondisi tertentu tidak boleh terlalu panas dan lama juga karena
bisa gosong setelah itu kemudian dicetak menggunakan batok kelapa atau batang bambu didiamkan s
 emalam maka mengeraslah itu gula aren jadilah gula sagandu oleh karenanya Kabuyutan Cipaku/ Situs
Cipeueut disebut Lemah Sagandu karena para kasepuhan percaya proses penciptaan alam semesta dimulai
darisana dari awalnya suwung / ghaib melalui kekuasaan-Nya maka jadilah alam semesta ini.

Proses penciptaan gula aren biasanya memerlukan waktu dua hari, hal itu sejalan dgn konsep penciptaan
dalam Al Qur'an yang disampaikan bahwa Alloh SWT menciptakan alam semesta ini dalam dua hari. Wallohualam.

Komunitas Kabuyutan adalah komunitas independent yang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam,
lingkungan, budaya, sosial, dan spiritualitas bangsa Indonesia di atas kepentingan apapun. Oleh
karenanya kami mengusulkan kepada pemerintah agar tidak menenggelamkan dan tidak merusak Situs
Cipeueut Lemah Sagandu Kabuyutan Cipaku bahkan pemerintah seharusnya merevitalisasi Kabuyutan
Cipaku menjadi Pusat Pendidikan Moral dan Spiritual yang menjadi basis untuk memulai Repolusi Keuyeup
Bodas diseluruh Indonesia, membentuk manusia Indonesia yang Beragama, Berbudaya, Berpendidikan ~
Nyantri, Nyunda, Nyakola (Agamanya apa silahkan karena tidak ada satupun Agama di dunia ini yg
mengajarkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi). 

Jatigede ex bendungan yg tidak jadi digenangi bisa menjadi monument bersejarah pembangunan berwawasan
lingkungan yg menghargai kearifan lokal, bisa menjadi Pusat Pendidikan Moral n' Spiritual yang
digratiskan kepada seluruh rakyat Indonesia dipilih melalui metoda yang fair, bersih, tanpa ada KKN dan
tanpa ada biaya sekalipun dengan tujuan membentuk manusia/ SDM yang JAWARA yaitu Cageur, Bageur, Bener,
Singer, Pinter, Teger, Tanjeur, & Wanter :). Pendidikan bisa dimulai dari tingkat SMP, SMA, dan S1 - S3,
gratis-tiiiis menurut Mamang biaya pembuatannya tidak membutuhkan dana lebih dari 1.5 Trilyun, jauh
lebih murah dari itu karena semuanya terjaga integritasnya tidak boleh KKN!!! Bank Mutiara Ex Century
aja mau ditambahin modal yg sudah jelas-2 menciderai hati masyarakat nilainya 1.5 Trilyu
 n!!! Pemerintah enak saja mengeluarkan uang 1.5T untuk orang kaya sementara masyarakat di bawah yaitu
masyarakat Kabuyutan Cipaku terancam kehilangan Kabuyutannya yang Subur, Makmur, Gemah Ripah Repeh
Rapih dan terancam menjadi masyarakat miskin karena kehilangan rumah/ HOME, sawah yang subur, tatanan
sosial budaya bernilai luhur, dan hutan serta kampung buhun peninggalan leluhur!!! 

Pun sapun kaluluhuran, "urung-urung sangkuriang, cimanuk burung dibendung, cai banyu pada lunga mulia
badan sampurna".

Cicingkeun . Pageuhkeun . Kukuhkeun!!!

nuhuuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

<*>Attachment(s) from mang kaby:

<*> 1 of 1 Photo(s)
http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/attachments/folder/1221405986/item/list 
 <*> IMG-20131223-14205.jpg

------------------------------------

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/

[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Yahoo Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/

<*> Your email settings:
  Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
  http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/join
  (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
  Baraya_Sunda-digest <at> yahoogroups.com 
  Baraya_Sunda-fullfeatured <at> yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
  Baraya_Sunda-unsubscribe <at> yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo Groups is subject to:
  http://info.yahoo.com/legal/us/yahoo/utos/terms/

mang kaby | 23 Dec 05:21 2013
Picon

RE: Revolusi Keuyeup Apu (Keuyeup Bodas) [4 Attachments]

[Attachment(s) from mang kaby included below]

Hatur nuhuns Kang AD & Kang Zai,

Nah leres itu pisan maksud Mamang dengan Revolusi Keuyeup Bodas atau Repolusi Keuyeup Apu, di kampung Cipaku ada yang nyebut keuyeup apu ada yang nyebut keuyeup bodas artinya sama yaitu kepiting putih. Apu disini bukan abu- abu tapi Apu itu kapur biasanya dikampung mah suka dipakai untuk mengecat/ mengawetkan dinding bilik bamboo sehingga awet dan berwarna putih jadinya.

 

Mitos Keuyeup Bodas sudah dituliskan dalam Jurnal Sosioteknologi FSRD ITB Edisi 20 tahun 2010 oleh Teh Yeni Mulyani Supriatin Jurnal-nya terlampir jurnal lengkapnya dan terlampir juga foto keuyeup bodas yang dipunggungnya sekilas mirip tulisan lapadz Alloh yang sempat Mamang lihat dan foto.

 

Betul sekali Keuyeup Bodas adalah representasi dari sesuatu yang kecil, bersahaja, sederhana, namun yang kecil, bersahaja, dan sederhana itu juga ternyata memiliki kemampuan melubangi pematang sawah ataupun dinding kolam sehingga kolam menjadi bocor. Sepakat dengan Kang AD bahwa yang sederhana pun bisa bermakna tergantung dari ihtiar kita.

 

Terlampir juga konsep Mamang tentang revitalisasi Kabuyutan, banyak yang takut bahwa upaya merevitalisasi Kabuyutan ini seolah ingin mendirikan lagi kerajaan Sunda padahal bukan itu maksudnya, Kabuyutan itu bukan itu secara mikro adalah rumah kita sendiri beserta segala tangible dan intangible aspek didalamnya (home ya bukan house, there is no place like home tea apanan). Home is built not bought hehehe. Dalam Scope agak luas Kabuyutan itu adalah Kampung dimana didalamnya ada tanah, air, bangunan, manusia, mahluk hidup lainnya, dan tatanan sosial, budaya spiritual masyarakatnya termasuk juga nilai- nilai / norma-2 yang ada. Dalam scope yang lebih luas lagi Kabuyutan adalah Tanah Air Indonesia Tercinta. Mengapa Leluhur Sunda dulu mengamanahkan dalam Amanah Buyut, Nusa 33, Bangawan Sawidak lima dan Pancer Salawe Nagara itulah Sasaka Domas ~ 800 tanah suci/ kabuyutan (1 pusat + 32 x 25= 800), yang 800 itu satu dalam ikatan Sunda yang artinya adalah terang benderang/ cahaya. Bangawan Sawidak Lima itu 65 sungai adalah 1 pusat dan 32 x2 sungai yang mengapit kabuyutan/ nusantara, kenapa sungai itu penting kan bisa dilihat sekarang banjir dimana- mana itu akibat daerah aliran sungai yang tidak terawat.

 

Kenapa kita penting menjaga Kabuyutan sesuai amanah resi Guru Darmasiksa, barangsiapa pemimpin yang tidak bisa menjaga Kabuyutan maka lebih hina dari kulit lasung/ musang yang dibuang ketempat sampah, leluhur itu cerdas sekali dan betul sekali apabila kita tidak bisa menjaga rumah tinggal kita, kampung kita, dan Negara kita ya tentunya kita akan benar- benar terhina. Sudah terbukti sekarang betapa moral bangsa kita ambruk karena ya kita tidak bisa menjaga Kabuyutan dari mulai Mikro sampai ke Makro-nya, sampai ada istilah pelesetan Trias Politika pun menjadi Trias Corruptica, inalillahi wa ina ilaihi rojiun. Negara-2 / pemimpin- 2 yang bisa menjaga kabuyutannya kelihatan sekarang Negara-nya maju dan mereka bisa berbangga hati menjadi Negara yang disegani oleh seluruh masyarakat dunia.

 

Nah dari mana titik awal untuk melakukan perubahan fundamental di Negara Indonesia yang saat ini Corruption Perception Index-nya jeblok, score 3 dari 10 yang terbersih satu- satunya solusi adalah dari PENDIDIKAN baik formal di sekolah maupun informal di lingkungan keluarga sendiri. Dari sisi keluarga sendiri mari kita lebih peduli kepada anak- anak kita agar menjadi anak yang soleh, beragama, berbudaya, dan berpendidikan. Di Sekolah dan Perguruan Tinggi kembalikan lagi pendidikan sebagai KABUYUTAN ~ TEMPAT SUCI dan menjaga kesuciannya bukan lagi Sarana Kapitalistis yang hanya mengedepankan Bisnis untuk mencari keuntungan sebesar- besarnya. Pendidikan yang sesuai fitrahnya seharusnya bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga yang paling penting memiliki mental jawara yaitu moral & spiritualnya yang ajiiiib. Dengan system pendidikan saat ini yang MAHAL sudah dipastikan sangat sulit untuk kembali ke hakekat/ fitrahnya pendidikan tersebut. Oleh karenanya perlu adanya Revolusi dan revolusi itu bukan berarti berdarah- darah dan tembak-2an senjata melainkan Revolusi Moral, Budaya, dan Spiritual Bangsa ini yaitu kembali menjadi KEUYEUP BODAS, putih bersih kembali ke kesucian. Agar masyarakat ada rasa malu lagi untuk mencuri atau mengambil yang bukan yang hak-nya, malu lagi berbohong, malu untuk merugikan orang lain, dlsb.

 

Hari Sabtu kemarin Mamang memiliki pengalaman spiritual yang ajib… harusnya Mamang Sabtu kemarin kemping asoy bareng Land Rover Club Bandung yang merayakan Ulang Tahun ke- 20 di Gunung Puntang sudah pesen kaos + daftar tempat, apa daya hari Sabtu siang ada anak- anak SD Palasari yang main ke Balong dan minggu-nya ada family gathering & pengajian jadi batal deh. Nah hari Sabtu Mamang belanja di Pasar Bogor bersama istri karena sudah siang maka nyobain makan mie ayam karena banyak barang belanjaan jadi ditaro saja di meja tukang mie ayam, pas beres lupa deh satu keresek besar isinya ban + kaca mata renang pesenan buat anak- anak xixixi maklum factor usia, walopun Mamang baru minggu lalu switsepentinan tapi kenyataan ngak bisa dibohongin mulai penyakit lupa datang xixixi. Sampe di rumah baru ngeuh ada satu kantong keresek yang tertinggal, langsung Mamang kembali lagi ke Tukang Mie Ayam dan Alhamdulillah ternyata masih ada orang yang jujur Tukang Mie Ayam pas Mamang datang langsung senyum, “aya nu tinggaleun nya A”, sambil dia ngambil dari gerobaknya kantong keresek yang ketinggalan itu, dia bilang disimpan soalnya takut yang punya nyariin. Mamang mengucapkan terima kasih sebelum pulang dan hati ini makin optimis ternyata di level masyarakat bawah masih banyak orang- orang yang baik hati, tidak mau mengambil yang bukan haknya. Padahal kalau dia tidak jujur bisa saja bilang tidak tahu secara di Pasar Crowded Banget. Tapi hari itu dia telah berlaku jujur dan itu juga mengajarkan Mamang untuk berlaku hal yang sama :).

 

Yuuuu aaah kita melakukan repolusi keuyeup bodas dimulai dari diri sendiri, dimulai hal yang kecil, dan dimulai sekarang juga :).

 

nuhuuuns,

mang asep kabayan

www.dkabayan.com

 

From: kabuyutan <at> yahoogroups.com On Behalf Of Zaini Mohammad

Assalāmu'alaykum.. 

 

Sae pisan Kang AD. Muhun leres tiasa sapertos kitu maksadna mah. Mugi urang tiasa janten keuyeup-keuyeup nu ucap, laku, sareng langkahna aya teras dina tangtayungan Allōh Swt, āmīn.

Hormat simabdi,

Zai


On 2013/12/23, at 11:32, Ahmad Dimyati wrote:

 

Kang Kaby dan para saderek lainnya;

Beberapa kali kang Kaby menyebut istilah Revolusi Keuyeup Apu atau dalam kata lainnya Revolusi Keuyeup Bodas. Sebagai urang Sunda pituin, saya terus terang belum memperoleh pelajaran formal maupun informal tentang makna keuyeup apu atau keuyeup bodas untuk konteks revolusi moral spiritual ini. Tambelar meureun!

Namun saya mendapat inspirasi bahwa simbol ini memiliki kemiripan atau keserupaan semangat dengan ungkapan "titik di bawah huruf Ba" yang konon diungkap oleh khalifah Ali bin Abi Thalib KW ketika menambahkan ungkapan di atas terhadap ungkapan hadits bahwa: "Seluruh kandungan ilmu pengetahuan dirangkum dalam empat kitab besar. Rangkuman empat kitab besar dirangkum di dalam Al Quran, kandungan Al Quran dirangkum di dalam Al Fatihah, kandungan Al Fatihah dirangkum dalam Basmalah, dan kandungan Basmalah dirangkum di dalam huruf Ba". Sayyidina Ali menambahkan "Dan aku titik di bawah huruf Ba". 

 

Sepintas ungkapan ini mengandung pengakuan akan kerendahan hati Ali yang mengibaratkan dirinya hanya sebuah titik, benda terkecil yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun ungkapan tersebut juga mengandung arti betapa pentingnya Ali dalam penguasaaan ilmu Al Quran, dan dengan demikian juga ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Karena setelah inovasi penulisan huruf Al Quran dengan penambahan syakal (fathah, kasrah, dlammah, sukun), simbol hamzah dan titik, maka titik di bawah huruf Ba menentukan identitas huruf Ba tersebut dan membedakannya dari huruf ta, tsa, ya, nun serta alif dan hamzah pada kasus gramatik tertentu, yang selama periode sebelumnya ditulis sama.

 

Teori sains modern mengakui pentingnya sebuah titik ketika dia merupakan hasil kompresi keseluruhan massa cikal bakal alam semesta yang menjadi penyebab bagi terjadinya ledakan besar (Big Bang) yang merupakan awal dari penciptaan alam semesta yang maha luas ini.

 

Keuyeup atau kepiting sawah juga barangkali merupakan simbol kekecilan, kesahajaan, ketidakberdayaan, tapi memiliki kelebihan dapat menggerogoti galengan dan tambak, melubanginya hingga terjadi kebocoran. Para karuhun tidak menggunakan pengibaratan ke sebuah titik, karena dari segi ilmu pengetahuan waktu itu mungkin simbol spektakular seperti itu belum dapat dipahami oleh masyarakat waktu itu. Namun tema intinya sama: jangan meremehkan yang kecil, yang tampak tidak berarti. Karena mungkin di dalam yang kecil itu ada kekuatan yang besar dan dahsyat.

 

Akhirnya, sebagai keuyeup apu yang tidak berarti itu, apa langkah kita untuk menjadikannya sesuatu yang bermakna besar? Memang tidak sekecil titik yang dapat meledak menjadi isi seluruh semesta ini, tetapi keuyeup yang kecil dan tidak berarti itu juga berpotensi memiliki makna besar. Dibesarkan oleh upaya si keuyeup itu sendiri. Tidak perlu menggerogoti galengan apalagi bendungan sebesar Jatigede, tetapi menjadikannya sesuatu yang bermakna menyejahterkan masyarakat bukan menyengsarakannya. Membesarkan budaya dan spiritualitas masyarakat bukan mengkerdilkannya demi pencapaian material yang semuanya pasti akan hilang seperti debu yang beterbangan.

 

Nyanggakeun.

 

Salam baktos;

 

AD

 

 __._,_.___

Attachment(s) from mang kaby

3 of 3 Photo(s)

Mang Kabayan | 20 Dec 22:25 2013
Picon

Fwd: Sisi Gelap ReformasiTulisan sae pisan, bagus untuk direnungkan :). Islam itu indah dan baik untuk semesta alam, semoga bisa kembali ke hakekatnya Islam yg rahmatan lil alamin.

nuhuuuns,
mang kabayan
www.udarider.com

---------- Forwarded message ----------
From: <legowo <at> aol.com>
Date: Dec 20, 2013 2:14 PM
Subject: [Senyum-ITB] Sisi Gelap Reformasi [1 Attachment]
To: <tambangitb70-79 <at> yahoogroups.com>, <jaring <at> bhaktiganesha.or.id>, <itb1973 <at> yahoogroups.com>, <senyum-itb <at> yahoogroups.com>

 
[Attachment(s) from legowo <at> aol.com included below]


Paper bagus dari Sidney Jones tadi malam di Paramadina.
Salam, Legowo (TA-73)

Disampaikan sebagai Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) di Aula Nurcholish Madjid, Kampus Universitas Paramadina, Jakarta, 19 Desember 2013.
Nurcholish Madjid bekerja sepanjang hidupnya untuk mempromosikan kerukunan beragama.  Beliau memandang Islam sebagai agama terbuka untuk perubahan dan pembaharuan melalui pendekatan yang inklusif di mana kesamaan antara agama dipandang lebih penting daripada perbedaan. Ketika saya melihat perdebatan-perdebatan yang terjadi hari ini, saya menyadari betapa kita kekurangan orang seperti Cak Nur atau Gus Dur yang memperjuangkan toleransi dengan komitmen yang dalam. Tapi saya pikir kita semua harus berterima kasih kepada Paramadina yang aktif melakukan penelitian serta menyediakan tempat untuk diskusi untuk menghormati warisan Cak Nur dan menjaga gagasan Islam yang inklusif bisa tetap hidup diantara kita.
Ide untuk kuliah ini datang dalam perjalanan penelitian saya tentang terorisme, ketika saya mulai menemukan lebih banyak kasus para pemuda yang awalnya aktif terlibat dalam kampanye anti-maksiat kemudian beralih ke bentuk yang lebih ekstrem, yaitu aksi-aksi kekerasan. Mereka memulainya dengan menggunakan tongkat dan batu atas nama menjaga moralitas umat serta menjaga Islam dari hal-hal yang diangap menyimpang, namun belakangan mereka mencoba menggunakan bom.
Contohnya apa yang terjadi di Cirebon, di mana sebagian orang yang membantu merencanakan pemboman Masjid adz-Dzikir awalnya adalah anggota dari dua kelompok masyarakat madani garis-keras terkemuka: Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) dan Gerakan Anti Pemurtadan & Aliran Sesat (GAPAS). Keduanya dipimpin seorang ulama yang juga pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) setempat dan mengajar di STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Cirebon. Kedua kelompok ini bertanggungjawab atas serangkaian aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas dan tempat-tempat maksiat. Mereka menutup sebuah stasiun televisi Kristen pada tahun 2008, menutup secara paksa beberapa balai pertemuan Protestan, bekerja sama dengan polisi untuk melarang sekte “Surga Eden” pada awal 2010, menyerang kampung Ahmadiyah di Manis Lor, dan kemudian – pada tahun yang sama – serangkaian serangan terhadap karaoke serta supermarket yang yang menjual bir.
Bagi saya, yang mengejutkan tak hanya soal menyeberangnya beberapa anggota GAPAS atau FUI ke kelompok teroris, tetapi juga bahwa kegiatan anti-minoritas mereka telah dipromosikan oleh seorang dosen di lembaga pendidikan negara, dan dalam beberapa kasus serangan anti-maksiat mereka bisa bekerjasama dengan polisi setempat. Kita sulit mengerti perkembangan masyarakat madani (civil society) yang intoleran tanpa memahami dukungan aktif terhadap organisasi-organisasi ini dari orang-orang yang berkuasa.
Malam ini saya ingin mengeksplorasi berbagai tantangan bagi Indonesia yang datang dari masyarakat madani macam ini. Bagaimana masyarakat demokratis mengatasi kelompok yang secara fundamental sangat anti-demokrasi? Banyak negara demokrasi di Barat mengandalkan UU anti-penyebaran kebencian serta meningkatkan hukuman untuk kejahatan yang dimotivasi oleh kebencian atas agama serta ras tertentu, sambil mengakui bahwa demokrasi harus menyediakan ruang bagi organisasi yang mempromosikan pandangan eksklusif.
Di Indonesia, masalahnya jauh lebih kompleks, tapi solusinya setidaknya harus dimulai dari penolakan kekerasan. Pemimpin di tingkat nasional hingga lokal harus berkomitmen menegakkan hukum terhadap berbagai aksi penghasutan, vandalisme serta penyerangan. Mereka juga perlu memastikan bahwa yang berada di sekitarnya – para menteri, kepala dinas, penasihat dan staf – juga punya komitmen yang sama. Tak ada gunanya bagi Presiden untuk meminta warga agar menghormati keragaman ketika beberapa menterinya sendiri mengirim pesan yang sebaliknya. 
......................................... dst ................................. (lihat lampiran)__._,_.___


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Gmane