Ki Hasan | 1 Oct 01:55 2011
Picon

PBKS - Nu Panggih di LiberiaNu Panggih di Liberia
ku : Nyi Roro
 
(Mangle No.2341, hal. 22-23. Kaping terbit:  29 September-5 Oktober 2011)
 
Geus meh dalapan bulan kuring ditugaskeun ku PBB di nagara Liberia. Salila eta, kuring saimah jeung Mr. Steve Rungsington, tangtara Amerika. Diaranan kitu soteh, pedah jelemana rungsingan pisan. "Mamang", ku kuring sok disebut kitu, da manehna leuwih kolot tujuh taun ti kuring. Kuduna mah leuwih koloteun tapi kalakuanana siga budak kamari sore, euweuh teuing araheunana, pikasebeleun kabeh.
 
Nu pangna nyaeta sok ngageungeureuhkeun batur, mun dina panyakit tea mah geus stadium akut. Ningali batur make baju dines atawa rek masamoan kurang alus keur tetempoan manehna, digeunggeureuhkeun. Ningali batur barang asakan, mun teu cop jeung letah manehna langsung cuh cih ngageunggeureuhkeun. Barang daharna siga hayam, uprat-apret di mana karep. Geus puguh ari beberes mah, jauh pisan ka daek, eusi imah jadi awut-awutan siga kandang bagong.
 
Panyakit hiji deui nu karandapan Mr. Rungsington nyaeta tara daek gaul jeung batur. Boa-boa di nagara asalna ge manehna teu boga batur nya?  Sok we geura, sakitu geus lila saimah jeung manehna, ih sugan daek mumuluk atawa dahar peuting babarengan, baroraah teuing!
 
Sumpah kuring mah! nyaan, daek medu! Keuheul pisan basa ningali manehna ngajungjungkeun wadah sambel nu ngahaja dijieun sina loba tarasina. Katingali irungna nu ngadungkuk jaba liangna molongo sagede guha Jepang,  ngambeuan eta wadah bari enyur-enyuran. Tarangna nu geus ngariut tilu gurat jadi nambahan sababaraha gurat, katingali beuki pajurawet"Oh, thank you.. this is too strong for me.."  ceuk eta mangkeluk tuluy neundeun wadah bari ngaleos teu permios.
 
Kuring ge teu ngabibisani mun manehna teu beukieun kana kadaharan kuring (pasakan Indonesia), tapi cik tong kitu-kitu teuing atuh! beungeut pikacuaeun beuki we siga si Blekih keur ngambeuan "kueh" nu meujeuhna haneut karek purucut tina bujur munding. Mun teu inget keur mawa ngaran bangsa jeung nagara, sakapeung mah mani sok hayang nalapung balik ka Amerika!
 
Leuheung mun langsung jempe, ieu mah ditambahan deui ku ngecom  ngabandingkeun dahareun nu sok didahar ku manehna jeung nu didahar ku kuring. Majarkeun teh dahareun kuring mah pipanyakiteun wungkul, teu sehat. Ari manehna? Pirana ge roti eusi sele suuk! Naon onjoyna? Eta mah tamba era we pedah teu bisa barang asakan, anggap we kaleng butut! gombraaang!
 
Unggal weekend, sakumaha sasari apartemen kuring di kompleks Riverview sok jadi pangjugjugan ku babaturan ti Indonesia. Kaayaan kompleks nu matak pikabetaheun kacida legana,  pernahna di sisi walungan Saint Paul Monrovia. Kompleks dijaga nepi ka 24 jam. Sagala rupa fasilitas diayakeun. Aya balong paragi ngojay mun rek ngojay sawaregna, mangga. Rek fitness aya rohanganana, rek lumpat sayogi jogging track-na. Bisi rek internetan bisa make sambungan dedicated wireless internet nu cang cing ceng, timanan langganan ka ISP lokal laon kacida cocog pisan keur nu ngabuburit, jaba sok lup-lep siga kuya.
 
Poe pere keur Mamang Rungsington mah sok dipake ngablu. Atoh we keur kuring jeung wadya balad mah, bisa bebas ngabarakatak bari eak-eakan make basa Indonesia ge moal aya nu ngageunggeureuhkeun. Tapi, mun kabeneran si Mamang keur aya di imah sok jadi matak risi sarerea. Manehna ngudukeun make basa Inggris sanajan ngawangkong teh jeung babaturan ti Indonesia, sieun diomongkeun goreng meureun!
 
Ari keur kuring jeung babaturan mah poe pere  teh dijadikeun acara keur ngamumule kuliner Indonesia. Menu pasakan nu dipikaresep ku kuring jeung babaturan nyaeta Menu Saka. Enya, sakainget, sakahayang, sakapanggihna diluyukeun jeung kaayaan di Liberia nu walurat ku sambara lekoh siga di lemah cai.
 
"Gi, aya asin cumi yeuh! Urang pasak yu!" ceuk Hadi nu karek balik ti Indonesia bari ngaluarkeun asin cumi tina ransel nu dibaguded keneh ku palastik ambih bauna teu kaambeu kamana mendi. Puguh we atoh, da arang langka manggih asin cumi di Liberia. Kuring ngobetan resep di internet nu kira-kira cocog keur ngasakan lauk asin cumi bari diluyukeun jeung sambara nu aya. Tah geuning kapanggih, "Tumis Asin Cumi Tauco". Kuring nyampeurkeun kulkas nu ngajugrug di juru dapur rek ngilikan tauco sugan aya keneh dikieuna.
 
Hih, sisinarieun aya keneh ningan? Ketang, da memehna geus ditapelan kertas nu ditulisan ku basa Inggris nu hartina kurang leuwih kieu,"NU KURING, AWAS TONG DIPICEUN. RAMUAN AHENG TI NINI". Sasarina si Mang Rungsington sok mariksa eusi kulkas kaasup barang nu lain boga manehna. Inget keneh basa hiji poe kuring ampir nyarekan si Sarah!
"Sarah! Naha tauco anyar dipiceun??!!" kuring nanya rada ambek make basa Inggris pedah ningali sabotol tauco anyar geus aya dina wadah runtah.
 
"Oh eh.. aduh, punten Pa, abdi dipiwarang ku Mr. Steve miceun eta botol, teu kiat ku bauna ceunah..."ceuk si Sarah ara ap eureup eup, sarua make basa Inggris. Kuring ngamaklum, bau tauco nu sakitu "seungit"na keur bule mah matak piongkekeun.
 
Saha ari Sarah teh? Neng Sarah teh nyaeta tukang bebersih di imah Riverview. Manehna boga tanggung jawab kana kabersihan jeung nguruskeun sagala rupa urusan rumah tangga. Nyeuseuhan baju seragam nepi ka kolor nu aya di imah. Neng Sarah  geus bisaeun barang asakan menu Nusantara, kayaning Sate Hayam, Sate Domba, Goreng Sangu, rupa-rupa tumis jeung sayur. Tapi angger teu dititah ge, sok keukeuh ngawanohkeun pasakan Liberia.
 
Eh, naha jadi ngomongkeun si Sarah? Urang balik deui ka acara masak tea. Harita nu keur pakepuk di dapur teh limaan, kaasup kuring. Salah sahiji lantaran nu ngajadikeun kuring resep masak, komo cicing di kompleks perumahan staf PBB Riverview nyaeta : dapurna lega. Di rohangan eta kuring jeung babaturan remen ngayakeun arisan.
 
Saacan breng masak, jandela dibuka-bukakeun ambih haseup teu ngelun di jero imah. Kabeh sapuk yen si Mamang keur euweuh di imah, jadi panto dapur teu kudu dipeundeutkeun. Tugas mimiti dibagi, Hadi nyiksikan bawang, Didit mesek jeung ngumbah sayur, kuring kabagean ngumbah asin cumi.
 
Mimiti numis sambara ku mantega. Geus rada koneng, asin cumi digebruskeun, langsung ngabudah. Kaayaan harita lir ibarat di pangperangan, asin cumi pating beletok rame naker silih tembak jeung papada musuhna.. Sambara mimiti nyerep kana asin cumi, katingali kelirna jadi semu beureum. "Whatta bloody hell is this smeeeeellll!!! <at> % <at> ! <at> ? I sense a dead body in the house!.!!!!*" ujug-ujug aya sora ngajoworok tarik pisan.
 
Kabeh nu aya dirohangan pating lalieuk tuluy papelong-pelong. Beungeutna parias bakatku reuwas. Nu keur barang asakan ngadadak siga arca. Panon Siregar bolotot bari nyekelan peso. Biwir Arif calangap, eureun ngumbah wadah. Kitu deui kuring nu keur ngagongseng asin cumi, eureun heula bari nyekelan cungkir. Kuring yakin jero hate babaturan kabeh eusina sarua, ," Hag siah! Si kasebelan aya di imah!"
 
Lol, sirah si Mang Rungsington nolol di lawang panto. Panonna mureleng. Ningali di rohangan dapur aya limaan, geus pasti manehna eleh jajaten. Si Mamang geus ngartieun mun weekend teh acara rutin kuring jeung babaturan, jadi rek ngambek ge teu wanieun da sieun dihurup. Ngan, eta irungna angger enyur-enyuran siga irung marmot. "You guys enjoy your party, ok! I am going out!" ceuk Mang Rungsington rada leuleuy bari ngaleos.
 
Ba'da Magrib, Tumis Asin Cumi Tauco jeung sagala rupa pasakan Nusantara geus ledis, teu nyesa saciwit-ciwit acan. Nu nyesa kari imut wareg babaturan kuring nu kamerkaan bakating ku seubeuh teuing. Ti harita kapanggih, sihoreng nyingkahkeun si Mang Rungsington teh babari, teu kudu make bedil komo nuklir, cukup ku asin cumi nu melenghir.
 
roro_rohmah <at> ...__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
oman abdurahman | 1 Oct 02:58 2011
Picon

Re: [kisunda] PBKS - Nu Panggih di LiberiaWilujeng. Hade eta neng Roro, "kungsi" ka Liberia sagala. Pangpangna mah eta tauco, kabeuki si kuring :). Sakali deui: wilujeng.

manar

2011/10/1 Ki Hasan <khs579 <at> gmail.com>
 

Nu Panggih di Liberia
ku : Nyi Roro
 
(Mangle No.2341, hal. 22-23. Kaping terbit:  29 September-5 Oktober 2011)
 
Geus meh dalapan bulan kuring ditugaskeun ku PBB di nagara Liberia. Salila eta, kuring saimah jeung Mr. Steve Rungsington, tangtara Amerika. Diaranan kitu soteh, pedah jelemana rungsingan pisan. "Mamang" , ku kuring sok disebut kitu, da manehna leuwih kolot tujuh taun ti kuring. Kuduna mah leuwih koloteun tapi kalakuanana siga budak kamari sore, euweuh teuing araheunana, pikasebeleun kabeh.
 
Nu pangna nyaeta sok ngageungeureuhkeun batur, mun dina panyakit tea mah geus stadium akut. Ningali batur make baju dines atawa rek masamoan kurang alus keur tetempoan manehna, digeunggeureuhkeun. Ningali batur barang asakan, mun teu cop jeung letah manehna langsung cuh cih ngageunggeureuhkeun. Barang daharna siga hayam, uprat-apret di mana karep. Geus puguh ari beberes mah, jauh pisan ka daek, eusi imah jadi awut-awutan siga kandang bagong.
 
Panyakit hiji deui nu karandapan Mr. Rungsington nyaeta tara daek gaul jeung batur. Boa-boa di nagara asalna ge manehna teu boga batur nya?  Sok we geura, sakitu geus lila saimah jeung manehna, ih sugan daek mumuluk atawa dahar peuting babarengan, baroraah teuing!
 
Sumpah kuring mah! nyaan, daek medu! Keuheul pisan basa ningali manehna ngajungjungkeun wadah sambel nu ngahaja dijieun sina loba tarasina. Katingali irungna nu ngadungkuk jaba liangna molongo sagede guha Jepang,  ngambeuan eta wadah bari enyur-enyuran. Tarangna nu geus ngariut tilu gurat jadi nambahan sababaraha gurat, katingali beuki pajurawet"Oh, thank you.. this is too strong for me.."   ceuk eta mangkeluk tuluy neundeun wadah bari ngaleos teu permios.
 
Kuring ge teu ngabibisani mun manehna teu beukieun kana kadaharan kuring (pasakan Indonesia), tapi cik tong kitu-kitu teuing atuh! beungeut pikacuaeun beuki we siga si Blekih keur ngambeuan "kueh" nu meujeuhna haneut karek purucut tina bujur munding. Mun teu inget keur mawa ngaran bangsa jeung nagara, sakapeung mah mani sok hayang nalapung balik ka Amerika!
 
Leuheung mun langsung jempe, ieu mah ditambahan deui ku ngecom  ngabandingkeun dahareun nu sok didahar ku manehna jeung nu didahar ku kuring. Majarkeun teh dahareun kuring mah pipanyakiteun wungkul, teu sehat. Ari manehna? Pirana ge roti eusi sele suuk! Naon onjoyna? Eta mah tamba era we pedah teu bisa barang asakan, anggap we kaleng butut! gombraaang!
 
Unggal weekend, sakumaha sasari apartemen kuring di kompleks Riverview sok jadi pangjugjugan ku babaturan ti Indonesia. Kaayaan kompleks nu matak pikabetaheun kacida legana,  pernahna di sisi walungan Saint Paul Monrovia. Kompleks dijaga nepi ka 24 jam. Sagala rupa fasilitas diayakeun. Aya balong paragi ngojay mun rek ngojay sawaregna, mangga. Rek fitness aya rohanganana, rek lumpat sayogi jogging track-na. Bisi rek internetan bisa make sambungan dedicated wireless internet nu cang cing ceng, timanan langganan ka ISP lokal laon kacida cocog pisan keur nu ngabuburit, jaba sok lup-lep siga kuya.
 
Poe pere keur Mamang Rungsington mah sok dipake ngablu. Atoh we keur kuring jeung wadya balad mah, bisa bebas ngabarakatak bari eak-eakan make basa Indonesia ge moal aya nu ngageunggeureuhkeun. Tapi, mun kabeneran si Mamang keur aya di imah sok jadi matak risi sarerea. Manehna ngudukeun make basa Inggris sanajan ngawangkong teh jeung babaturan ti Indonesia, sieun diomongkeun goreng meureun!
 
Ari keur kuring jeung babaturan mah poe pere  teh dijadikeun acara keur ngamumule kuliner Indonesia. Menu pasakan nu dipikaresep ku kuring jeung babaturan nyaeta Menu Saka. Enya, sakainget, sakahayang, sakapanggihna diluyukeun jeung kaayaan di Liberia nu walurat ku sambara lekoh siga di lemah cai.
 
"Gi, aya asin cumi yeuh! Urang pasak yu!" ceuk Hadi nu karek balik ti Indonesia bari ngaluarkeun asin cumi tina ransel nu dibaguded keneh ku palastik ambih bauna teu kaambeu kamana mendi. Puguh we atoh, da arang langka manggih asin cumi di Liberia. Kuring ngobetan resep di internet nu kira-kira cocog keur ngasakan lauk asin cumi bari diluyukeun jeung sambara nu aya. Tah geuning kapanggih, "Tumis Asin Cumi Tauco" . Kuring nyampeurkeun kulkas nu ngajugrug di juru dapur rek ngilikan tauco sugan aya keneh dikieuna.
 
Hih, sisinarieun aya keneh ningan? Ketang, da memehna geus ditapelan kertas nu ditulisan ku basa Inggris nu hartina kurang leuwih kieu," NU KURING, AWAS TONG DIPICEUN. RAMUAN AHENG TI NINI" . Sasarina si Mang Rungsington sok mariksa eusi kulkas kaasup barang nu lain boga manehna. Inget keneh basa hiji poe kuring ampir nyarekan si Sarah!
"Sarah! Naha tauco anyar dipiceun??!!" kuring nanya rada ambek make basa Inggris pedah ningali sabotol tauco anyar geus aya dina wadah runtah.
 
"Oh eh.. aduh, punten Pa, abdi dipiwarang ku Mr. Steve miceun eta botol, teu kiat ku bauna ceunah..." ceuk si Sarah ara ap eureup eup, sarua make basa Inggris. Kuring ngamaklum, bau tauco nu sakitu "seungit" na keur bule mah matak piongkekeun.
 
Saha ari Sarah teh? Neng Sarah teh nyaeta tukang bebersih di imah Riverview. Manehna boga tanggung jawab kana kabersihan jeung nguruskeun sagala rupa urusan rumah tangga. Nyeuseuhan baju seragam nepi ka kolor nu aya di imah. Neng Sarah  geus bisaeun barang asakan menu Nusantara, kayaning Sate Hayam, Sate Domba, Goreng Sangu, rupa-rupa tumis jeung sayur. Tapi angger teu dititah ge, sok keukeuh ngawanohkeun pasakan Liberia.
 
Eh, naha jadi ngomongkeun si Sarah? Urang balik deui ka acara masak tea. Harita nu keur pakepuk di dapur teh limaan, kaasup kuring. Salah sahiji lantaran nu ngajadikeun kuring resep masak, komo cicing di kompleks perumahan staf PBB Riverview nyaeta : dapurna lega. Di rohangan eta kuring jeung babaturan remen ngayakeun arisan.
 
Saacan breng masak, jandela dibuka-bukakeun ambih haseup teu ngelun di jero imah. Kabeh sapuk yen si Mamang keur euweuh di imah, jadi panto dapur teu kudu dipeundeutkeun. Tugas mimiti dibagi, Hadi nyiksikan bawang, Didit mesek jeung ngumbah sayur, kuring kabagean ngumbah asin cumi.
 
Mimiti numis sambara ku mantega. Geus rada koneng, asin cumi digebruskeun, langsung ngabudah. Kaayaan harita lir ibarat di pangperangan, asin cumi pating beletok rame naker silih tembak jeung papada musuhna.. Sambara mimiti nyerep kana asin cumi, katingali kelirna jadi semu beureum. "Whatta bloody hell is this smeeeeellll!!! <at> % <at> ! <at> ? I sense a dead body in the house!.!!!!*" ujug-ujug aya sora ngajoworok tarik pisan.
 
Kabeh nu aya dirohangan pating lalieuk tuluy papelong-pelong. Beungeutna parias bakatku reuwas. Nu keur barang asakan ngadadak siga arca. Panon Siregar bolotot bari nyekelan peso. Biwir Arif calangap, eureun ngumbah wadah. Kitu deui kuring nu keur ngagongseng asin cumi, eureun heula bari nyekelan cungkir. Kuring yakin jero hate babaturan kabeh eusina sarua, ," Hag siah! Si kasebelan aya di imah!"
 
Lol, sirah si Mang Rungsington nolol di lawang panto. Panonna mureleng. Ningali di rohangan dapur aya limaan, geus pasti manehna eleh jajaten. Si Mamang geus ngartieun mun weekend teh acara rutin kuring jeung babaturan, jadi rek ngambek ge teu wanieun da sieun dihurup. Ngan, eta irungna angger enyur-enyuran siga irung marmot. "You guys enjoy your party, ok! I am going out!" ceuk Mang Rungsington rada leuleuy bari ngaleos.
 
Ba'da Magrib, Tumis Asin Cumi Tauco jeung sagala rupa pasakan Nusantara geus ledis, teu nyesa saciwit-ciwit acan. Nu nyesa kari imut wareg babaturan kuring nu kamerkaan bakating ku seubeuh teuing. Ti harita kapanggih, sihoreng nyingkahkeun si Mang Rungsington teh babari, teu kudu make bedil komo nuklir, cukup ku asin cumi nu melenghir.
 
roro_rohmah <at> ...
__._,_.___


http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 1 Oct 09:34 2011
Picon

Info - Yahoogroup pere 4 jam, 8:30 peuting 3 Oktober - 00:30 janari 4 OktoberYahoogroups pere sakeudeung cenah:
 
Yahoo! Groups will be unavailable for 4 hours from Monday, October 3rd starting 8:30 p.m. PST to Tuesday,October 4th 00:30 PST, due to planned maintenance. If there is any change to this schedule, we will update the information here

__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 1 Oct 11:48 2011
Picon

Hayoh Geura Disunat Deui?Mitos Seputar Sunat: Mana yang benar?

Images:
[i1] http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/data/files/images/lead/article/2011/09/sunat.jpg
[i2] http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia

__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 1 Oct 11:51 2011
Picon

Re: Hayoh Geura Disunat Deui?Sunat: Senjata Melawan AIDS di Swaziland

Images:
[i1] http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/data/files/images/lead/article/2011/04/sunat_afrikaelles_van_gelder.jpg
[i2] http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/data/files/images/image/article/2011/04/sunat_groeneveldelles_van_gelder.jpg

__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 2 Oct 04:39 2011
Picon

Fwd: [Urang Sunda] Re: PBKS - Dumuk di Sayang Onta?

---------- Forwarded message ----------
From: Suarsa, Roni <SUARSARA <at> yanpet.sabic.com>
Date: 2011/10/2
Subject: RE: [Urang Sunda] Re: PBKS - Dumuk di Sayang Onta?
To: Ki Hasan <khs579 <at> gmail.com>

Aeh enya, aya Ki, kabayan mun ceuk manehna mah pihartieun jadi kecap “dulur” atawa gentlemen mun ceuk urang kulon mah… sok remen mun aya pangumuman dina wangun kertas ditapelkeun dina unggal dinding atawa panto, jandela sok dimimitian ku kecap “kabayan” tea.. terus weh kaditunamah teu ngarti hehe…

 

Gurat bengeut kuring sabalad-balad (hususna kuring sorangan) mun ninggang di jalma nu karek panggihmah nyangka yen kuring teh urang Philippine, boh urang arab, India jeung warga sejenna mun nyeluk kuring ku kecap “kabayan” atawa “pare’ “ tea, palebah diceluk pare’ mah asa teu pati kapangaruhan, eta palebah diceluk kabayan, sok asa kagugu, naha da kuring mah lain si kabayan hehehe…

 

 

 

RONI RA SUARSA
OPERATOR, YEP PP WET END
Saudi Yanbu Petrochemical Company
A SABIC Affiliate
Yanbu Industrial City 41912
Saudi Arabia
T +966 (4) 321 4276-4276
F

From: urangsunda <at> yahoogroups.com [mailto:urangsunda <at> yahoogroups.com] On Behalf Of Ki Hasan
Sent: Friday, September 30, 2011 2:55 AM
To: Ki Sunda
Cc: Baraya Sunda; Urang Sunda; Suarsa, Roni
Subject: [Urang Sunda] Re: PBKS - Dumuk di Sayang Onta?

 

 

Dina basa Tagalog, enya kungsi manggih kosakecap nu sarua jeung basa Sunda. Malah mun ditoongan ti Filipina turun ka tanah urang Dayak di Sabah, Sarawak, Borneo, nepi ka lembur urang Banjar sapanjang basisir pulo Borneo, bakal manggih kecap-kecap nu sarua jeung Basa Sunda.

 

Kang Roni, geura mun panggih deui jeung Si Pare, tanyakeun aya Kabayan teu di Filipina. Pasti unggeuk tah Si Pare. Da aya Kabayan oge di dinya.

 

==== 

2011/9/30 Ki Hasan <khs579 <at> gmail.com>

PBKS - Dumuk di Sayang Onta?

Ku Roni Suarsa

 

Dumuk di lemah Arab

 

Mimitina meni asa taregtog teu puguh cabak, teu dibekelan ku basa arab jeung pangalaman hirup di nagri dengeun saeutik-eutik acan, ngan umandel kana basa Inggris nu payus jeung logat sunda, sakitu ge kaasup aya wawanen, eta mereun pedah ngulampreng ka lemah Arab teh teu nyorangan, jadi peun weh kasimpulanna mah deuk sapiri umpi weh, dan enyaan sa anjogna ka lemah Arab teh sasat geus nekad tea, ngabongan-bongan ku polah sorangan, tapi lain ge lalaki ceuk ceunah mah mun ku meok memeh dipacok, ras inget yen Saudi teh tempat eyeubna rahayat urang nu neang palakiah ngaliwatan sektor pembantu jeung supir tea, mereun mun inget ka maranehna mah kuring kaasup nu leuwih onjoy saeutik, boh tina urusan birokrasi, boh dina urusan palakiahna, regreug hate mun inget kadinya..


__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 2 Oct 05:03 2011
Picon

PBKS - Selebriti Balik Kampung?PBKS - Selebriti Balik Kampung?
Ku Roni Suarsa

Teu karasa ti poe ninggang minggu jeung bulan, anjong sataun, bener ceuk si pare’, kuring sabalad-balad teu pati manggih pasualan nu pabeulit, eta pedah kuring boga ageman nu sarua jeung pribumi? Wallahu a’lamu, nu jelas mah kaprofesionalan dina urusan gawe oge ngarupakeun bagean tina lumangsungna lila cicing di ieu lemah, oge urusan ageman, ieu rada nyambung oge. 


Munggaran cuti dina nincak sataun cicing di Saudi, hate meni asa bungangang kacida, bakal panggih jeung indung bapa, kulawarga jeung nu sejenna.

 

Mangsa munggaran kuring nincak deui lemah cai, teu sirikna siga selebritis nu keur meunang pancen tohaga atawa keur digosipkeun ku sababaraha media, kuring jadi sasaran pananyaan tatangga, batur jeung dulur, kumaha kahirupan salama sataun dilemah arab teh. Atuh kuring kudu rada sabar, geuning selebritis oge sok sabar, naha ari kuring teu bisa sabar kitu? Ma’lum ari hirup dilembur mah siga kitu mereun dimana-mana oge’.


Nya teu saeutik (lolobana ketah) nu tungtungna sok punta penta, nya menta oleh-oleh has arab tea, untungna kuring rada asak ijiran, samemeh mulang ti arab teh pakipuk beberengkes babawaan oleh-oleh khas arab boh nu ilahar kayaning korma jeung kakacangan, oge nu rada-rada aneh jeung arang langka.


Hiji mangsa aya tatangga nganjang ka imah, nya ku kuring disuguhan kakaren arab, palebah disuguhan buah zaitun, manehna semu aneh jeung atoh sabab kakarek harita ningali bungkeleukna buah zaitun teh.

 

“Kang, tah ieu buah zaitun teh, nu aya dina ayat alQur’an tea ning”, ceuk kuring muka obrolan.


“Owh, ieu geuning bungkeleuk buah zaitun teh, geuning wangunna siga anggur nya? Atawa tegesna mah siga buah jamblang mun diurang mah, hideung lonjong”, ceuk manehna bangun nu atoh.


“Enya kang, sok geura cobaan, sugan we saanggeus ngagayem zaitun mah langsung bisa maca qur’an” walon kuring ngabanyol.

 

Teu antaparah deui, belewek weh manehna ngahuapkeun zaitun dua siki laju digayem, ngan wasa dua-tilu gayeman, tatangga kuring teu kuat ngampeuh rasa eta buah. Deuk diutahkeun mereun era da harepeun pribumi, kuring surti, bari laju ngabarakatak seuri ngeunah pisan, da heeuh geuning apan rasa buah zaitun mah peheur, teu puguh babandinganana mun jeung bubuahan di urang, mereun asa buah cangkudu atawa berenuk tea ha…ha…


Teu kagok sial eta tatangga, sanggeus “katipo” ku rasa buah zaitun, matana masih keneh panasaran kanu oleh-oleh arab, crek nyokot kacang nu aya cangkangna, belewek dihuapkeun... 


Ana gerewek teh manehna ngajerit bari auh auhan nyepeng baham, kuring rada kaget sabab teu apal kunaon pangna manehna ngajerit, sihoreng teh manehna ngegel cangkang kacang nu teuas alahbatan batu nu akibatna salah sahiji huntuna semplak, beu karunya teuing tatangga kuring, katurug katutuh sasatna mah, deuk nyemah neang nu ngeunah, ngadong ngalaman nu aneh-aneh..
__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 2 Oct 05:14 2011
Picon

Re: BAKSIL, World City Forest?Konferensi Tunza Lahirkan Deklarasi Bandung

TEMPO/Zulkarnain

TEMPO Interaktif, BANDUNG -Konferensi anak dan pemuda internasional Tunza tentang lingkungan global di Bandung, ditutup oleh Menteri Lingkungan Hidup Gusti M Hatta di Gedung Merdeka, Sabtu malam, 1 Oktober 2011.

Pertemuan selama 5 hari yang diikuti 1.000 lebih peserta dari 126 negara itu melahirkan Deklarasi Bandung. Inilah seruan generasi mendatang soal lingkungan hingga korupsi untuk para pemimpin dunia yang akan membahas masalah bumi di konferensi tingkat tinggi Rio de Janeiro, Brasil, pada 4-6 Juni 2012.

Pada salah satu bagian deklarasi tertulis:

1. Masa depan planet kita - masa depan kita - berada dalam bahaya. Generasi kita telah melihat tanda-tanda peringatan di Rio 1992 menjadi kenyataan yang harus dihadapi pada Rio +20: kemiskinan, perubahan iklim, polusi berbahaya, dan pengurasan sumber daya alam, adalah semua pola pembangunan kita yang tidak berkelanjutan.

2. Kita merasa, memahami, dan tahu bahwa kita tidak bisa menunggu generasi yang lain sampai Rio +40, sebelum kita bertindak.

3. Kita akan pengaruhi pemerintah untuk membuat Rio +20 Earth Summit sebagai prioritas utama. Kami akan mengidentifikasi posisi pemerintah kami, mendengarkan komitmen mereka, dan memegang tanggung jawab mereka kepada kita.

4. Kami akan menuntut agar pemerintah kita, para pemimpin dari sektor swasta dan kelompok masyarakat sipil menghadiri KTT dan membuat komitmen yang ambisius sekarang.

5. Kami akan menyerukan kepada pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan, yang juga mengarah ke pemberantasan kemiskinan dan didukung oleh mekanisme penegakan kebijakan yang kuat.

6. Memakai banyak gaya hidup berkelanjutan dan mendidik masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk berbagi pengetahuan pada tingkat yang sama. Semua dimulai dengan tindakan individu dan kami berkomitmen untuk mengurangi jejak ekologi kita pribadi.

7. Kami akan mengajar dan mendorong satu sama lain untuk menjadi konsumen yang bertanggung jawab menggunakan semua alat yang tersedia. Namun, banyak orang muda tetap tidak menyadari masalah lingkungan dasar karena sekolah tidak memadai.

8. Kita akan menuntut bahwa pendidikan dan kesadaran lingkungan menjadi kewajiban dalam setiap kurikulum sekolah kami.

9. Kita juga tahu bahwa itu tidak berhenti di situ. Kita harus mendukung reformasi tata pemerintahan nasional dan lokal juga.

10. Kami percaya bahwa pemerintahan yang baik di, negara bagian, provinsi, dan tingkat kota harus mengamankan akses publik terhadap informasi dan keadilan lingkungan, melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, juga mempertimbangkan pandangan dan pendapat dari minoritas, orang miskin, buta huruf, dan orang-orang muda pengangguran. Serta memerangi korupsi di mana pun itu ada, dan melindungi serta membela hak-hak generasi muda dan masa depan.

ANWAR SISWADI

http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2011/10/02/brk,20111002-359401,id.html__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 2 Oct 05:36 2011
Picon

Re: Jamaah Haji Jabar-Banten perlu Make Iket?Berseragam Batik, Rombongan Haji Dilepas di Hari Batik
 
KEMENAG
Contoh batik haji saat diluncurkan Menteri Agama
Minggu, 2 Oktober 2011 | 09:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rombongan calon jamaah haji 2011 dilepas secara simbolis oleh Menteri Agama Suryadharma Ali di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, Minggu (2/10/2011). Entah kebetulan atau tidak, rombongan haji yang mulai tahun ini menggunakan seragam batik dilepas tepat di Hari Batik.

"Tahun ini, pada keberangkatan para calon jemaah haji dari Indonesia, mengenakan batik agar mudah dikenali sehingga memudahkan pelayanan," kata Menag. Seragam haji yang baru bermotif batik dengan kombinasi warna hijau dan ungu.

Menteri Agama mengingatkan para calon jemaah haji hendaknya fokus beribadah untuk mendapatkan haji mabrur, selain tetap menjaga kesehatan, serta berhemat. Menteri Agama yang juga "Amirul Haj" mengingatkan bahwa mereka membawa misi bangsa dan karena itu harus berdisiplin dan tertib dalam mengikuti prosesi ibadah haji.

Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi dalam laporannya menyebutkan para calon jemaah haji diberangkatkan secara serentak melalui 11 embarkasi mulai Minggu (2/10/2011) kecuali dari embarkasi Banjarmasin yang diberangkatkan mulai Kamis (6/10/2011).

Hadir pada acara pelepasan keberangkatan kelompok terbang pertama calon jemaah haji itu antara lain Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, Irjen Kementerian Agama Suparta, dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Slamet Riyanto, Perwakilan dari Kedutaan Besar Arab Saudi, anggota Komisi VIII DPR, dan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kurdi Mustopa.


Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2011/10/02/09291356/Berseragam.Batik.Rombongan.Haji.Dilepas.di.Hari.Batik
__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___
Ki Hasan | 2 Oct 20:09 2011
Picon

PBKS - "Sholluu" Siah Pir! PBKS - "Sholluu" Siah Pir! 
Ku Roni Suarsa

Kahirupan di Saudi, mun ningali tina bagbagan agama, asana teu pati aneh mun sakirana kuring saeutik nyaruakeun jeung kaayaan dilembur, palebah balatakna masjid, mun adan nya reang surup kana waktuna, saeutik mereun bedana, palebah cunduk waktu solat, di urang mah rehe da nu sibuk ibadah mah nya maranehna nu rajeun datang ka masjid keur nedunan solat, di Saudi mah teu kitu, solat teh sora imam diasupkeun kana sepeker, jadi ti mimiti cung solat nepika uluk salam parat para tatangga sabudereun masjid nyaho jeung ngadenge, utamana ka para awewe nu teu diwenangkeun ka masjid pikeun solat jamaah.

 

Kitu deui dina palebah solat taraweh, matak teu betah kanu tara solat, sora speaker masjid reang ti unggal juru tilawah qur’an, nu lilana sok nepika mang jam-jam.

 

Tapi sagalarupa, ari ku didasaran ku ageman nu sarua mah geuning teu matak jadi halangan keur kuring sabalad-balad, samalah ku alpukahna ieu kaayaan ngajadikeun kuring sabalad-balad saladar, nu asalna remen solat sa hayuna, jadi rubah ku solat jamaah unggal mangsa, asa ngeunah kacida, tumaninah tiis ceuli mun tos rengse ngalaksanakeun kawajiban kalayan jamaah mah.

 

Ngan sanajan kitu, teu ngabibisani mun dina rap na kahirupan sapopoe saluareun urusan ageman, geuning rada karasa komo ninggang di urang nu boga kereutan bengeut asia, katurug ngaran urang Indonesia mah saeutikna rada kapangaruhan ku kalangkang hibar yen urang Indonesia surupna kasab jadi jongos, eta ku lantaran eyeubna urang-urang nu ngumbara ka Saudi ngadon jaradi dengeun jeung supir anu sasatna digawe ngan ukur di Utah etah atawa dititah wungkul. Eta kaayaan karasa pisan ku kuring sabalad-balad mangsa karek datang ka Saudi.

 

Untungna ku kaparigelan atikan jeung pangalaman dina widang pakasaban, nya lumayan oge martabat teh rada menyat, komo deui ninggang di urang-urangmah nu sagoreng-gorengna kalakuan boh mangsa keur gawe atawa saluareun gawe geuning aya deui nu leuwih rucah jeung bisa disebutkeun leuwih goreng leuwih males batan urang-urang, sabatae atuh angkatan kuring saparakanca teh aya onjoyna dina urusan pagawean samalah dipercaya pisan pikeun nyepeng kaluuhan ngawulang putra pribumi nu marales tea, saeutikna geuning (sanajan teu ngaku ari kudu jadi alpukahna ku lantaran sikuring wungkul mah) kaayeunakeun Indonesia teh geus lain wungkul pengekspor pembantu jeung supir, tapi geus oge kana tahapan ekspor tanaga ahli dina widang teknik sewang-sewangan.

 

Apan para ahli Indonesia teh eyeub tibaheula oge? Nyaeta atuh, mereun, baheula mah urang-urang teh resep ngotok ngowo di lembur, ceuk paribasa deuk hirup deuk paeh nupentingmah ngumpul ngariung diimah, tah kaayeunakeun mah rada aya onjoyna make aya kadaek lintar ti lembur, lumayan geuning salian ti nanjerkeun palakiah oge nanjeurkeun ngaran. Samalah teu pati era teuing mun dibandikeun jeung nagara tatangga mah ayeuna, sagalana salepel sa propesi, nuhun Gusti geuning dawuh Anjeun teh nyata kacida, nyaeta, Anjeun teu samena-mena ngarobah kaayaan hiji kaom lamun teu aya ketak niat deuk ngarobah ku sorangan mah.


Sanajan kaitung tinggaleun, tapi nunjukkeun grafik nu ngajaul apung-apungan, kabukti ayeuna sababaraha nagara mereketkeun maneh neang tanaga ahli khusus ti urang Indonesia, ieu totonden yen urang Indonesia geus nyimpen nyambuangkeun hiliwirna kembang kahadean ku alpukahna para lanceuk lanceuk kuring nu geus tiheula ngumbara.

 

Ngan kadangkala sok ngarenyu, lucu, antara hayang seuri, ambek nu nyedek, mun pareng panggih jeung jalma arab nu anyar, masih keneh tepika ayeuna sok nyangka ka kuring sabalad-balad teh supir. Kaayaan ieu mangaruhan salah saurang batur kuring nu nyimpulkeun yen manehna cadu kudu bisa basa Arab ceunah, mendingan teu bisa weh, kamana mendi teh cukup we ku basa Inggris, enya eta ge sok aya pangaruhna, da heeuh kalolobaan supir jeung pembantu mah apanan bisana teh basa Arab da pagaliwota langsung jeung nu jadi dununganna. Tapi sakuringeunmah nya teu kitu oge, lulumayanan mempeung gaul jeung urang Arab, nya sabisa-bisa we dijalanan, basa Arab nya kudu, inggris komo deui da memang pagaulan sapope teh ku basa Inggris, lumayan oge geuning ari rada caang kana basa Arabmah, dina mangsa keur cacarita ka urang arab rada ngarti ninggang di urang arab badui nu teu bisa basa sejen iwal ti basa indung sorangan mah.

 

Aya kajadian lucu nu dialaman ku batur kuring, harita kuring saparakanca jalan-jalan ngurilingan salah sahiji kota, sakumaha ilaharna di arab mun geus celengkeung adan, pasti kabeh totokoan jeung kagiatan bisnis lainna pada tutup salila mangsa solat tepika rengsena, saangeusna pasti dibuka deui, ieu geus jadi aturan nagri Islam siga di Saudi, nu bedegong ngalanggar aturan pasti keuna hukuman nu kuring teu pati apal nepika ayeuna oge, naha didenda atawa kumaha.


Hiji mangsa pas celengkeung adan, batur kuring ngadon dariuk di tolotoar hiji toko bari arudud ngilu gabung jeung jalma-jalma non muslim, ceuk angkanan ke we ceunah solatmah di imah da kagok. 


Di satengahing lalakon, lar liwat pulisi agama (di Saudi mah aya pulisi agama, tugasna dina urusan agama, salahsaijina ngabuburak urang Islam nu kulayapan sangkan solat ka masjid) bari cecelengkeungan dina toa speaker, “Sholluu…sholluu…” ceunah, nu artina, solaat solaat… hartina nitah solat ka kaum muslim.


Teu puguh jujutanana si eta pulisi bet curiga ningali bengeut batur kuring (teuing kumaha caritana), pedah mereun kereutan bengeut batur kuring teu siga non muslim pedah aya janggotan saeutik kitu? Wallohu a’lam, laju eta pulisi teh nanya, “sholluu !!!”, diwalon ku batur kuring, “thank you sir”, si pulisi malik nanya: “inta muslim?” ceunah ka batur kuring, palebah ngadenge kecap “muslim” mah tangtu ngartieun tah batur kuring teh, terus ngajawab ku unggeuk. Na atuh teu antaparah deui eta pulisi ngagusur batur kuring bangun nu ijid pisan (keurmah batur kuring keur udud nu sasatna diharamkeun ceuk maranehna mah katurug-turug teu solat deuih), bari diteruskeun ku panitah “lau inta muslim, ya lah sholluu !!!” (lamun maneh muslim, solaatt kadituh!!!) bari sesentak.

 

Batur kuring sasat asa dibentar guludug mereun, dibuburak siga tibum ngarubuhkeun warung tolotoar, karek ngarti yen hartina sholuu teh nyaeta kecap solat dina wangun kecap parentah, saanggeus kajadian eta kuring saparakanca pating cakakak seuri, naha bet dijawab “thank you” atuh nya, marukanna deuk disuguhan dahareun mereun, tah eta balukarna tina teu ngarti basa dengeun (arab) teh.__._,_.___

http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/


[Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea]Your email settings: Individual Email|Traditional
Change settings via the Web (Yahoo! ID required)
Change settings via email: Switch delivery to Daily Digest | Switch to Fully Featured
Visit Your Group | Yahoo! Groups Terms of Use | Unsubscribe

__,_._,___

Gmane