nava cohen | 1 Aug 10:55 2006
Picon

[OOo-Hebrew] ùìéèä ãøê äøùú òì àåôï àåôéñ

ùìåí åáøëä!
àðé òåáãú áøùú, éù ìé îñôø úçðåú òí àåôï àåôéñ îåú÷ï
òìéäí.
àí àðé øåöä ìòùåú ùéðåé îñåéí (ëâåï: ìòùåú ùëì ëîä
ã÷åú úäéä ùîéøä àåèåîèéú ùì äîñîê),
ëéöã àðé îùðä ìëì äúçðåú áìé ùàöèê ìòáåø áéðéäí àçú
àçú?
úåãäú ðàåäõ

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
--
Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew

rsosan | 2 Aug 15:03 2006
Picon

[OOo-Hebrew] Fw: Welcome to the "Hebrew" mailing list

rsosan <at> netvision.net.il

----- Original Message ----- 
From: <hebrew-request <at> openoffice.org.il>
To: <rsosan <at> netvision.net.il>
Sent: Wednesday, August 02, 2006 1:09 PM
Subject: Welcome to the "Hebrew" mailing list

> Welcome to the Hebrew <at> openoffice.org.il mailing list!
>
> To post to this list, send your email to:
>
> hebrew <at> openoffice.org.il
>
> General information about the mailing list is at:
>
> http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew
>
> If you ever want to unsubscribe or change your options (eg, switch to
> or from digest mode, change your password, etc.), visit your
> subscription page at:
>
> http://openoffice.org.il/mailman/options/hebrew/rsosan%40netvision.net.il
>
>
> You can also make such adjustments via email by sending a message to:
>
> Hebrew-request <at> openoffice.org.il
>
> with the word `help' in the subject or body (don't include the
(Continue reading)

רובי נתאי | 4 Aug 08:43 2006
Picon

[OOo-Hebrew] מחפש הפניה להורדת התוכנה בעברית

אני מעונין להתקין את אופיס אופן בעברית. מבקש לקבל הנחיות מתאימות
 
תודה
רובי
--
Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew
Shoshannah Forbes | 6 Aug 00:34 2006

[OOo-Hebrew] [Issue 68183] Adding directionality buttons to the toolbar should enable CTL automaticly

This bug I just logged will probably be of interest to the people 
here on this list:

Begin forwarded message:

> From: sforbes <at> openoffice.org
> Date: 19:31:20 GMT+03:00 5 אוגוסט 2006
> To: sforbes <at> openoffice.org
> Subject: [Issue 68183] Adding directionality buttons to the toolbar 
> should enable CTL automaticly
> Reply-To: issues <at> www.openoffice.org
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>
> To comment on the following update, log in, then open the issue:
> http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=68183
>         Issue #|68183
>         Summary|Adding directionality buttons to the 
> toolbar should en
>             |able CTL automaticly
>        Component|l10n
>         Version|OOo 2.0.3
>         Platform|All
>           URL|
>        OS/Version|All
>          Status|NEW
>    Status whiteboard|
>         Keywords|
>        Resolution|
>        Issue type|DEFECT
>         Priority|P3
>       Subcomponent|BIDI
>       Assigned to|sba
>       Reported by|sforbes
>
>
>
>
>
> ------- Additional comments from sforbes <at> openoffice.org Sat Aug 5 
> 09:31:19 -0700 2006 -------
> The single most common FAQ from bidi (Hebrew / Arabic ) users are 
> issues they
> have when trying to use bidi while the "enable CTL" in the settings 
> option is off.
> Many times users attempt to add the directionality buttons to the 
> toolbar, and
> fail since that settings is off.
> See for example a post to the users mailing list made yesterday:
> http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=users&msgNo=125156
>
> Many of these user problems would be solved if adding the 
> directionality buttons
> to the toolbar would automaticly enable that option in the setting, 
> since the
> user obviously wants to work with CTL if they add those buttons.
>
>
> Ideally OOo will detect the need for CTL support (from the locale 
> settings &
> avilabele keyboard layouts), but that would be another issue.
>
> ---------------------------------------------------------------------
> Please do not reply to this automatically generated notification from
> Issue Tracker. Please log onto the website and enter your comments.
> http://qa.openoffice.org/issue_handling/ 
> project_issues.html#notification

---
Shoshannah Forbes
http://www.xslf.com

--
Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew

Jonathan Ben Avraham | 6 Aug 14:53 2006
Picon

Re: [OOo-Hebrew] [Issue 68183] Adding directionality buttons to the toolbar should enable CTL automaticly

Hi Shoshannah,
Sounds like a great idea to me. Anyone against?

 - yba

On Sun, 6 Aug 2006, Shoshannah Forbes wrote:

> Date: Sun, 6 Aug 2006 01:34:36 +0300
> From: Shoshannah Forbes <xslf <at> xslf.com>
> To: Hebrew OpenOffice <hebrew <at> openoffice.org.il>
> Subject: [OOo-Hebrew] 	[Issue 68183] Adding directionality buttons to the
>   toolbar should	enable CTL automaticly
> 
> This bug I just logged will probably be of interest to the people here on 
> this list:
>
> Begin forwarded message:
>
>> From: sforbes <at> openoffice.org
>> Date: 19:31:20 GMT+03:00 5 אוגוסט 2006
>> To: sforbes <at> openoffice.org
>> Subject: [Issue 68183] Adding directionality buttons to the toolbar should 
>> enable CTL automaticly
>> Reply-To: issues <at> www.openoffice.org
>> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
>> 
>> To comment on the following update, log in, then open the issue:
>> http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=68183
>>         Issue #|68183
>>         Summary|Adding directionality buttons to the toolbar should 
>> en
>>            |able CTL automaticly
>>        Component|l10n
>>         Version|OOo 2.0.3
>>        Platform|All
>>           URL|
>>       OS/Version|All
>>         Status|NEW
>>    Status whiteboard|
>>        Keywords|
>>       Resolution|
>>       Issue type|DEFECT
>>        Priority|P3
>>      Subcomponent|BIDI
>>       Assigned to|sba
>>       Reported by|sforbes
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> ------- Additional comments from sforbes <at> openoffice.org Sat Aug 5 09:31:19 
>> -0700 2006 -------
>> The single most common FAQ from bidi (Hebrew / Arabic ) users are issues 
>> they
>> have when trying to use bidi while the "enable CTL" in the settings option 
>> is off.
>> Many times users attempt to add the directionality buttons to the toolbar, 
>> and
>> fail since that settings is off.
>> See for example a post to the users mailing list made yesterday:
>> http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=users&msgNo=125156
>> 
>> Many of these user problems would be solved if adding the directionality 
>> buttons
>> to the toolbar would automaticly enable that option in the setting, since 
>> the
>> user obviously wants to work with CTL if they add those buttons.
>> 
>> 
>> Ideally OOo will detect the need for CTL support (from the locale settings 
>> &
>> avilabele keyboard layouts), but that would be another issue.
>> 
>> ---------------------------------------------------------------------
>> Please do not reply to this automatically generated notification from
>> Issue Tracker. Please log onto the website and enter your comments.
>> http://qa.openoffice.org/issue_handling/project_issues.html#notification
>
> ---
> Shoshannah Forbes
> http://www.xslf.com
>
>
> --
> Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
> To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew

--

-- 
 EE 77 7F 30 4A 64 2E C5 83 5F E7 49 A6 82 29 BA  ~. .~  Tk Open Systems
=}------------------------------------------------ooO--U--Ooo------------{=
   - yba <at> tkos.co.il - tel: +972.2.679.5364, http://www.tkos.co.il -
--
Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew
Yitzchak Gale | 6 Aug 15:55 2006

Re: [OOo-Hebrew] [Issue 68183] Adding directionality buttons to the toolbar should enable CTL automaticly

I agree, an excellent idea. This is important.

The idea was submitted a long time ago as
as Issue 37825. That issue was inexplicably
closed as "not a bug, won't fix".

It was resubmitted recently as issue 62879.
Shoshannah's issue was marked as
a duplicate of that.

Vote For Issue 62879!

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=62879

On 8/6/06, Jonathan Ben Avraham <yba <at> tkos.co.il> wrote:
> Hi Shoshannah,
> Sounds like a great idea to me. Anyone against?
>
>  - yba
>
>
>
> On Sun, 6 Aug 2006, Shoshannah Forbes wrote:
>
> > Date: Sun, 6 Aug 2006 01:34:36 +0300
> > From: Shoshannah Forbes <xslf <at> xslf.com>
> > To: Hebrew OpenOffice <hebrew <at> openoffice.org.il>
> > Subject: [OOo-Hebrew]     [Issue 68183] Adding directionality buttons to the
> >   toolbar should  enable CTL automaticly
> >
> > This bug I just logged will probably be of interest to the people here on
> > this list:
> >
> > Begin forwarded message:
> >
> >> From: sforbes <at> openoffice.org
> >> Date: 19:31:20 GMT+03:00 5 אוגוסט 2006
> >> To: sforbes <at> openoffice.org
> >> Subject: [Issue 68183] Adding directionality buttons to the toolbar should
> >> enable CTL automaticly
> >> Reply-To: issues <at> www.openoffice.org
> >> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> >>
> >> To comment on the following update, log in, then open the issue:
> >> http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=68183
> >>         Issue #|68183
> >>         Summary|Adding directionality buttons to the toolbar should
> >> en
> >>            |able CTL automaticly
> >>        Component|l10n
> >>         Version|OOo 2.0.3
> >>        Platform|All
> >>           URL|
> >>       OS/Version|All
> >>         Status|NEW
> >>    Status whiteboard|
> >>        Keywords|
> >>       Resolution|
> >>       Issue type|DEFECT
> >>        Priority|P3
> >>      Subcomponent|BIDI
> >>       Assigned to|sba
> >>       Reported by|sforbes
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> ------- Additional comments from sforbes <at> openoffice.org Sat Aug 5 09:31:19
> >> -0700 2006 -------
> >> The single most common FAQ from bidi (Hebrew / Arabic ) users are issues
> >> they
> >> have when trying to use bidi while the "enable CTL" in the settings option
> >> is off.
> >> Many times users attempt to add the directionality buttons to the toolbar,
> >> and
> >> fail since that settings is off.
> >> See for example a post to the users mailing list made yesterday:
> >> http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?list=users&msgNo=125156
> >>
> >> Many of these user problems would be solved if adding the directionality
> >> buttons
> >> to the toolbar would automaticly enable that option in the setting, since
> >> the
> >> user obviously wants to work with CTL if they add those buttons.
> >>
> >>
> >> Ideally OOo will detect the need for CTL support (from the locale settings
> >> &
> >> avilabele keyboard layouts), but that would be another issue.
> >>
> >> ---------------------------------------------------------------------
> >> Please do not reply to this automatically generated notification from
> >> Issue Tracker. Please log onto the website and enter your comments.
> >> http://qa.openoffice.org/issue_handling/project_issues.html#notification
> >
> > ---
> > Shoshannah Forbes
> > http://www.xslf.com
> >
> >
> > --
> > Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
> > To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew
>
> --
>  EE 77 7F 30 4A 64 2E C5 83 5F E7 49 A6 82 29 BA  ~. .~  Tk Open Systems
> =}------------------------------------------------ooO--U--Ooo------------{=
>    - yba <at> tkos.co.il - tel: +972.2.679.5364, http://www.tkos.co.il -
>
> --
> Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
> To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew
>
>
>

--
Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew

Shai Berger | 6 Aug 17:26 2006
Gravatar

Re: [OOo-Hebrew] [Issue 68183] Adding directionality buttons to the toolbar should enable CTL automaticly

I like the idea too. Just one historic note:


Yitzchak Gale wrote:


The idea was submitted a long time ago as
as Issue 37825. That issue was inexplicably
closed as "not a bug, won't fix".


The developer who decided 37825 is not a bug and shouldn't be fixed is also named as 37825's reporter, so he may be forgiven for not giving himself an explanation.
--
Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew
Yitzchak Gale | 6 Aug 21:46 2006

Re: [OOo-Hebrew] [Issue 68183] Adding directionality buttons to the toolbar should enable CTL automaticly

I wrote:
>> ...Issue 37825... was inexplicably
>> closed as "not a bug, won't fix".

Shai Berger wrote:
> The developer who decided 37825 is not a bug
> and shouldn't be fixed is also named as 37825's
> reporter, so he may be forgiven for not giving
> himself an explanation.

OK, thanks for pointing that out. I did not intend to
criticize anyone; I just meant to say that I myself
do not know why it was closed.

I do feel that it is an important bug. Despite
the fact that it was dismissed in the past.

Regards,
Yitzchak
--
Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew

moti | 20 Aug 10:28 2006
Picon

[OOo-Hebrew] article how to bulid macro

hi all
article how to build macro
http://www.linux.com/article.pl?sid=06/08/08/2120245

--
Hebrew OpenOffice Mailing List hebrew <at> openoffice.org.il
To unsubscribe see: http://openoffice.org.il/mailman/listinfo/hebrew

Ken Bloom | 20 Aug 20:02 2006
Picon

State of Hebrew vowels in Linux

[Note to recipients: I had the great idea to write this up for LUGOD's 
vox-tech mailing list so that interested users could find it in the 
list archives. Thereafter, I decided it would be to CC: to the relevant 
developers as well.]

I've been looking for ways to typeset Hebrew with vowels (nikudot) in 
Linux with acceptable quality. The executive summary about doing this is 
that it's tricky to find appropriate software, considering that the 
cumlus[1] fonts treat PostScript as a real programming language[2], and 
not all software supports that. For software that doesn't support it, 
this means that vowel points will usually be placed about .5em away from 
where they should be, thus appearing underneath space between letters 
rather than directly underneath letters. Some software can do worse, by 
treating each vowel as a separate letter, thus adding extra spaces.

The text I am trying to typeset is a highly corrected version of a text 
from Hebrew WikiSource[3]. The most prevalant correction to the text was 
the addition of the meteg in the many words where it is appropriate.

I imagine some of the language here (specifically, the names of various 
nikudot) will go over the head of normal vox-tech readers, but this is 
mostly for Google, and for those interested.

OpenOffice
==========
Using the culmus fonts, nikudot are placed incorrectly (generally 
centered underneath two letters) when displayed on screen, and when 
printed to a PostScript file. (OpenOffice's letter placement algorithms 
must interfere with creating well-behaved postscript. Note that in 
Debian, OpenOffice doesn't depend on pango.)

When using Times New Roman (from the Microsoft Core Fonts), many nikudot 
are given their own full letter spaces.

KWord
=====

Many nikudot are placed correctly. Others are given their own letter 
spaces (a circle of dots indicates that a letter should be placed 
there). Still other nikudot are replaced with "missing character" boxes. 
This occurs regardless of the font.

AbiWord
=======
AbiWord has a dependancy on Pango. Using Times New Roman (a Microsoft 
core font), it places most nikudot correctly, but when a letter has two 
nikdot, for example when one of those nikudot is a meteg, they both end 
up centered under the letter, both in the same place. The cholam appears 
centered over letters, rather than at the left top corner of a letter. 
The text appers the same when printed to a PostScript file.

When using the Culmus fonts, the text has the same problems as 
OpenOffice+culmus fonts did.

Konqueror
=========
Technically konqueoror doesn't want to display my file, because it's a 
text file which it wants to hand off to a text editor. Konqueror display 
of the original data appears mostly correct, with a couple of nikudot 
that don't display (and display in one of the two ways noted as 
incorrect for KWord).

Printed in PostScript, the typesetting appears in print as it does on 
screen. Mostly correct.

It's possible that I corrected the few screwy nikudot in the text file 
that I was using to test.

Firefox
=======
Firefox also wants to hand the text file off to an editor. The original 
WikiSource text appears correctly on screen, but when printed to 
PostScript, the font changes and the results appear like OpenOffice.

LaTeX: Makor2+Lambda
====================
The makor2[4] package doesn't accept native hebrew text, rather using a 
transliteration-like code to enter hebrew. I wrote a sed-based 
transliterator to convert from UTF-8 hebrew to this transliteraton code, 
and the results are spot-on and beautiful.

[Implementation note: when installing on TeTeX 3.0, instead of following 
the directions given and putting psfonts.mkr2 into your psfonts.map, the 
correct procedure is to run:
updmap --enable MixedMap /path/to/psfonts.mkr2]

LaTeX: Nikud+eLaTeX
===================
Nikud[5] is a package for eLaTeX to use the Culmus fonts to typeset 
hebrew with nikudot. The results in xdvi look like the OpenOffice 
results I have described above, but when compiled to PostScript, the 
fonts' native nikud rules come into play, and the result is a beautiful 
PostScript file. Running ps2pdf on the PostScript file segfaults. 
Compiling using pdflatex gives results which look like OpenOffice's 
results, probably because pdflatex can't run the PostScript code that 
does the nice nikud placement.

[Implementation note: when installing on TeTeX 3.0, install the fonts 
map using:
updmap --enable Map /path/to/culmus.map]

Executive summary:
the "Nikud" package is the way to go if you want native hebrew input, 
and beautiful output in PostScript only. The makor2 package gives 
beautiful output for any output format, but doesn requires a somewhat 
wierd syntax for hebrew.

Screenshots are attached.

--Ken

[1] http://culmus.sourceforge.net/
[2] http://groups.google.com/group/comp.text.tex/msg/1de2968ac005719e
  http://www.cs.tau.ac.il/%7Estoledo/Pubs/vowels.ps
[3] http://tinyurl.com/mr5ye (provided as TinyURL because the URL
  because the URL includes hebrew)
[4] http://www.ctan.org/tex-archive/help/Catalogue/entries/makor2.html
[5] http://nikud.berlios.de/

-- 
Ken Bloom. PhD candidate. Linguistic Cognition Laboratory.
Department of Computer Science. Illinois Institute of Technology.
http://www.iit.edu/~kbloom1/
_______________________________________________
koffice-devel mailing list
koffice-devel <at> kde.org
https://mail.kde.org/mailman/listinfo/koffice-devel

Gmane