Kim Carlsen | 1 Sep 10:37 2004
Tony Houghton | 1 Sep 15:14 2004
Kim Carlsen | 1 Sep 15:25 2004
Victor Kireyev | 2 Sep 10:49 2004
Thomas Leonard | 3 Sep 17:07 2004
JoeHill | 3 Sep 17:14 2004
Thomas Leonard | 3 Sep 17:31 2004
Guillaume Lovet | 3 Sep 21:42 2004
Guido Schimmels | 6 Sep 02:33 2004
Thomas Leonard | 6 Sep 12:27 2004

Gmane