Mailing List Manager | 26 May 10:34 2016
Picon
Picon

New group gmane.comp.hardware.riscv.isa.devel

The newsgroup gmane.comp.hardware.riscv.isa.devel	 has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: [hw-dev] Pulpino V2: Compiler, Debug support, and more

This newsgroup corresponds to the isa-dev mailing list.

Description: Instruction set architecture development list for RISC-V ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.comp.hardware.riscv.isa.devel	>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.comp.hardware.riscv.isa.devel	>
Mailing List Manager | 26 May 10:34 2016
Picon
Picon

New group gmane.comp.hardware.riscv.isa.devel

The newsgroup gmane.comp.hardware.riscv.isa.devel	 has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: [debug] Pulpino V2: Compiler, Debug support, and more

This newsgroup corresponds to the isa-dev mailing list.

Description: Instruction set architecture development list for RISC-V ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.comp.hardware.riscv.isa.devel	>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.comp.hardware.riscv.isa.devel	>
Mailing List Manager | 25 May 21:44 2016
Picon
Picon

New group gmane.org.wikimedia.iberocoop

The newsgroup gmane.org.wikimedia.iberocoop has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: [Iberocoop] =?utf-8?q?Fwd=3A_Seguimiento_a_acuerdos_y_compromisos?=
	=?utf-8?q?_en_Berl=C3=ADn?=

This newsgroup corresponds to the iberocoop mailing list.

Description: Mailing list for Iberocoop, a regional cooperation of Wikimedia chapters and user groups in
Ibero-America ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.org.wikimedia.iberocoop>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.org.wikimedia.iberocoop>
Mailing List Manager | 24 May 21:03 2016
Picon
Picon

New group gmane.science.linguistics.wikipedia.albanian

The newsgroup gmane.science.linguistics.wikipedia.albanian has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: [Wikipedia-SQ] ideathon per Institutin per Mbrojtjen e Monumenvete

This newsgroup corresponds to the wikipedia-sq mailing list.

Description: About the Albanian language Wikipedia, the free encyclopedia ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.albanian>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.science.linguistics.wikipedia.albanian>
Mailing List Manager | 23 May 22:24 2016
Picon
Picon

New group gmane.os.qubes.devel

The newsgroup gmane.os.qubes.devel has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: Re: [qubes-devel] Supporting VMs running off RO media

This newsgroup corresponds to the qubes-devel mailing list.

Description: Discussion list for the development of Qubes OS ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.os.qubes.devel>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.os.qubes.devel>
Mailing List Manager | 23 May 22:09 2016
Picon
Picon

New group gmane.os.qubes.user

The newsgroup gmane.os.qubes.user has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: Re: [qubes-users] Re: Qubes-OS 3.1 unusable on my HP 355 G2 Laptop

This newsgroup corresponds to the qubes-users mailing list.

Description: Qubes OS user questions ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.os.qubes.user>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.os.qubes.user>
Mailing List Manager | 18 May 18:16 2016
Picon
Picon

New group gmane.linux.suse.wicked.devel

The newsgroup gmane.linux.suse.wicked.devel has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: Re: [wicked-devel] Wicked totally fails for eth card if the link is
 physically down at startup

This newsgroup corresponds to the wicked-devel mailing list.

Description: Framework for network configuration mail list ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.linux.suse.wicked.devel>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.linux.suse.wicked.devel>
Mailing List Manager | 16 May 09:12 2016
Picon
Picon

New group gmane.linux.drivers.rtc

The newsgroup gmane.linux.drivers.rtc has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: =?UTF-8?B?W3J0Yy1saW51eF0g2KfZhNmF2YjYttmI2LkgOiDYr9i52YjYqSDZhdi02KfYsdmD2Kkg?=
	=?UTF-8?B?2KfZhNio2LHZhtin2YXYrCDYp9mE2KrYr9ix2YrYqNmKICjYp9mE2KXYr9in2LHYqSDYp9mE2KfYs9iq?=
	=?UTF-8?B?2LHYp9iq2YrYrNmK2Kkg2YTZhNis2YjYr9ipINin2YTYtNin2YXZhNipKSDZitmH2K/ZiiDZhNmD2YUg?=
	=?UTF-8?B?2KfZhNiv2KfYsSDYp9mE2LnYsdio2YrYqSDZhNmE2KrZhtmF2YrYqSDYp9mE2KfYr9in2LHZitipINio?=
	=?UTF-8?B?2KfZhNiq2LnYp9mI2YYg2YXYuSDYp9mE2KfYqtit2KfYryDYp9mE2K/ZiNmE2Yog2YTZhdik2LPYs9in?=
	=?UTF-8?B?2Kog2KfZhNiq2YbZhdmK2Kkg2KfZhNio2LTYsdmK2Kkg2KfYt9mK2Kgg2KfZhNij2YXZhtmK2KfYqiA=?=
	=?UTF-8?B?2YjYp9it2LEg2KfZhNiq2K3Zitin2Kog2YjZitiz2LHZhtinINiv2LnZiNiq2YPZhSDZiNiq2YbYs9mK?=
	=?UTF-8?B?2Kgg2YXZhiDYqtix2YjZhtmHINmF2YbYp9iz2KjYp9mPINmE2YTZhdi02KfYsdmD2Kkg2YHZiiDYp9mE?=
	=?UTF-8?B?2KjYsdmG2KfZhdisINin2YTYqtiv2LHZitio2Yo=?=

This newsgroup corresponds to the rtc-linux mailing list.

Description: Linux driver development for Real-Time Clocks ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.linux.drivers.rtc>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.linux.drivers.rtc>
Mailing List Manager | 16 May 01:52 2016
Picon
Picon

New group gmane.mail.public-inbox.general

The newsgroup gmane.mail.public-inbox.general has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: [PATCH] rename most instances of "list" to "inbox"

This newsgroup corresponds to the meta mailing list.

Description: discussion about an "archives first" approach to mailing lists (unidirectional).

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.mail.public-inbox.general>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.mail.public-inbox.general>
Mailing List Manager | 15 May 17:49 2016
Picon
Picon

New group gmane.games.supertux.devel

The newsgroup gmane.games.supertux.devel has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: [Supertux-Devel] POLL: Rate all the Supertux levels from 1 to 10

This newsgroup corresponds to the supertux-devel mailing list.

Description: Development discussion of the open source game Supertux. ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.games.supertux.devel>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.games.supertux.devel>
Mailing List Manager | 14 May 00:17 2016
Picon
Picon

New group gmane.ietf.ippm

The newsgroup gmane.ietf.ippm has been created.
The subject of the first message posted was

   Subject: [ippm] Fw: new message

This newsgroup corresponds to the ippm mailing list.

Description: IP Performance Metrics WG ().

<URL: http://dir.gmane.org/gmane.ietf.ippm>
<URL: nntp://news.gmane.org/gmane.ietf.ippm>

Gmane